Diakonia-ammattikorkeakoululta edellytetään uusinta-auditointia

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) auditoinnin. Laatujärjestelmän auditoinnin suoritti kansallinen auditointiryhmä. Arviointiraporttiin perustuen korkeakoulujen arviointijaosto edellyttää Diakilta uusinta-auditointia. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä arvioidaan uudelleen 2-3 vuoden kuluttua.

Auditoinnin kohteena oli Diakin laatujärjestelmä, jonka korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti.

Auditointiryhmän mukaan Diakin laatujärjestelmän vahvuuksia ovat avoin ja vuorovaikutteinen laatukulttuuri, joka yhdistyy luontevasti strategiaan ja edistää toimintaa keskeisten linjausten suuntaisesti. Arvolähtöisyys ja strateginen tietoisuus ovat varsin läpileikkaavia henkilöstön keskuudessa. Diakin laatujärjestelmä perustuu jatkuvan parantamisen toimintamalliin. Henkilöstö tuntee erittäin hyvin mallin ytimenä olevan jatkuvan kehittämisen kehän (PDCA) ja soveltaa sen vaiheita luontevasti omassa työssään. Koulutuksen ja TKI-toiminnan työelämärelevanssia varmistetaan monipuolisesti OSKE-toimintamallin avulla. Opiskelijoiden osallistuminen työelämälähtöisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on varmistettu opetussuunnitelmauudistuksen avulla.

Auditointiryhmä esittää Diakille muun muassa seuraavia kehittämissuosituksia. Keskeisin laatujärjestelmän toimivuutta vahvistava kehittämiskohde on palautekulttuurin yhtenäistäminen ja kokonaispalautekartan koostaminen. Auditointiryhmä kannustaa Diakia rakentamaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa palautejärjestelmän, jonka tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää systemaattisesti opintojaksojen, opetuksen ja koko koulutuksen kehittämisessä. Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia koulutusprosessin kehittämisessä on monipuolistettava ja vahvistettava. Osana toiminnan ja erityisesti koulutuksen laadun kehittämistä Diakissa on syytä kiinnittää huomiota myös laadullisen palautteen johdonmukaiseen hyödyntämiseen. Diakin tulisi systematisoida laatujärjestelmän tuottaman tiedon analysointia organisaation eri tasoilla, jotta se olisi nykyistä tehokkaammin käytettävissä esimerkiksi tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Korkeakoulujen arviointijaosto edellyttää, että uusinta-auditointi kohdistuu seuraaviin auditointikohteisiin: laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen, tutkintotavoitteinen koulutus sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö. Lisäksi uusinta-auditoinnissa tarkastellaan laatujärjestelmän kokonaisuutta.

Diakonia-ammattikorkeakoulu auditoitiin edellisen kerran vuonna 2009. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin ovat osallistuneet kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Raportti:

Susanna Niinistö-Sivuranta, Pasi Ahoniemi, Kari Kiviniemi, Virpi Mattila, Jukka E. Mäkinen, Kirsi Mustonen & Kari Holm. Diakonia-ammattikorkeakoulun auditointi 2017. Julkaisut 9:2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Lisätietoja:

Korkeakoulujen arviointijaoston puheenjohtaja Jouni Välijärvi, puh. 050 567 7210, jouni.valijarvi(at)jyu.fi

Auditointiryhmän puheenjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta, puh. 050 5115 382, susanna.niinisto-sivuranta(at)helsinki.fi

Auditoinnin projektipäällikkö Kirsi Mustonen, puh. 029 533 5515, kirsi.mustonen(at)karvi.fi

Raporttien tilaukset: assistentti Arja Bilund, puh. 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi