Auditoinnin valitusmenettely laadittu

Korkeakoulutus Mirella Nordblad

 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on laatinut korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinneille valitusmenettelyn, jonka mukaisesti arviointikeskuksen auditointiin tai uusinta-auditointiin osallistunut korkeakoulu voi tehdä pyynnön arvioinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Menettely on luotu vastaamaan eurooppalaisia yhteisesti sovittuja arviointitoimijoiden laadunvarmistuksen periaatteita.

Menettelyn tavoitteena on turvata korkeakoulujen oikeudenmukainen kohtelu auditoinneissa ja taata arviointijaoston tasapuolinen auditoinnin lopputulosta koskeva päätöksenteko. Menettely koskee auditointeja, joissa on sovellettu arviointikeskuksen hallintomallin mukaiseksi päivitettyä auditointikäsikirjaa (Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2015—2018, Kansallinen arviointikeskus, julkaisut 2015:1).

Pyyntö voidaan tehdä sillä perusteella, että arviointiprosessi ei ole toteutunut auditointikäsikirjassa määritellyllä tavalla ja että se saattaa korkeakoulujen oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun kyseenalaiseksi. Korkeakoulujen arviointijaoston päätökset auditointien lopputuloksista ovat luonteeltaan asiantuntijalausuntoja. Ne eivät ole hallinnollisia päätöksiä, eikä niistä voi valittaa hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Menettely on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Se julkaistaan ja päivitetään arviointikeskuksen verkkosivuilla.

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi

 

Lisätietoja menettelystä:

Kirsi Hiltunen
puh. 02953 35508, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje