Eurooppalaiset laatuvaatimukset täyttyvät Karvin toteuttamassa korkeakoulujen arvioinnissa

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Eurooppalaisten arviointitoimijoiden järjestö ENQA:n asettama kansainvälinen asiantuntijaryhmä arvioi Karvin korkeakouluja koskevan arviointitoiminnan. Ulkoisen arvioinnin läpäisy on ehto järjestön täysjäsenyydelle sekä pääsylle luotettavien arviointitoimijoiden rekisteriin EQAR:iin. Asiantuntijaryhmän raportin mukaan Karvi toimii eurooppalaiselle korkeakoulujen arviointitoiminnalle asetettujen yhteisten periaatteiden mukaisesti.

Kansainvälinen arviointiryhmä nosti esiin useita vahvuuksia Karvin toiminnassa, kuten kansainvälisyyden, sisäisen laatutyön, kehittävän arvioinnin periaatteen syvällisen toteuttamisen, sukupuolten tasa-arvon sekä sidosryhmäyhteistyön, erityisesti korkeakoulujen kanssa. Kehittämiskohteeksi ryhmä antoi sidosryhmäyhteistyön laajemman kehittämisen koko yhteiskunnan ja työelämän edustajien kanssa.

– Raportti on myönteistä luettavaa Karville, ja on mukavaa saada aika-ajoin ulkopuolista vahvistusta sille, että teemme oikeita asioita oikealla tavalla, toteaa korkeakouluyksikön päällikkö Helka Kekäläinen. – Entistä vahvempi dialogi työelämän ja korkeakoulutuksen välillä on yksi eurooppalaisen korkeakoulutusalueen keskeisistä tavoitteista, ja Karvi haluaa olla mukana viemässä eteenpäin tätä tavoitetta. Uudessa vuonna 2018 käynnistyvässä auditointimallissa korostuu korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus keskeisenä arviointikohteena, ja Karvi haluaa myös omassa toiminnassaan vahvistaa dialogia työelämän järjestöjen ja muiden sosiaalisten partnerien kanssa.

Samassa kokouksessa, jossa Karvin täysjäsenyys ENQA:ssa vahvistettiin, päätettiin myös Armenian arviointiorganisaation ANQA:n pääsystä eurooppalaisen järjestön täysjäseneksi ensimmäistä kertaa. – Oli ilahduttavaa nähdä kaksivuotisessa Twinning-yhteistyössä asetettujen tavoitteiden täyttyvän näin konkreettisesti, sanoo hanketta johtanut Kekäläinen.

Toiminnan riippumattomuus on tärkeä kriteeri

Ulkoisessa arvioinnissa otetaan myös kantaa arviointiorganisaation riippumattomuuteen, mikä on kaiken luotettavan arviointitoiminnan perusta. Eurooppalaisen periaatteen mukaan arviointitoimijoiden tulee olla riippumattomia, ja niiden tulee toimia itsenäisesti. Arviointitoimijoilla tulee olla täysi vastuu toiminnastaan ja sen tuloksista ilman kolmansien osapuolten vaikutusmahdollisuutta.

Arviointitoimijan riippumattomuutta tarkastellaan organisatorisesta, toiminnallisesta ja tulosten puolueettomuuden näkökulmista. Nykymuodossaan Karvin todettiin toimivan eurooppalaisten periaatteiden mukaisesti, vaikka kansainvälinen arviointiryhmä mainitsi nykymuotoisen toiminnan uhkana johtajan ja arviointineuvoston jäsenten nimeämisen politisoitumisen mahdollisuuden. Raportin mukaan organisatorista riippumattomuuden vajetta tasapainottaa nykyinen laaja toiminnallinen riippumattomuus.

Karvi ja Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ollaan liittämässä Opetushallituksen yhteyteen vuoden 2018 alusta. Karvi on jättänyt eriävän mielipiteen työryhmän raportista. Eriävässä mielipiteessä sanotaan, että keskeiset ongelmat esitetyssä mallissa liittyvät Karvin itsenäisyyteen, päätöksenteon riippumattomuuteen ja uskottavuuteen koko koulutusjärjestelmän arvioijana.

-Korkeakoulujen näkökulmasta on tärkeää, että kansallinen arviointitoiminta nauttii luottamusta Euroopan tasolla, toteaa korkeakoulujen arviointijaoston puheenjohtaja professori Jouni Välijärvi. – Karvin henkilöstö on tehnyt hienoa työtä pitäessään suomalaisen korkeakoulujen arviointitoiminnan kehittävän arvioinnin edelläkävijänä koko maailmassa.

– Työryhmän esitys ei täytä riippumattomuuden tavoitteita, vaan Karvi toimisi käytännössä Opetushallituksen yksikkönä, sanoo arviointineuvoston puheenjohtaja Tapio Huttula. – Yhdistyminen kaventaisi Karvin toiminnallista riippumattomuutta ja edellytyksiä toteuttaa tehtäväänsä ilman kolmansien osapuolien vaikutusmahdollisuuksia.

ENQAn raportti Karvin korkeakouluja koskevasta arviointitoiminnasta

ENQAn päätös

Sulje