Helsingin yliopiston laatujärjestelmä tukee opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä

Korkeakoulutus Matti Kajaste

 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Helsingin yliopiston auditoinnin ja antanut yliopistolle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 27.2.2015 alkaen. Helsingin yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Auditoinnin kohteena oli Helsingin yliopiston laatujärjestelmä, jonka yliopisto on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Yliopiston valitsema vapaavalintainen auditointikohde oli kansainvälisen ylipiston rekrytointi. Auditoinnin toteutti kansainvälinen auditointiryhmä.

Auditointiryhmän mukaan Helsingin yliopiston keskeisenä vahvuutena on sitoutuneisuus korkeatasoisiin tavoitteisiin ja henkilöstön innostuneisuus opetuksen, tutkimuksen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Nämä ovat osoituksia kehittyneestä laatukulttuurista yliopistossa.

Helsingin yliopisto on rakentanut laatujärjestelmänsä osaksi yliopiston johtamista ja toiminnanohjausta. Laatujärjestelmän tuottama tieto ja erilaiset toiminnan seurantamekanismit tukevat toiminnan johtamista myös yksikkötasolla. Auditointiryhmän palautteen mukaan Helsingin yliopiston laadunhallinnan kehittäminen on ollut pitkäjänteistä ja systemaattista. Yhtenä merkittävänä laadunhallinnan kehittämisaskeleena voidaan pitää Flamman, yliopiston mittavan intranetjärjestelmän, luomista.

Keskeisenä kehittämiskohteena auditointiryhmä pitää laatujärjestelmän ja laatutyön näkyvyyden lisäämistä. Auditointiryhmä suosittelee, että yliopisto laatii kokonaissuunnitelman laatujärjestelmän rakenteesta ja samalla tuo esiin, miten laadunhallinnan menettelytavat yhdistyvät toisiinsa muodostaen näkyvän ja tunnistettavan järjestelmän. Auditointiryhmä suosittelee, että yliopisto seuraa ja dokumentoi näkyvämmin laatutyön vaikutuksia ja kiinnittää enemmän huomiota laatujärjestelmän hyötyjen näkyväksi tekemiseen. Yliopisto voisi tuottaa analyysejä tietojärjestelmän tuloksista ja arvioida miten järjestelmät palvelevat laadunhallinnan tavoitteita. Auditointiryhmän mukaan yliopiston tulisi entistä paremmin viestiä laatujärjestelmästä, sen tavoitteista ja vaikutuksista jotta henkilöstö voisi selkeämmin tunnistaa tehtävänsä laatujärjestelmän toiminnassa ja kehittämisessä.

Helsingin yliopistossa on runsaasti erilaisia hyviä toimintatapoja tutkintotavoitteisen koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadun kehittämiseen liittyen. Kehittämiskohteena on kuitenkin tiedon ja kokemusten välittyminen yliopiston sisällä. Auditointiryhmä suosittelee, että yliopiston johto käynnistää hankkeen laadunhallintaan liittyvien hyvien käytäntöjen jakamiseksi ja vakiinnuttamiseksi.

Vuonna 2014 perustettu Kansallinen koulutuksen arviointikeskus jatkaa Korkeakoulujen arviointineuvoston vuonna 2005 käynnistämiä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeja. Auditoin­tien tarkoituksena on tukea korkeakoulujen laatutyötä ja osoittaa suomalaisten korkea­koulujen laadunhallinnan taso. Auditointeihin ovat osallistuneet kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Auditointiraportti:

KARVI_0715 

Lisätietoja:

Chair of the audit team, Dr. Peter Riedler, Vice-Rector of the University of Graz, peter.riedler@uni-graz.at

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus:

Erikoissuunnittelija Hannele Seppälä, p. 029533 5530, hannele.seppala@karvi.fi

Hallinnollinen avustaja Arja Bilund, raporttien tilaukset, p. 029533 5503, arja.bilund@karvi.fi

Sulje