Kajaanin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä kytkeytyy ansiokkaasti johtamisjärjestelmään

Korkeakoulutus Mirella Nordblad

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Kajaanin ammattikorkeakoulun auditoinnin ja myöntänyt korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 20.3.2015 alkaen. Kajaanin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Auditointiryhmän mukaan Kajaanin ammattikorkeakoulun keskeisenä vahvuutena on laatujärjestelmän luonteva kytkeytyminen strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja toiminnanohjaukseen. Ammattikorkeakoululla on systemaattisia, vakiintuneita, erinomaisia menettelytapoja tiedon tuottamiseen strategisen johtamisen ja toiminnanojauksen tarpeisiin, ja tiedon systemaattisesta ja laajasta hyödyntämisestä on selkeää ja jatkuvaa näyttöä.

– Kajaanin ammattikorkeakoulun vahvuutena korostuu strategiasta toimintasuunnitelmien kautta henkilökohtaisiin kehityskeskusteluihin ulottuva ketju ja sitä tukeva johtamisen työkalu toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja rehtori Pertti Puusaari Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa toiminnan kehittäminen on organisoitu viiden kehittämiskohteen toimenpidekokonaisuuden kautta, jotka läpileikkaavat organisaation ja sen osaamisalueet. Ammattikorkeakoulun henkilöstö on laajasti osallistettu ja osallistuu kehittämistoimintaan. Perusperiaatteena on, että jokainen kuuluu johonkin kehittämisryhmään. Auditointiryhmän mukaan Kajaanin ammattikorkeakoulun vahvuutena on myös järjestelmällinen ja dokumentoitu hankkeiden valmistelu- ja hallintaprosessi, joka tukee ammattikorkeakoulun strategian ja alueen strategioiden toteuttamista.  Projektien hallintaprosessi varmistaa sekä rahoittajien edellyttämät toimenpiteet että yksikkö- ja henkilötasoisen sujuvan osallistumisen hanketoimintaan.

Laatujärjestelmän edelleen kehittämiseksi auditointiryhmä on antanut Kajaanin ammattikorkeakoululle kehittämissuosituksia, jotka liittyvät muun muassa opiskelijoiden rooliin osana kehittämistoimintaa, palautteesta viestimiseen sekä työelämä- ja sidosryhmäsuhteiden hallinnan toimintatapoihin.  Auditointiryhmä suosittelee, että opiskelijoiden tietoisuutta roolistaan ja osallistumista perustehtävien kehittämiseen lisättäisiin järjestelmällisesti. Auditointiryhmän mukaan opiskelijapalautejärjestelmää tulisi kehittää siten, että palautteen palautteen antamiselle eli palautteesta viestimiselle olisi tilaa ja, että palautteen antaminen olisi nopeammin vaikuttavaa. Kajaani ammattikorkeakoulussa työelämä- ja sidosryhmäsuhteiden hallinta pohjautuu vahvasti yksilötasoiseen toimintaan ja henkilökohtaisiin verkostoihin.

-Vaikka toimintatapa näyttääkin tuottavan tarkoituksenmukaisia tuloksia, siihen liittyy tiettyjä riskejä auditointiryhmän puheenjohtaja Puusaari toteaa. Auditointiryhmä suosittelee järjestelmällisen sidosryhmäyhteistyöhön soveltuvan toimintatavan – yhteyksien hallinta, tiedon jakaminen, dokumentointi – luomista.

Raportti

Lisätietoja:

Auditointiryhmän puheenjohtaja, rehtori Pertti Puusaari, p. 03 6464 220, pertti.puusaari(at)hamk.fi

Auditoinnin projektipäällikkö Jani Goman, p. 029533 5505, jani.goman(at)karvi.fi

Hallinnollinen avustaja Arja Bilund, raporttien tilaukset, p. 029533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

Sulje