Hanken sai laatuleiman – huippuosaamiseen kannustava laatukulttuuri on vahvasti läsnä Hankenin toiminnassa

Korkeakoulutus Mirella Nordblad

Hanken Svenska handelshögskolan sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) uusinta-auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 13.3.2017 alkaen. Laatuleima osoittaa, että Hankenin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Hankenin laatujärjestelmä auditoitiin edellisen kerran vuosien 2013–2014 aikana. Sillä kertaa Hanken ei täyttänyt kansallisia auditointikriteereitä, ja korkeakoululta edellytettiin uusinta-auditointia. Nyt toteutetussa uusinnassa arvioitiin Hankenin laatupolitiikka, laatujärjestelmä ja kaksi koulutusohjelmaa.

Auditointiryhmän mukaan edellisen auditoinnin jälkeinen kehitystyö on Hankenissa ollut merkittävää.

”Rehtoraatti on toteuttanut useita aloitteita laatujärjestelmän kehittämiseksi. Yhteyksiä on luotu eri laatuprosessien välille ja yhtenäistetty menettelyitä. Laatujärjestelmä kokonaisuutena on paremmin jäsentynyt”, sanoo auditointiryhmän puheenjohtajana toiminut professori Jacques Lanarès Lausannen yliopistosta.

Hankenissa on edistetty avoimuutta ja yhteisön osallistumista laatukulttuurin ylläpitämiseen. Korkeakoulussa on kehitetty uusia työkaluja ja viestintäkanavia, parannettu päätöksentekoprosessien osallistavuutta ja lisätty laatujärjestelmän selkeyttä ja avoimuutta. Suuri osa edellisessä auditoinnissa mainitusta hiljaisesta tiedosta on nyt avointa.

Työelämän tarpeiden huomiointi edistää opiskelijoiden urakehitystä

Integroitua kandidaatti- ja maisteriohjelmaa sekä englanninkielistä immateriaalioikeuden maisteriohjelmaa arvioitiin esimerkkeinä tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunhallinnasta. Koulutuksen laatua varmistetaan ja seurataan systemaattisesti. Auditointiryhmä sai vahvaa näyttöä siitä, että korkeakoululla on toimivat menettelyt koulutuksen laadun kehittämiseksi.

”Opiskelijat arvostivat Hankenin opiskeluilmapiiriä. Yhteydenpito opiskelijoiden ja opetus-henkilökunnan välillä on välitöntä, opiskelijoiden on helppo saada tukea ja heidän palautteellaan on merkitystä toiminnan kehittämiseen”, sanoo professori Lanarès.

Lisäksi Hankenissa kiinnitetään paljon huomiota siihen, että sen koulutusohjelmat vastaavat työelämän tarpeisiin. Korkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Tämä vaikuttaa erittäin myönteisesti sekä ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen että opiskelijoiden urakehitykseen.

Hankenin laatukulttuurille on ominaista vahva sitoutuminen tulosten korkeaan laatuun. Laatukulttuurissa ollaan parhaillaan siirtymässä kansainvälisiä akkreditointeja painottavasta lähestymistavasta kulttuuriin, jossa laatuprosesseihin kiinnitetään huomiota entistä kokonaisvaltaisemmin. Hankenia kannustetaan jatkamaan laadunhallinnan kehittämistä korkeakoulun omien tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin on osallistunut kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Raportti

Lisätietoja

Jacques Lanarès, auditointiryhmän puheenjohtaja, +41 79 901 32 86, jacques.lanares(at)unil.ch

Mirella Nordblad, auditoinnin projektipäällikkö, 029 533 5541, mirella.nordblad(at)karvi.fi

Sulje