Poliisiammattikorkeakoululle laatuleima – vahvaa näyttöä koulutuksen kehittämisestä laatujärjestelmän avulla

Korkeakoulutus Suvi Skantz

Poliisiammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa kansainvälisessä auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 18.4.2018 alkaen. Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Kansainvälisen auditointiryhmän mukaan yksi Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) laatujärjestelmän keskeisiä vahvuuksia on kattavat menettelytavat korkeakoulun ydintoiminnan kehittämiseen. Toiminnan ja talouden suunnittelu on toimivaa ja sen seuranta järjestelmällistä. Laatujärjestelmä tunnetaan laajasti henkilöstön, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien keskuudessa. Toimintakäsikirjan laaja saatavuus Polamkin verkkosivuilla on esimerkki hyvästä käytännöstä, joka tukee korkeakoulun sisäistä ja ulkoista laatuviestintää.

“Laatujärjestelmä toimii erityisen hyvin koulutuksen kehittämiseksi Poliisiammattikorkeakoulussa”, kertoo auditointiryhmän puheenjohtaja professori John Taylor. ”Ulkoisten sidosryhmien osallistaminen tutkintotavoitteisen koulutuksen kehittämiseen on myös Polamkin huomattava vahvuus. Työelämässä kertyvää tietoa ja kokemusta hyödynnetään järjestelmällisesti korkealaatuisen, tulevaisuuteen tähtäävän ja yhteiskunnan tarpeita kohtaavan poliisikoulutuksen tarjoamiseksi Polamkissa.”

Kansainvälinen yhteistyö on Polamkille enenevässä määrin merkittävä alue. Korkeakoulun valitsema vapaavalintainen auditointikohde olikin globaali yhteistyö.

Yksi auditointiryhmän kehittämissuosituksista Poliisiammattikorkeakoululle on, että palautetyökalujen tuottaman tiedon määrään kiinnitetään huomiota. “Varmistamalla, että kerätty tieto voidaan analysoida perusteellisesti ja tehokkaasti, Polamk voi edistää strategisten tavoitteidensa saavuttamista,” painottaa professori Taylor. Lisäksi ohjeistuksen ja lomakkeiden saatavuus ruotsiksi tulisi varmistaa ruotsinkielisille opiskelijoille.

Harjoittelun laadunhallinta on esimerkillistä ja korostaa Polamkin laatujärjestelmän vahvuuksia: läheistä yhteistyötä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa sekä selkeää yhteyttä koulutuksen ja työelämän välillä.

Auditointiryhmän loppuraportti

Lisätietoja:

Auditointiryhmän puheenjohtaja, professori John Taylor j.r.taylor@lancaster.ac.uk, +44 153 953 0277 (yhteydenotot englanniksi)

Auditoinnin projektipäällikkö, arviointiasiantuntija Hilla Aurén, hilla.auren@karvi.fi, +358 29 533 5544

Raportin tilaukset:

Assistentti Anu Lehikko 029 533 5503, anu.lehikko(at)karvi.fi

Sulje