Seinäjoen ammattikorkeakoulu sai laatuleiman – vahvuutena vuorovaikutus alueen kanssa

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Seinäjoen ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 14.4.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Laatujärjestelmän vahvuutena auditoinnin toteuttanut kansainvälinen auditointiryhmä piti ammattikorkeakoulun ja alueellisten sidosryhmien välistä vuorovaikutusta.

– Seinäjoen ammattikorkeakoulun jäsentynyt vuorovaikutus sidosryhmien kanssa johtaa tehokkaaseen aluekehitystyöhön ja koulutukseen, joka vastaa hyvin alueen tarpeisiin, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja Katariina Raij.

Laatujärjestelmän vastuunjako on selkeä ja sitä on viime aikoina parannettu yhdenmukaistamalla toimintatapoja. Lisäksi vahvuuksina pidetään opiskelijakeskeisiä toimintatapoja ja keskittymistä oppimisprosessin tukemiseen, mitkä tekijät edistävät opiskelijoiden menestymistä ja henkilökunnan motivaatiota.

Auditoinnissa tarkasteltiin tarkemmin kolmea tutkinto-ohjelmaa. Auditointiryhmä vakuuttui erityisesti liiketalouden tutkinto-ohjelman tavasta suunnitella koulutusta lähtökohtana järjestelmällinen työelämän tarpeiden selvittäminen.

Auditointiryhmä esittää raportissaan myös kehittämissuosituksia. Laatujärjestelmän toimintaperiaatteet määrittelevien teoreettisten osien ja käytäntöä ohjaavien operatiivisten osien välille suositellaan tekemään selkeämpi ero. Auditointiryhmä suosittelee myös vahvempaa, ammattikorkeakoulun strategiaan pohjautuvaa pedagogiikan kehittämistä. Lisäksi suositellaan hyvien käytänteiden järjestelmällisempää tunnistamista ja jakamista yli yksikkörajojen sekä panostamista tutkimustyön laadulliseen ja menetelmälliseen kehittämiseen.

Valinnaisena auditointikohteena tarkasteltiin yrittäjyyskasvatuksen laadunhallintaa. Auditoinnin perusteella yrittäjyyskasvatus on tuotu osaksi opetusta ja sen merkitys ymmärretään ammattikorkeakoulussa. SeAMKin kannattaisi kuitenkin määritellä yrittäjyyshenkisyys tarkemmin, jotta se olisi helpompi ottaa huomioon koulutuksessa, eikä se pelkistyisi vain liiketoimintataidoiksi.

SeAMK auditoitiin edellisen kerran vuonna 2009, jonka jälkeen se on auditointiryhmän mukaan kehittänyt laatujärjestelmää yksinkertaisemmaksi, yhdenmukaisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Laatujärjestelmän perusperiaatteet ovat kuitenkin säilyneet ennallaan. Auditointiryhmä kannustaakin SeAMKia arvioimaan säännöllisesti myös laatujärjestelmän perusteita strategian asettamista tarpeista lähtien.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla https://karvi.fi/

Lisätietoja:

  • auditointiryhmän puheenjohtaja, Katariina Raij, puh. 040 830 6172, katariina(at)raij.fi
  • auditoinnin projektipäällikkö Touko Apajalahti, 02953 35502, touko.apajalahti(at)karvi.fi
  • raporttien tilaukset: hallinnollinen avustaja Arja Bilund, puh. 02953 35503, arja.bilund(at)karvi.fi

Raportti:

Audit of Seinäjoki University of Applied Sciences 2016

Sulje