Yhteistyö ammatillisten perustutkintojen uudistamisessa tärkeää

Ammatillinen koulutus Virpi Pietiläinen

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 28.1.2016 julkaistun arvioinnin mukaan 2007–2010 toteutettu ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistaminen onnistui siihen osallistuneiden näkökulmasta hyvin.

Kaikkia perustutkintoja koskevan samanaikaisen uudistamisen sijaan voitaisiin perusteita uudistaa joustavasti tarpeiden mukaan ja näin uudistamisprosesseja voitaisiin keventää. Lisäksi uudistamistyössä on jatkossakin tärkeää, että Opetushallitus koordinoi uudistusta ja osallistaa perustetyöhön eri tahoja, kuten koulutuksen järjestäjiä, työelämää ja opiskelijoita.

Vuosina 20072010 toteutetun ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistamisen suurimmat haasteet liittyivät pitkään prosessinomaiseen työskentelyyn ja sen aikana tapahtuneisiin muutoksiin sekä aikataulutukseen että resursointiin. Ammatillisen koulutuksen yhtenäistämistä edistettiin laatimalla ammatillisille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon perusteet yhteistyössä nuorten ja aikuisten koulutuksen toimijoiden kanssa.

Uudistuksen toteuttaminen koulutuksen järjestäjien projekteina mahdollisti ammatillisen koulutuksen kentän laajan osallistumisen perusteiden laatimiseen sekä työelämän näkökulman vahvistamisen. Tällainen toimintatapa edisti valtakunnallista verkostoitumista ja lisäsi alueellisesta edustavuutta. Kokonaisuutena uudistuksen toteutustapa arviointiin melko onnistuneeksi, vaikkakin hieman monimutkaisesti organisoiduksi, sillä siihen osallistui useita eri toimijatahoja eivätkä niiden tehtävä, työnjako ja roolit olleet aina täysin selkeitä.

Koulutuksen järjestäjät arvioivat tutkinnon perusteiden uudistamisprosessin melko onnistuneeksi. Tutkintojen perusteiden käyttöönottoon liittyvät ohjeet olivat riittäviä, mutta opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmien laatimiseen jäi liian vähän aikaa. Koulutuksen järjestäjät toivoivat uudistamisprosessilta realistisia aikatauluja, selkeitä ohjeita ja riittäviä resursseja.

Arvioinnissa tarkasteltiin ammatillisten perustutkintojen uudistamiseen liittyneitä valmistelu- ja toimeenpanoprosesseja. Arvioinnissa kysyttiin miten ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistaminen toteutettiin, miten siinä onnistuttiin ja miten sitä pitäisi kehittää. Lisäksi arvioinnissa selvitettiin koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmien laatimista.

Katso arviointiraporttien julkistamistilaisuudesta nauhoitettu tallenne.

 

Lisätietoja:

Arviointiryhmän puheenjohtaja rehtori Leena Mäkelä, Stadin ammattiopisto, puh. 0406313777, leena.t.makela@stadinao.fi

Arvioinnin projektipäällikkö arviointiasiantuntija Jaana Saarinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, puh. 0295335537, jaana.saarinen@karvi.fi

 

Julkaisu:

Mäkelä Leena, Herranen Jatta, Koivisto Jukka, Kurvonen Lauri, Lehto Seija, Nordström Soila, Sandberg Siv, Kamppi Päivi, Rumpu Niina & Saarinen Jaana 2016. Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistamisprosessin arviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 1:2016.

Sulje