Tulevien media-assistenttien osaaminen kiitettävää – työelämälähtöisyydessä huomattavia eroja koulutuksen järjestäjien välillä

Suvi Skantz

Audiovisuaalisen viestinnän näyttöjen yleisin arvosana oli kiitettävä. Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteisiin on vielä matkaa, sillä vasta vajaa kolmannes näytöistä toteutettiin työpaikoilla. AV-viestinnän oppimistuloksia arvioitiin ensimmäistä kertaa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon oppimistuloksia. Arvioinnissa seurattiin syksyllä 2013 ammatillisessa perustutkinnossa opinnot aloittaneita opiskelijoita kevääseen 2016 asti. Arviointiaineisto koottiin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. Arvioinnissa oli mukana kaikkiaan 23 koulutuksen järjestäjää ja yli 500 opiskelijaa. Arvioinnin tulokset julkaistiin 27.3.2018.

Ammatillinen osaaminen kiitettävää – tiedollinen osaaminen sujui paremmin kuin työprosessien hallinta

Kolme viidesosaa (60 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitettävän, 34 % hyvän ja 6 % tyydyttävän arvosanan. Yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla oli kiitettävä.

Eniten kiitettäviä arvosanoja opiskelijat saivat elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Tyydyttäviä arvosanoja taas oli eniten työprosessin hallinnassa. Hyvien arvosanojen osuus oli suurin työn perustana olevan tiedon hallinnassa. Näytön lopullisten arvosanojen keskiarvo oli 2,54 arviointiasteikolla 13.

Aineistossa oli suunnilleen yhtä paljon nais- ja miesopiskelijoiden näyttöjen arvosanoja. Naisten arvosanojen keskiarvot olivat kautta linjan parempia kuin miesten. Arvosanoissa oli eroja myös koulutuksen järjestäjien välillä.

Erityisopiskelijat saavuttavat ammattitaidon samoin kriteerein kuin muutkin opiskelijat, sillä lähes kaikki erityisopiskelijat suorittivat näytöt ilman mukautettuja tavoitteita. Erityisopiskelijat suorittivat oppilaitoksissa suunnilleen saman verran näyttöjä kuin muutkin opiskelijat, mutta työpaikoilla suoritettujen näyttöjen määrä oli korkeampi. Kaiken kaikkiaan arvosanojen perusteella erityisopiskelijoiden osaamisen voidaankin katsoa olevan hyvällä tasolla.

Näyttöjä suoritettiin esimerkiksi oppilaitoksissa, mainostoimistoissa, tv- ja radiokanavissa, lehtien toimituksissa sekä tuotantoyhtiöissä.

Vasta vajaa kolmannes näytöistä työpaikoilla

Tämän vuoden alusta astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformi, jonka tarkoituksena on lisätä työelämälähtöisyyttä ja työpaikoilla oppimista. AV-viestinnän perustutkinnossa ei ole päästy kaikkiin reformin tavoitteisiin: kaikista näytöistä 60 % toteutettiin oppilaitoksessa ja vain 29 % työpaikoilla, joten työelämälähtöisyydessä on vielä parannettavaa. Oppilaitosnäytöt ovat tosin usein aitoja asiakastöitä, ja näin ollen ne vastaavat melko hyvin työelämän vaatimuksia.

Lisäksi työelämälähtöisyydessä ilmeni huomattavia eroja koulutuksen järjestäjien välillä. Työelämälähtöisyyttä arvioitiin muun muassa sillä perusteella, oliko näytöt integroitu työssäoppimiseen, osallistuivatko työelämän edustajat näytön arviointiin ja kuinka suuri osa ammattiopettajista oli osallistunut työelämäjaksoille.

Työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuus jakoi koulutuksen järjestäjät kahtia. Noin puolet järjestäjistä koki työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi ja noin puolet kohtalaiseksi tai huonoksi. Alan työpaikat ovat usein pieniä ja erikoistuneita, minkä koettiin vaikeuttavan sopivien näyttöpaikkojen löytämistä etenkin laajojen tutkinnon osien kohdalla.

Pedagogisesti pätevien ammattiopettajien osuus oli aineistossa keskimäärin erittäin hyvällä tasolla.

Arviointi toteutettiin vuosina 2013–2016, ja arvioinnin tulokset koskevat siten vuonna 2010 voimaan tulleiden AV-viestinnän perustutkinnon perusteiden mukaisesti toteutettua koulutusta. Syksyllä 2017 AV-viestinnän perustutkinto muuttui media-alan perustutkinnoksi.

AV-viestinnän perustutkinnosta valmistuu media-assistentiksi. Alan työtilanne on vaikea, sillä vuonna 2015 päätoimisia työssäkäyviä oli 31 % ja työttömänä oli 29 %, kun valmistumisesta oli kulunut vuosi.

Raportti:

Stylman, V. & Jalolahti, J. Ammatillinen osaaminen audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa. Julkaisut 12:2018. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Lisätietoja:

arviointisuunnittelija Veera Stylman, puh. 029 533 5555 etunimi.sukunimi@karvi.fi

arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, puh. 029 533 5557 etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje