Laatuleima Karelia-ammattikorkeakoululle – prosessien yksinkertaistaminen on tuonut laatutyöhön sujuvuutta

Korkeakoulutus Touko Apajalahti

Karelia-ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 29.1.2018 alkaen. Laatuleima osoittaa, että ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmä antaa kiitosta siitä, että läheisyysperiaate luo yhteisöön kokemuksen matalasta kynnyksestä hoitaa asioita.

”Läheisyysperiaate edistää kehittävää palautetta ja vahvistaa toimijoiden luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Laatujärjestelmän kehittämisessä on tasapainoinen ja soljuva työnjako”, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Laatutyö koetaan Kareliassa tarkoituksenmukaiseksi ja osaksi arkea

Karelian laatujärjestelmä kattaa kaikki korkeakoulun perustehtävät ja antaa tilaa huomioida niiden erityispiirteet. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskeinen työkalu Projektisalkku ja projektien hallintamenettely ovat luotettavia johtamista tukevia prosesseja. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aluekehitystyön selkärankana toimii järjestelmällinen kumppanuuksien hallinnan malli.

Karelian valinnaisena auditointikohteena oli Turvallisuusjohtaminen, joka nivoutuu osaksi kaikkea Karelian toimintaa. Arviointiryhmän mukaan Karelian turvalisuustoiminta on käytännönläheistä ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Turvallisuusjärjestelmä on kykenevä reagoimaan poikkeamiin nopeasti ja toimintaa kehitetään systemaattisesti.

Puheenjohtaja Vesa Taatila tiivistää: ”Kehittämiskohteissa painottuvat opiskelijoiden osallisuus ja kansainvälisyyden teemat. Opiskelijoiden kohdalla keskeinen haaste on saada opiskelijat osallistumaan kehittämistyöhön omaa koulutusohjelmaa laajemmin. Kansainvälisyys näkyy Karelian strategiassa, muttei vielä laatujärjestelmässä käytännössä.”

Auditointiryhmä suosittelee Kareliaa pohtimaan, miten tulevaisuuden ennakointityö saadaan osaksi nykyisen toiminnan palauteympyrää sekä kehittämään osallistavia työtapoja, joilla opiskelijoita innostetaan laatutyöhön.

Raportti

Lisätietoja

auditointiryhmän puheenjohtaja, rehtori Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu, vesa.taatila@turkuamk.fi, 050 598 5761

arviointiasiantuntija Touko Apajalahti, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, touko.apajalahti@karvi.fi, 029 533 5534

 

Sulje