Laatuleima Maanpuolustuskorkeakoululle – vahvuutena kattava ja toimintaa ohjaava laadunvarmistusjärjestelmä

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Maanpuolustuskorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 13.3.2017 alkaen. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Maanpuolustuskorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä todettiin auditoinnissa sekä kattavaksi että toimintaa ohjaavaksi. Laadunvarmistusjärjestelmä kattaa kaikki korkeakoulun perustehtävät, ja järjestelmään liittyvät menettelyt ovat vakiintuneita korkeakoulun eri osissa. Sotatieteellisellä opetuksella ja tutkimuksella, yhteiskunnallisella vaikuttamisella sekä hallinnolla ja tukipalveluilla on omat, näiden toimintojen perusluonnetta ja tavoitteiden saavuttamista palvelevat laatujohtamisen menettelynsä. Nämä menettelyt ovat korkeakoulun henkilöstön ja tarvittavilta osin opiskelijoiden tiedossa.

– Maanpuolustuskorkeakoulun laatukulttuuria voi perustellusti kuvata vahvaksi ja omaleimaiseksi. Maanpuolustuskorkeakoulun laatukulttuurin myönteisimpinä piirteinä voidaan pitää koko korkeakouluyhteisön hyvää tietoisuutta toiminnan tavoitteista ja vahvaa sitoutumista laadun tekemiseen sekä korkeakoulun arvomaailmaan ja perustehtävään, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, tutkimusjohtaja Mikko Luoma Vaasan yliopistosta.

Henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien palaute kiinteä osa toiminnan kehittämistä

Auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea koulutusohjelmaa, joista korkeakoulu valitsi kaksi ja auditointiryhmä yhden. Korkeakoulun koulutuksen laadunvarmistuksessa on käytössä yhdenmukaiset periaatteet ja menettelyt kaikissa tutkinnoissa. Yhteinen opetusprosessi ohjaa systemaattisesti toiminnan suunnittelua, toteutusta, arviointia ja seurantaa. Sidosryhmät on poikkeuksellisen vakuuttavalla tavalla kytketty mukaan laadunvarmistukseen eri työryhmien ja neuvottelukunnan kautta.

Maanpuolustuskorkeakoulussa on vakiintunut laatu- ja palautekulttuuri, joiden olennaisia osia ovat erittäin kattava palautejärjestelmä, palautteen keruut ja itsearvioinnit. Henkilöstö, opiskelijat ja tärkeimmät sidosryhmät ovat kattavalla ja toiminnallisesti merkittävällä tavalla mukana laadunvarmistamisessa, ja koko organisaatio pitää heiltä kerättävän palautteen käsittelyä toiminnan kehittämisen kiinteänä osana.

Auditointiryhmä esittää Maanpuolustuskorkeakoululle myös kehittämissuosituksia. Korkeakoulua kannustetaan jatkossa rakentamaan uusia, innovatiivisia avauksia sekä menettelyitä, jotka tukevat koulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittämistä erinomaiseksi. Saatujen palautteiden vaikuttavuutta ja yhteyttä toiminnan todelliseen kehittymiseen on myös tärkeää tehostaa. Lisäksi korkeakoulun olisi hyvä kehittää tapoja, joilla opiskelijoita osallistetaan laajemmin koulutuksen sisältöjen ja menetelmien suunnitteluun ja kehittämiseen.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Auditointiraportti:

Maanpuolustuskorkeakoulun auditointi 2017

Lisätietoja:

auditointiryhmän puheenjohtaja, tutkimusjohtaja Mikko Luoma, 050 4088023 mikko.luoma(at)uva.fi

auditoinnin projektipäällikkö Tarja Frisk, 029 522 5504, tarja.frisk(at)karvi.fi

raporttien tilaukset: assistentti Arja Bilund, puh. 02953 35503, arja.bilund(at)karvi.fi

Sulje