Korkeakoulujen auditointikäsikirja vuosiksi 2018–2024 on julkaistu

Korkeakoulutus Sara Juntunen

Suomalaisten korkeakoulujen auditointimalli uudistuu auditointikierrokselle 2018–2024. Auditointimallissa korostuu korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja koulutuksen opiskelijakeskeisyys. Samalla julkinen digitaalinen alusta tekee auditointiprosessista läpinäkyvän ja korkeakouluja kannustetaan vertaisoppimiseen.

Korkeakoulujen toiminnan kehittyminen edellyttää korkeakouluilta toiminnan laadun jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Auditointi tukee korkeakouluja niiden omien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla se osallistaa henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita.

Korkeakoulujen auditointimallia uudistetaan nyt, jotta laatukäsitykset kehittyvät tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Korkeakoulujen keskeinen vaikutus yhteiskuntaan voi ilmetä muun muassa sivistyksenä, hyvinvointina, uutta tietoa luovana tutkimuksena, aktiivisena osallistumisena aluekehitystyöhön tai parantuneena kilpailukykynä. Luova toiminta ja jatkuva vuoropuhelu ovatkin jatkossa keskiössä, kun arvioidaan koulutuksen merkitystä ympäröivälle maailmalle.

Tutustu korkeakoulujen auditointikäsikirjaan vuosiksi 2018–2024.