Uuden organisaation rakentaminen etenee

Virpi Pietiläinen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) aloitti toimintansa 1.5.2014, jolloin Korkeakoulujen arviointineuvoston, Koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen arviointitoiminnot yhdistettiin. Parhaillaan meneillään on yli 20 koulutuksen arviointihanketta.

Karvin tavoitteena on toteuttaa monipuolisia arviointeja, ottaa vahva rooli kansallisena arvioinnin osaamiskeskuksena sekä osallistua aktiivisesti kansainväliseen arviointitoimintaan. Asetetut tavoitteet ja uuden organisaation rakentaminen tuovat haasteita. Johtaja Harri Peltoniemen mukaan henkilökunnalta vaaditaan viisautta ja toisten kuulemisen taitoa:

– Meidän tehtävämme on yhdessä suunnata Karvin toimintaa kohti tulevaisuutta. Yhdistyneen organisaation erilaiset toimintatavat ja kulttuurit pitää voida hyödyntää. Toisaalta on tärkeää voida jättää taakse sellaisia toimintatapoja, jotka eivät vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Karvin arviointineuvosto ja henkilöstö käynnistävät arviointikeskuksen strategiatyön lokakuussa. Valmisteilla on myös uusi koulutuksen arviointisuunnitelma seuraavaksi hallituskaudeksi.

Yli 20 koulutuksen arviointihanketta

Karvissa työskennellään parhaillaan muun muassa perusasteen ja ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien, korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien sekä teema-arviointien parissa.

Perusopetuksen 9. vuosiluokan oppimistulosten arvioinnin raportteja työstetään äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä kotitaloudessa. Parhaillaan ovat käynnissä myös 9. luokan matematiikan ja suomi toisena kielenä -oppimäärän sekä 7.–9. -luokkalaisten saamen, romani- ja viittomakielen oppimistulosten arviointiprojektit.

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointeja tehdään tällä hetkellä 13 perustutkinnossa: muun muassa auto-, musiikki- ja matkailualalla sekä tieto- ja viestintätekniikassa. Lisäksi meneillään on eri koulutusaloja koskeva kestävän kehityksen oppimistulosten arviointi.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeja tehdään Kajaanin ja Vaasan ammattikorkeakouluissa, Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa sekä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Meneillään on myös tekniikan alan ohjelma-arviointeja (EUR-ACE), joiden arviointiryhmiin etsitään parhaillaan asiantuntijoita. Kansainvälistä yhteistyötä edustaa Twinning-hanke, jossa tuetaan Armenian lähentymistä eurooppalaiseen korkeakoulualueeseen.

Käynnissä on myös teema-arviointeja, jotka liittyvät maahanmuuttajien koulutuspalveluihin, ammatillisten perustutkintojen uudistamiseen sekä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen välisiin koulutuspolkuihin ja työelämäyhteistyöhön.

Lisätietoja: https://karvi.fi/

Sulje