Laatuleima Itä-Suomen yliopistolle – pitkäjänteinen laatutyö edistänyt avoimen laatukulttuurin kehittymistä

Korkeakoulutus Sara Juntunen

Itä-Suomen yliopisto sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 21.4.2017 alkaen. Yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmää on kehitetty pitkäjänteisesti. Kehittämistyössä on hyödynnetty onnistuneesti sisäisiä auditointeja ja vertaisoppimista. Tämän työn tuloksena systemaattiset laadunhallinnan menettelytavat jäntevöittävät laatutyötä ja tuottavat osallistavaa laatukulttuuria. Laatujärjestelmä onkin edelliseen, kuusi vuotta sitten tehtyyn auditointiin verrattuna aiempaa toimivampi.

Opiskelijakeskeisyys vahvuus, mutta sidosryhmien hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä voisi vielä edistää

Itä-Suomen yliopiston toiminta-ajatuksena on olla kansainvälinen, monitieteinen ja opiskelijakeskeinen yliopisto. Auditointiryhmän mukaan korkeakoulun tulisi vielä kehittää organisaatiossa yleisesti sovellettavaa tulkintaa keskeisistä strategisista avainkäsitteistä, kuten opiskelijakeskeisyys ja kansainvälistyminen, ja välittää tämä tulkinta myös kaikkien sidosryhmien tietoon. Auditointiryhmä rohkaisee yliopistoa järjestämään henkilöstölle enemmän koulutustilaisuuksia, joilla edistetään strategisten avainkäsitteiden yhdenmukaista tulkintaa.

Auditointiryhmä löysi myös kehitettävää yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa ja aluekehitystyössä: yliopistoa kannustetaan kehittämään strategista näkökulmaa sidosryhmäsuhteisiin. Tämä tukisi vahvemmin alueen pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä ja integroisi kansainvälisiä opiskelijoita alueelle.

– Löysimme yliopistosta paljon esimerkkejä toimivasta laatutyöstä. Opettajat jakavat tietoa sisäisissä auditoinneissa ja oppitupa-järjestelmässä, joilla on merkitys uusien opetusmenetelmien käyttöönotossa. Yliopistoyhteisö arvostaa sidosryhmäkontakteja, mutta ne perustuvat monesti henkilökohtaiseen panostukseen. Arviointivierailulla todentui, että sidosryhmät ovat todella sitoutuneet yliopiston toimintaan, ja tässä laadunhallinta voisi tarjota lisää välineitä, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, Lapin yliopiston professori Timo Aarrevaara.

Lue Itä-Suomen yliopiston auditointiraportti.

Lisätietoja:
auditointiryhmän puheenjohtaja Timo Aarrevaara, timo.aarrevaara@ulapland.fi, p. 040 484 4267
arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, marja-liisa.saarilammi@karvi.fi, p. 029 533 5528

Sulje