Jyväskylän ammattikorkeakoululle kolmas EUR-ACE-laatuleima: tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma akkreditoitiin ehdollisesti

Korkeakoulutus Touko Apajalahti

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma sai 14.6.2017 eurooppalaisen insinöörikoulutuksen EUR-ACE-laatuleiman Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnissa. Kyseessä on JAMK:n kolmas EUR-ACE-leiman saanut ohjelma.

Akkreditointi on ehdollinen: kansainvälisen arviointiryhmän mukaan opetussuunnitelman kuvauksia pitää parantaa.  Kaikkien tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteiden kuvaukset tulee laatia sellaisiksi, että ne kuvaavat osaamisen, jonka opiskelija niillä saavuttaa. Lisäksi opetussuunnitelman kuvauksia tulee kehittää siten, että ne antavat kattavasti tietoa kaikista tutkinto-ohjelmaan kuuluvista opintojaksoista ja muista opintopisteitä tuottavista osuuksista, kuten harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Erityisesti tulisi varmistaa, että opetussuunnitelmaan on kuvattu kaikkien opintojaksojen osaamistavoitteet, sisällöt, opetusmenetelmät ja osaamisen arviointi.

Asetettujen ehtojen lisäksi arviointiryhmä suosittelee raportissaan, että matematiikan opintoja kehitettäisiin paremmin tieto- ja viestintätekniikan tarpeita vastaaviksi ja että opiskelijat otettaisiin vahvemmin mukaan opetussuunnitelman kehittämiseen.

Vahvuutena yhteydet työelämään ja korkeatasoiset oppimisympäristöt

Arviointiryhmä tunnisti myös vahvuuksia tutkinto-ohjelmassa. Opetus- ja tukihenkilöstö on sitoutunut oppimisen edistämiseen. Ohjelmalla on vahvat yhteydet työelämään, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että ohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat hyvin ajankohtaisia. Korkeatasoiset oppimisympäristöt antavat opiskelijoille mahdollisuuksia käytännön taitojen kehittämiseen, esimerkiksi kybertoimintaympäristö Realistic Global Cyber Environment. Käytännönläheisyyttä lisää myös projektipohjainen oppiminen, joka on käytössä läpi tutkinto-ohjelman.

Jos tutkinto-ohjelma täyttää akkreditoinnille asetetut ehdot vuoden 2017 loppuun mennessä, ovat akkreditointi ja siihen liittyvä EUR-ACE-laatuleima voimassa kuusi vuotta 14. kesäkuuta 2023 asti.

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on eurooppalaiseen EUR-ACE-laatuleimaan johtava, yhtä tutkinto-ohjelmaa kerrallaan tarkasteleva arviointi. Euroopassa on yhteensä yli 2700 EUR-ACE-leiman saanutta ohjelmaa, joista Suomessa on 15.

Akkreditointien tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä. Akkreditoinnit ovat suomalaisille korkeakouluille vapaaehtoisia.

Lisätietoja arvioinnista:

Sulje