Laatuleima Centria- ammattikorkeakoululle

Korkeakoulutus Susanne Kuosmanen

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aluekehitystyön systemaattinen laadunhallinta toteuttaa erinomaisesti Centrian kokonaisstrategiaa ja vahvistaa alueen elinvoimaa.

Centria-ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 22.9.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan Centrian panostus laatutyön organisointiin on selkeästi nähtävissä. Laatujärjestelmän kehittäminen on jatkuva systemaattinen prosessi, ja järjestelmää arvioidaan ja parannetaan säännöllisesti. Toimintaympäristöanalyysi strategisen johtamisen ja kehittämisen keinona palvelee hyvin sekä Centrian että elinkeino- ja työelämän tarpeiden ennakointia ja kehittämistä. Alueen toimijat osallistuvat esimerkillisen aktiivisesti Centrian kehittämiseen niin strategisen johtamisen kuin opetus- ja TKI-toiminnan alueella. TKI-toiminnasta kerätään kattavasti työelämäpalautetta ja sitä hyödynnetään.

Laatujärjestelmän auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea koulutusohjelmaa, joista korkeakoulu valitsi kaksi ja auditointiryhmä yhden. Centria on kehittänyt yhteisiä hyviä käytäntöjä koulutusohjelmien laadun ylläpitämiseen, esimerkiksi säännölliset sisäiset koulutusohjelmien auditoinnit, jotka tukevat tutkintojen laadun kehittämistä sekä koulutuksen ja oppimisen kehittymistä, koulutusohjelmien vuosittaiset palautekeskustelut, laatusopimus ja laatusoitto.

– Centriassa on vahva, välitön ja avoin osallistamisen kulttuuri, joka tukee yhteisöllisyyttä ja koko organisaation läpäisevää laatukulttuuria ja on näin voimavara koko korkeakoulun kehittämiseen. Monissa toiminnoissa korostuu yhteisöllisyys ja yhteisöllinen kehittäminen. Laatukulttuuri on muodostunut pitkän aikavälin kuluessa, ja siihen on sitouduttu, se tukee toimintaa ja laadun kehittämistä, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, vararehtori Päivi Karttunen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Auditointiryhmä esittää Centria-ammattikorkeakoululle myös kehittämissuosituksia. Auditointiryhmä suosittelee työelämäpalautteen dokumentoinnin ja monipuolisen hyödyntämisen edelleen tehostamista, mikä edistäisi tiedon käyttöä koko ammattikorkeakoulun kehittämiseen. Vaikka opiskelijoilla on mahdollisuuksia antaa palautetta eri kanavien kautta, opiskelijoille suunnatun vastapalautteen saavutettavuuteen on jatkossa tärkeä kiinnittää huomiota. Auditointiryhmä suosittelee myös hyvien käytäntöjen jakamista sekä korkeakoulun että myös koulutusten sisällä. Se edistäisi korkeakoulun monialaisuuden hyödyntämistä voimavarana. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee Centrian TKI-mahdollisuuksien tuomista tiiviimmin osaksi opiskelijan opintoja.

Centrian valinnainen auditointikohde oli ammatillinen kasvu opetuksen ja TKI-toiminnan yhteisvaikutuksena. Laadunhallinnan menettelytavat ovat pääosin toimivia ja vakiintuneita. Tätä edistäisi vielä opiskelijoiden saaminen entistä tietoisem­miksi kaikista Centrian ammatillista kasvua tukevista TKI-mahdollisuuksista.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla https://karvi.fi/

 

Lisätietoja:

auditointiryhmän puheenjohtaja, vararehtori Päivi Karttunen, puh. 0400 469 605, paivi.karttunen(at)tamk.fi

auditoinnin projektipäällikkö Tarja Frisk, 029 522 5504, tarja.frisk(at)karvi.fi

raporttien tilaukset: assistentti Arja Bilund, puh. 02953 35503, arja.bilund(at)karvi.fi

Sulje