Karvin kuulemiskierrokselta evästyksiä koulutuksen arviointisuunnitelman valmisteluun

Matti Kajaste

Karvi toteutti alueellisen kuulemiskierroksen kesäkuussa 2015. Kierroksen tilaisuuksia järjestettiin kuudella paikkakunnalla – Rovaniemellä, Oulussa, Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Kierroksen tarkoituksena oli kuulla koulutuksen parissa työskentelevien näkemyksiä koulutuksen arvioinnista tulevaa koulutuksen arviointisuunnitelmaa valmistellessa.

Karvi sai paljon hyvää palautetta kierroksen järjestämisestä. Koulutuskentän kuuleminen koulutuksen arviointiin liittyvissä asioissa koettiin tärkeänä. Kierroksen työpajoissa tuotettuja arviointialoitteita hyödynnetään koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelutyössä Karvissa.

HKI_1 RVN_2

Kierroksen lisäksi Karvi keräsi keväällä näkemyksiä koulutuksen arviointitoimintaan liittyen netissä auki olevan kyselyn avulla. Kesäkuun loppuun mennessä vastauksia oli kertynyt 245 kappaletta.

Kyselyssä kerättiin vastaajien taustatietoja liittyen sukupuoleen, koulutussektoriin ja asemaan, jossa vastaaja työskentelee sekä työpaikan sijaintiin. Arviointitoimintaa koskeva osio koostui kaikkia koulutussektoreita koskevasta osiosta ja koulutussektorikohtaisista kysymyksistä. Koulutussektorit oli eroteltu kuuteen osaan ja ne olivat varhaiskasvatus ja esi- ja perusopetus, ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, korkeakoulutus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus.

Kaiken kaikkiaan vastaajat pitivät tärkeimpinä arviointikohteina kaikkia koulutusasteita koskevassa osiossa rahoituksen muutosten ja rakenteellisen kehittämisen vaikutuksia koulutuksen järjestämiseen. Nämä kohteet saivat eniten ”tärkeä” tai ”erittäin tärkeä” -mainintoja. Molemmissa kysymyksissä korostuivat perusopetuksen, ammatillisen, lukio- ja korkeakoulutuksen tärkeys.

Kun vastaajilta kysyttiin koulutuksen nivelvaiheisiin kohdistuvista arvioinneista, korostui perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymävaiheen arviointi. Kyselyssä kysyttiin myös, mitä arviointien toteuttamiseen liittyviä asioita vastaajat pitävät tärkeinä. Kysymyksessä pyydettiin valitsemaan kolme koulutuksen ulkoisen arvioinnin toteuttamisessa tärkeätä asiaa. Eniten mainintoja (122) sai arvioinnin tavoitteen selkeys, toiseksi eniten mainintoja (99) keräsi kehittämisehdotusten antaminen ja kolmannelle sijalle (92 mainintaa) sai arvioijien ammattitaito.

Koulutussektorikohtaiset kysymykset olivat muokattu koulutusasteittain, joten kysymyksissä oli pientä vaihtelua. Vastauksissa korostuivat osittain samat aihealueet sektorista riippumatta. Erityisesti opetuksen kehittämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvoon liittyvät arviointikohteet arvostettiin tärkeäksi arviointikohteeksi kaikissa koulutussektorikohtaisissa kysymyksissä.

OUL_1JKL_1TRK_2

Sulje