Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia Opetushallituksen erillisyksiköiksi

Virpi Pietiläinen

Mediatiedote

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia siirtyvät vuoden vaihteessa Opetushallituksen erillisyksiköiksi. Virastojen tehtävät ja vastuut säilyvät ennallaan.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ja sen yhteydessä toimivat arviointineuvosto ja Korkeakoulujen arviointijaosto sekä Ylioppilastutkintolautakunta ja lautakunnan kanslia hoitavat edelleen tehtävänsä itsenäisinä viranomaisina. Ne päättävät koulutuksen arvioinnin toteuttamisesta ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä lainsäädännön mukaisesti. Karvin arviointitoimintaa ohjaa lisäksi arviointineuvoston esittämä ja opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä arviointisuunnitelma. Opetushallitus tarjoaa erillisyksiköille niiden tarvitsemia hallinto- ja tukipalveluita. Määrärahat säilyvät erillisinä.

Uudistuksella pyritään yhtenäistämään tuki- ja hallintopalveluja niin, että Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Ylioppilastutkintolautakunta voivat entistä paremmin keskittyä ydintehtäviensä hoitamiseen. Erillisyksikkömallilla varmistetaan ylioppilastutkinnon ja arviointitoiminnan riippumattomuus jatkossakin.

‒ On tärkeää, että työnjako turvaa riippumattomuuden ja roolit kolmen toimijan kesken ovat täysin selvät. Tämä mahdollistaa tiiviin yhteistyön, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen toteaa.

Karvi toteuttaa koulutuksen arviointia itsenäisesti tulevaisuudessakin

‒ Muutos ei vaikuta koulutuksen arviointitoimintaan. Karvi toteuttaa ja kehittää ennakoivaa ja vaikuttavaa arviointitoimintaa itsenäisesti tiiviissä yhteistyössä entisten ja uusien sidosryhmien kanssa, Karvin johtaja Harri Peltoniemi painottaa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on jatkossakin itsenäinen viranomainen, joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Arviointikeskuksen toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Arviointien tavoitteena on kehittää koulutusta, tukea oppimista ja varmistaa koulutuksen laatua. Arvioinnit tuottavat lisäksi tietoa koulutuksen paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon sekä kehittämistyöhön ja kansainväliseen vertailuun.

Ylioppilastutkinnon riippumattomuus ja luotettavuus taataan myös jatkossa

– Opiskelijoiden ja lukioiden valmistautuminen ylioppilastutkintoon jatkuu kuten ennenkin, sanoo Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian pääsihteeri Tiina Tähkä.

Ylioppilastutkintolautakunta vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta. Se antaa määräyksiä kokeiden sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden arvostelusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää lautakunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää tutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa. Lautakunta ja sen kanslia vastaavat jatkossakin ylioppilastutkinnon järjestämisestä ja tutkinnon riippumattomuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätietoja

Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus, puh. 029 533 1600, olli-pekka.heinonen@oph.fi

Harri Peltoniemi, johtaja, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, puh. 029 533 5532, harri.peltoniemi@karvi.fi

Tiina Tähkä, pääsihteeri, Ylioppilastutkintolautakunta, puh. 029 533 8201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Sulje