Laatuleima Saimaan ammattikorkeakoululle – pitkäjänteinen laadunhallinnan kehittäminen tuottanut tuloksia

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Saimaan ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 24.2.2017 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan laatujärjestelmän kehittäminen Saimaan ammattikorkeakoulussa on pitkäjänteistä. Kehittämistyössä on hyödynnetty onnistuneesti sekä ammattikorkeakoulun sisäisiä arviointeja että yhteistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Tämän työn tuloksena systemaattiset ja vakiintuneet laadunhallinnan menettelytavat edistävät tutkintotavoitteisen koulutuksen kehittämistä ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Laatujärjestelmä onkin edelliseen, kuusi vuotta sitten tehtyyn auditointiin verrattuna aiempaa toimivampi.

Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden hallinnoinnin menettelytavat ovat auditoinnin perusteella systemaattisia. Kullekin hankkeelle tehdään esimerkiksi oma arviointi- ja palautesuunnitelma hyödyllisen palautteen saamiseksi hanketoiminnan edelleen kehittämiseksi.

Kansainvälisyys vahvuus, mutta paikallisten yritysten ja kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamista pitäisi edistää

Saimaan ammattikorkeakoulu valitsi valinnaiseksi auditointikohteekseen kansainväliset toiminnot, ja kansainvälisyys näyttäytyikin auditointiryhmälle vahvana.

– Kansainvälinen toimintakulttuuri leikkaa läpi koko organisaation, mikä luo hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle kohti strategian visiota Suomen kansainvälisimmästä korkeakoulusta. Yhtenä esimerkkinä tästä on vahva kansainvälisyys suomenkielisessä kuvataiteen koulutuksessa, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Auditointiryhmä löysi myös kehitettävää kansainvälisissä toiminnoissa: ammattikorkeakoulua kannustetaan kehittämään keinoja kansainvälisten opiskelijoiden ja yritysten kohtaamiseen. Tämä tukisi alueen pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä ja integroisi kansainvälisiä opiskelijoita alueelle.

Saimaan ammattikorkeakoulun uusi strategia on tuonut aikaisempaa enemmän laadullisia tavoitteita. Auditointiryhmän mukaan korkeakoulun tulisikin kehittää systemaattisia menettelyjä näitä tavoitteita koskevan tiedon keräämiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen johtamisen välineenä. Yhtenä kehittämiskohteena auditointiraportissa tuodaan esille myös epävirallisten kanavien kautta saatavan tiedon hyödyntäminen.

– Esimerkiksi ulkoisilta sidosryhmiltä arjen yhteistyön myötä saatava tieto voi nykyisellään jäädä hyödyntämättä. Korkeakoulun kannattaisi selvittää tapoja käyttää epämuodollisestikin saatavaa tietoa järjestelmällisesti osana laadunhallintaa, kuitenkin siten, etteivät uudet käytännöt aiheuta kohtuutonta kuormitusta, auditointiryhmän puheenjohtaja Vesa Taatila jatkaa.

Lisätietoja:

auditointiryhmän puheenjohtaja Vesa Taatila, vesa.taatila@turkuamk.fi, p. 050 598 5761

arviointiasiantuntija Touko Apajalahti, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, touko.apajalahti@karvi.fi, p. 029 533 5502  

Raportti

Saimaan ammattikorkeakoulun auditointi 2017

Sulje