Musiikkialan oppimistulokset arvioitu ensimmäistä kertaa – tulevien musiikin ammattilaisten osaaminen erinomaista

Ammatillinen koulutus Virpi Pietiläinen
Sinfoniaorkesterin viulusektio soittamassa.

Eri osaamisalueet hallittiin erittäin hyvin musiikkialan ammattiosaamisen näytöissä. Opettajien työelämäosaaminen on vahvaa, sillä moni heistä toimii esiintyvänä muusikkona. Musiikkiala on melko pieni koulutusala, ja pysyviä työpaikkoja alalla on vähän.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi musiikkialan perustutkinnon oppimistuloksia vuosina 2012–2015. Arviointiaineisto koottiin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. Kaikki koulutuksen järjestäjät osallistuivat arviointiin. Opiskelijoita oli mukana 251. Arvioinnin tulokset julkaistaan 8.11.2016.

Näyttönä usein konserttiesiintyminen

Noin kaksi kolmasosaa (68 %) musiikkialan perustutkinnon opiskelijoista sai näytön arvosanaksi kiitettävän, 29 % hyvän ja 3 % tyydyttävän. Opiskelijoiden yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla oli kiitettävä. Koulutuksen järjestäjien mukaan hyviä tuloksia selittää se, että alalle hakeutuu opiskelijoita, jotka ovat motivoituneita ja harrastaneet musiikkia aktiivisesti.

– Alalle luonteenomaista on oman osaamisen jatkuva arviointi ja kehittäminen. Ammattiosaamisen näytöt voivat myös painottua opintojen loppupuolelle, kun opiskelijan osaaminen on parhaimmillaan, arviointisuunnittelija Johanna Holopainen kuvaa.

Opiskelijat hallitsivat lähes yhtä hyvin työprosessin, työmenetelmät, -välineet ja materiaalin, työn perustana olevan tiedon sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Miehet ja naiset saivat keskimäärin yhtä hyviä arvosanoja.

– Opiskelijoiden osaaminen arvosanojen valossa on erittäin hyvää. Musiikkialan näytöt myös vastaavat pitkälti tutkinnon perusteiden tavoitteita ja työelämän vaatimuksia. Tyypillinen näyttö oli esimerkiksi esiintyminen konsertissa, Holopainen kertoo.

Ulkopuolisia musiikkialan ammattilaisia tarvitaan lisää

Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutui musiikkialan koulutuksessa kohtalaisen hyvin. Ammattiosaamisen näytöistä hieman yli kolmannes suoritettiin työelämässä ja lähes puolet oppilaitoksissa. Työelämän edustaja oli mukana useimpien näyttöjen arvioinnissa.

Alan opettajien työelämäosaaminen oli usein ajantasaista, sillä moni heistä toimii opetustyön ohella alan töissä, esimerkiksi esiintyvänä muusikkona.

– Myös oppilaitosnäytöt pystytään musiikkialalla toteuttamaan työelämälähtöisesti. Näyttötilanteet ovat esimerkiksi julkisia esiintymistilaisuuksia oppilaitoksen harjoitusorkesterissa. Kehityskohteena voidaan esittää, että opiskelijan arviointiin osallistuisi aktiivisemmin myös oppilaitoksen ulkopuolisia musiikkialan ammattilaisia, Holopainen toteaa.

Työssäoppiminen usein lyhytkestoista

Työssäoppiminen toteutuu musiikkialalla usein lyhytkestoisesti, esimerkiksi yksittäisenä esiintymisenä konsertissa ja siihen valmistautumisena. Pysyviä työpaikkoja on alalla vähän, mikä lisää tarvetta työpaikkaohjaajakoulutukselle ja arviointiosaamisen vahvistamiselle.

Musiikkialalta voi valmistua muusikoksi, musiikkiteknologiksi tai pianonvirittäjäksi. Miehiä on opiskelijoissa hieman enemmän kuin naisia. Hakijoista noin puolet saa opiskelupaikan, ja uusia musiikkialan opiskelijoita aloittaa vuosittain reilu kolmesataa.

 

Raportti: Holopainen, J. Ammatillinen osaaminen musiikkialan perustutkinnossa. Julkaisut 26:2016. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Lisätietoja: arviointisuunnittelija Johanna Holopainen, puh. 029 533 5545, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje