Turun yliopisto sai laatuleiman – laatujärjestelmän toimivuus parantunut selvästi

Korkeakoulutus Sara Juntunen

Turun yliopisto sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) uusinta-auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.6.2017 alkaen. Laatuleima osoittaa, että Turun yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Turun yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin edellisen kerran vuosina 2014–2015. Sillä kertaa Turun yliopisto ei täyttänyt kansallisia auditointikriteereitä, ja yliopistolta edellytettiin uusinta-auditointia. Nyt toteutetussa uusinnassa arvioitiin Turun yliopiston laatujärjestelmän kokonaisuus, laatujärjestelmän kehittäminen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden laadunhallinta.

Auditointiryhmän mukaan Turun yliopisto on kehittänyt laatujärjestelmäänsä systemaattisesti aiemman auditoinnin palautteen pohjalta.

”Turun yliopisto on toteuttanut useita toimenpiteitä, joiden tuloksena sen laatujärjestelmän toimivuus, kattavuus ja läpinäkyvyys ovat selvästi parantuneet”, sanoo auditointiryhmän puheenjohtajana toiminut professori Jari Niemelä Helsingin yliopistosta.

Yliopisto on kehittänyt laatujärjestelmäänsä ja uudistanut strategiansa rinnakkain. Tämän tuloksena uusi strategia ja laatujärjestelmä ovat nyt tiiviisti kytkeytyneet toisiinsa. Samalla yliopisto on selkiyttänyt toiminnan suunnittelu- ja raportointijärjestelmää, mikä on lisännyt laadunhallinnan yhtenäisyyttä yli tiedekuntien ja yksiköiden. Laatukäsikirjan ja intranetin uudistaminen ovat osaltaan parantaneet laatujärjestelmän läpinäkyvyyttä yliopistoyhteisössä.

Koulutuksen laadunhallinnassa keskeisiä menettelyitä ovat säännöllinen opetussuunnitelmien uudistaminen ja opiskelijapalautteen hyödyntäminen. Tutkimuksen laadunhallinnassa yliopisto toteuttaa määrävälein ulkoisia kansainvälisiä arviointeja, mitä auditointiryhmä piti hyvänä käytänteenä. Lisäksi Turun yliopiston tutkijakoulun laadunhallintaa on viime vuosina kehitetty voimakkaasti.

Mentorointiohjelma tukee opiskelijoiden työelämään sijoittumista

Vuonna 2015 toteutetussa auditoinnissa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunhallinta todettiin yhdeksi kehittämiskohteeksi. Nyt tehty uusinta-auditointi osoitti, että Turun yliopisto on merkittävästi parantanut yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunhallintaa ja liittänyt sen olennaiseksi osaksi laatujärjestelmää. Ulkoiset sidosryhmät on otettu mukaan aiempaa tiiviimmin kehittämistyöhön. Sidosryhmien palautteella on ollut myönteistä vaikutusta muun muassa yliopiston strategiaan ja opetussuunnitelmien kehittämiseen. Auditointiryhmän mukaan neuvottelukuntien käyttöönotto kaikissa tiedekunnissa on tärkeä aloite vuorovaikutuksen edelleen lisäämiseksi ulkoisten sidosryhmien kanssa.

”Yliopistolla on toimiva mentorointiohjelma, jolla tuetaan opiskelijoiden työelämään sijoittumista.  Muutoinkin tutkintojen tuottamiin työelämävalmiuksiin kiinnitetään lisääntyvästi huomiota. Opiskelijoiden mukaan heillä on hyvät mahdollisuudet osallistua koulutuksen kehittämiseen. Opiskelijat kokevat, että heidän palautteellaan on merkitystä toiminnan kehittämiseen”, sanoo professori Niemelä.

Yliopiston laatukulttuuri on avointa ja vuorovaikutteista

Auditointiryhmän mukaan avoin ja vuorovaikutteinen laatukulttuuri on yksi Turun yliopiston vahvuuksista. Yliopiston sisäistä vuoropuhelua ovat tukeneet rehtoraatin yksikkövierailut ja rehtorin säännölliset tapaamiset ylioppilaskunnan edustajien kanssa. Lisäksi osallistavan strategian laadintaprosessin ansiosta henkilöstö on hyvin tietoinen yhteisistä strategista tavoitteista ja sitoutunut niihin vahvasti.

Yliopistolla on selkeät suunnitelmat laatujärjestelmänsä jatkokehittämiseksi. Auditointiryhmä kannustaa Turun yliopistoa jatkamaan laadunhallinnan kehittämistä omien tavoitteidensa ja tarpeidensa pohjalta.

Kaikkien korkeakoulujen laatujärjestelmät on auditoitu

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin ovat osallistuneet kaikki suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Toinen auditointikierros on päättymässä ja kolmas alkamassa.

Raportti:

Jari Niemelä, Agneta Bladh, Martin Galevski, Leena Sarvaranta, Sirpa Moitus & Marja-Liisa Saarilammi 2017: Re-audit of the University of Turku 2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Lisätietoja:

Jari Niemelä, auditointiryhmän puheenjohtaja, 029 415 7849, jari.niemela(at)helsinki.fi

Sirpa Moitus, auditoinnin projektipäällikkö, 029 533 5518, sirpa.moitus(at)karvi.fi

Sulje