Vetoomus valtioneuvostolle: koulutuksen riippumaton ja uskottava arviointi vaarantuu

Virpi Pietiläinen

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointineuvosto ja korkeakoulujen arviointijaosto ovat huolestuneet koulutuksen arviointitoiminnan riippumattomuudesta ja suunnitelmasta liittää Karvi Opetushallituksen yhteyteen.

Esitetty hallintovirastomalli asettaa Karvin Opetushallitukselle alisteiseen asemaan, mikä estää arviointivirastoa toteuttamasta uskottavasti omaa tehtäväänsä.

Karvin liittäminen Opetushallitukseen pyydetään perumaan

Arviointineuvosto ja korkeakoulujen arviointijaosto vetoavat valtioneuvostoon, jotta Karvin liittäminen Opetushallitukseen perutaan. Toissijaisena vaihtoehtona liitokselle tulisi pikaisesti selvittää Karvin ja Ylioppilastutkintolautakunnan toimintojen pohjalle perustettavan uuden arviointi- ja laadunvarmistusviraston perustaminen.

Riippumattomuutta ei pitäisi voida kyseenalaistaa

Karvi perustettiin vuonna 2014 yhdistämällä Koulutuksen arviointineuvosto, Korkeakoulujen arviointineuvosto ja Opetushallituksen oppimistulosten arviointitoiminnot. Tavoitteena oli vahvistaa kansallisen arviointitoiminnan riippumattomuutta ja vaikuttavuutta. Toteutuessaan uusi hallintovirastomalli palauttaisi ennen uudistusta vallinneen epätyydyttävän tilanteen, jolloin arviointitoiminta oli hallinnollisesti epäitsenäinen ja arviointitoiminnan riippumattomuutta kyseenalaistettiin.

Koulutuksen arviointitoiminnan kansallinen ja kansainvälinen uskottavuus edellyttää, ettei arviointitoimijan riippumattomuutta voida kyseenalaistaa.

Oppimistulosten arvioinnin sekä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen arvioinnin osalta siirryttäisiin tilanteeseen, jossa oppimistulosten ja koulutuksen arvioitsija olisi hallinnollisesti osa viranomaistoimijaa, Opetushallitusta, joka on kansallisesti keskeinen koulutuksen kehittäjä. Opetushallitus mm. antaa perus- ja toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmien perusteet ja ohjaa opetuksen- ja koulutuksen järjestäjien toimintaa. Näin ollen myös sen päätökset ja linjaukset ovat osa koulutusjärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä. Arviointitoiminnan riippumattomuuden ja uskottavuuden kannalta asetelma olisi mahdoton. Karvin on kyettävä arvioimaan riippumattomasti koko koulutusjärjestelmän toimivuutta, siis myös Opetushallituksen vastuulla olevia toimintoja. Hallintovirastomalli estäisi tämän tehtävän uskottavan toteuttamisen.

Korkeakouluille Karvin kansainvälinen status riippumattomana ja luotettavana arviointitoimijana, joka täyttää eurooppalaiset kriteerit korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoijana (Standards and Guidelines for Quality Assurence in the European Higher Education Area), on erittäin tärkeä. Esitetty uudistus uhkaa johtaa siihen, että Karvi poistetaan virallisesti hyväksyttyjen korkeakoulutuksen auditoijien rekisteristä (The European Quality Assurance Register for Higher Education). Tällöin se menettää toimintaedellytyksensä hyväksyttynä korkeakoulujen auditoijana Suomessa ja kansainvälisesti. Samaan tapaan kaikki koulutuksen kehittäjät tarvitsevat luotettavaa, laadukasta, riippumatonta, ajantasaista arviointietoa oman toimintansa kehittämiseen.

Muitakin vaihtoehtoja löytyy: uusi arviointi- ja laadunvarmistusvirasto

Karvi on sitoutunut valtion keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeessa (VIRSU) esitettyihin tavoitteisiin ja näkee, että hankkeen tavoitteet on mahdollista saavuttaa muilla keinoilla.

Uudistuksella haettuja taloudellisia säästöjä on tuki- ja hallintopalveluista vaikea saada, koska Karvin hallinto toteutetaan jo nyt hyvin kevyesti ja se hyödyntää mm. valtion palvelukeskuksia Palkeita ja Valtoria. Karvin huolena onkin se, että uudessa mallissa Karvi todennäköisesti joutuu uuden viraston hallintokulujen maksajaksi, mikä tarkoittaisi voimavarojen leikkausta varsinaisesta toiminnasta. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista, koska yhteiskunnallinen tilanne, meneillään olevat koulutuspoliittiset muutokset sekä koulutuksen kehittäminen edellyttäisi entistä laadukkaampaa ja vaikuttavampaa arviointitietoa.

Karvi on toiminut runsaat kaksi vuotta ja se on tässä lyhyessä ajassa onnistunut tehokkaasti yhdistämään kolmen aiemmin erillään toimineen organisaation asiantuntemuksen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Erilaisten osaamisten ja arviointimenetelmien kehittäminen on Karvin keskeinen vahvuus. Hallintomallimuutos vaarantaa tämän kehityksen häiriöttömän jatkumisen.

Vaihtoehtona esitykselle liittämisestä Opetushallitukseen Karvi ja Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ovat esittäneet, että niiden toiminnoista rakennetaan uusi itsenäinen arviointi- ja laadunvarmistusvirasto. Tähän virastoon voitaisiin koota myös muu koulutuksen ennakointi- ja seurantatoiminta, joka edellyttää ohjausjärjestelmästä riippumatonta asemaa. Näin turvattaisiin arvioinnin riippumaton asema ja kyettäisiin tuottamaan myös muuta koulutuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa päätöksenteossa tarvittavaa ennakointi- ja seurantatietoa. Uusi arviointitehtäviin ja laadunvarmistukseen erikoistunut virasto täyttäisi myös VIRSU-hankkeessa esitetyn noin 100 henkilötyövuoden kokovaatimuksen.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvoston ja korkeakoulujaoston puolesta:

Rehtori, toimitusjohtaja Tapio Huttula, arviointineuvoston puheenjohtaja, puh. 020 762 1349, tapio.huttula@humak.fi, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Professori Jouni Välijärvi, korkeakoulujen arviointijaoston puheenjohtaja, puh. 050 567 7210, jouni.valijarvi@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto

Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko, arviointineuvoston varapuheenjohtaja, puh. 050 551 8119, sampo.suihko@espoo.fi, Espoon kaupunki

Rehtori Anneli Pirttilä, korkeakoulujen arviointijaoston varapuheenjohtaja, puh. 040 766 4807, anneli.pirttila@saimia.fi, Saimaan ammattikorkeakoulu

Sulje