Laatuleima Oulun ammattikorkeakoululle – hyvien käytäntöjen kierrätysaamut, viremittaukset ja hanketreffit saivat kiitosta

Suvi Skantz

Oulun ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 22.3.2018 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan laatujärjestelmän kehittäminen Oulun ammattikorkeakoulussa (OAMK) on laajaa ja pitkäjänteistä. OAMK:n laatujärjestelmä on avoin kaikille ja kattaa koko korkeakoulun toiminnan. Järjestelmän kehittämistyössä on hyödynnetty ammattikorkeakoulun sisäisiä arviointeja. Systemaattiset ja vakiintuneet laadunhallinnan menettelytavat edistävät tutkintotavoitteisen koulutuksen kehittämistä ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Laatujärjestelmän perustana yhteiset arvot ja jatkuva kehittäminen

Auditoinnin mukaan Oulun ammattikorkeakoulun laatupolitiikan perustana ovat yhteiset arvot, joita ovat yhteisöllisyys, työelämäkumppanuus, kehittymishalukkuus ja tuloksellisuus. Arvojen mukainen toiminta on tärkeä ja näkyvä osa jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenelle. Sovittuihin arvoihin on sidottu myös kaikki keskeinen kehittämistoiminta. Toimintojen kehittämiseen on saatu kattavasti tietoa erityisesti sisäisillä auditoinneilla ja itsearvioinneilla.

Laatujärjestelmä perustuu OAMK:ssa jatkuvan kehittämisen kehään. Auditointiryhmän mukaan järjestelmä muodostaa yhtenäisen, toimivan ja organisaatiota tukevan kokonaisuuden. Auditoinnin perusteella hyviä käytäntöjä ja avauksia OAMK:ssa ovat erityisesti hyvien käytäntöjen kierrätysaamut, viremittaukset, johdon laatukatsaus sekä hanketreffit.

Edelliseen auditointiin vuodelta 2012 verrattuna OAMK:ssa on organisaatiomuutoksen avulla toimintatapoja ja -kulttuuria selkeästi yhtenäistetty. Palveluyksiköissä on samalla sopeuduttu pienempään henkilöstömäärään.

Vahvuuksina sitoutuminen laatutyöhön sekä innokas ja keskusteleva ilmapiiri

Auditointiryhmä antoi kiitosta siitä, että OAMK:n laatujärjestelmässä on selkeästi ja kattavasti kuvattu eri toimijoiden roolit ja vastuut. Vastuiden kuvaamiseen OAMK:ssa on kiinnitetty erityisesti huomiota ja johtoryhmä ja esimiehet ovat vahvasti sitoutuneita laatutyöhön. Henkilöstön sitoutuminen näyttäytyi erityisesti omassa laadukkaassa tekemisessä. Arviointiryhmän mukaan henkilökunnan sitoutumista koko OAMK:n laadunhallintaan voisi kuitenkin nykyisestään kirkastaa.

Oulun ammattikorkeakoulun monissa toiminnoissa tärkeinä vaikutuskanavina korostuivat yhteisöllisyys sekä yhdessä tekeminen. OAMK:ssa vallitseekin innokas, avoin ja keskusteleva ilmapiiri. Keskustelemalla saatava palaute ei kuitenkaan ole osa korkeakoulun itsensä määrittelemää palautejärjestelmää, eikä sille ole luotu systemaattista käsittelytapaa. Vaikuttavuutta voitaisiin laajentaa kehittämällä opiskelijoilta ja sidosryhmiltä saatavan palautetiedon käsittelyä sekä hyödyntämällä tästä saatavaa palautetietoa koko korkeakoulun kehittämisessä.

Kansainvälisyyttä ja innovatiivisuutta Oamk LABs -oppimisympäristöstä

Korkeakoulun itse valitsemassa valinnaisessa auditointikohtessa Oamk LABs -oppimisympäristössä monialaiset ja kansainväliset tiimit kehittävät uusia konsepteja, tuotteita, palveluita ja uutta liiketoimintaa valituille kohdetoimialoille. Oamk LABsin toimintaa leimaa auditoinnin mukaan erityinen kansainvälisyys, innovatiivisuus ja kokeileva toimintakulttuuri.  Auditointiryhmä arvioi, että Oamk LABsin toimintakulttuurin levittäminen laajemmin organisaation käyttöön tukisi ammattikorkeakoulua sen strategisessa linjauksessa, jossa tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä työelämäyhteistyöllä.

Auditointiryhmän loppuraportti

Lisätietoja:

auditointiryhmän puheenjohtaja Merja Heino, merja.heino@saimia.fi, p. 040 7605533

arviointineuvos Karl Holm, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, karl.holm@karvi.fi, p. 029533 5509

Sulje