Haaga-Helia sai laatuleiman – strateginen johtaminen vahvaa

Korkeakoulutus Sara Juntunen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.6.2017 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmä näki yhtenä Haaga-Helian laatujärjestelmän vahvuuksista hyvin toimivan strategisen johtamisen. Strategisessa johtamisessa hyödynnetään laajalti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa. Koko korkeakouluyhteisö on sitoutunut laatutyöhön.

Auditointiryhmän puheenjohtaja, yksikönjohtaja Asta Wahlgrén Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kiittää Haaga-Helian strategista johtamista:

”Laatu on keskeisessä asemassa Haaga-Helian strategiassa, ja valitut seurantaindikaattorit edistävät sekä strategian toteuttamista että toteutumisen arviointia. Indikaattorit ovat hyvin yhteensopivia valitun mission ja vision kanssa, ja kuvastavat myös laajemmin korkeakoulun tarpeita.”

Auditointiryhmä katsoi, että pedagogiikka on keskeisellä sijalla Haaga-Helian toiminnassa. Käytössä on laaja valikoima erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Koulutuksen laadunhallinta on vakiintunutta ja kattaa kaikki keskeiset prosessit.

Auditoinnissa tarkasteltiin tarkemmin kolmea koulutusohjelmaa: englanninkielisiä ammattikorkeakoulututkintoon johtavia ohjelmia Bachelor´s Programme in Business Information Technology ja Bachelor´s Programme in International Business sekä suomenkielellä toteutettavaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmaa. Kaikissa kolmessa koulutusohjelmassa sitoutuminen laatutyöhön oli hyvällä tasolla. Erityisesti molemmat englanninkieliset koulutusohjelmat ovat erinomaisia esimerkkejä toimivasta laatutyöstä, johon yhdistyvät vahva pedagogiikka ja kiinteät suhteet yrityksiin.

Auditointiryhmä antoi Haaga-Helialle myös suosituksia laatujärjestelmän kehittämiseksi. Korkeakoulussa on tällä hetkellä monimutkainen sisäinen työryhmärakenne, jota ehdotetaan yksinkertaistettavaksi. Lisäksi Haaga-Helialle suositellaan, että jatkossa kehittämistoimien suunnittelussa huomioitaisiin nykyistä vahvemmin priorisointi, koordinaatio ja realistiset aikataulut. Näin voidaan välttää tilanne, jossa useita kehittämisprojekteja käynnistetään samanaikaisesti. Vastikään perustetun TKI-palvelut (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) -yksikön rooli edellyttää selkiyttämistä, kuten myös TKI-toiminnan rooli kokonaisuudessaan. Auditointiryhmän mukaan ylimmän johdon olisi määriteltävä, millaista tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tulisi olla Haaga-Heliassa.

Haaga-Helian valitsema valinnainen auditointikohde oli StartUp Schoolin laadunhallinta. Yrittäjyys on keskiössä Haaga-Helian vuosien 2016-2020 strategiassa ja profiilissa, ja StartUp School toimii välineenä teeman levittämisessä koko korkeakouluun. Henkilöstö ja ulkoiset sidosryhmät osallistuvat jo StartUp Schoolin laadunhallintaan, ja osittain myös opiskelijat.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Raportti:

Asta Wahlgrén, Birgit Kraus, Malcolm Hoare, Miia Kinnunen, Gramoz Shpendi, Kati Isoaho & Karl Holm 2017: Audit of Haaga-Helia University of Applied Sciences 2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Lisätietoja:

• auditointiryhmän puheenjohtaja Asta Wahlgrén, puh. 040 576 9372, asta.wahlgren(at)jamk.fi
• arviointiasiantuntija Kati Isoaho, puh. 029 533 5519, kati.isoaho(at)karvi.fi
• raporttien tilaukset: hallinnollinen avustaja Arja Bilund, puh. 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

Sulje