Korkeakoulujen kolmas auditointikierros on käynnistynyt

Mirella Nordblad

Korkeakoulujen kolmas auditointikierros on käynnistynyt. Yrkeshögskolan Novian auditointi on ensimmäinen auditointi, jossa sovelletaan uutta auditointimallia.

Uudessa auditointimallissa 2018-2024 painotetaan opiskelijakeskeistä lähestymistapaa koulutuksessa sekä toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta. Korkeakoulun tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Keskeisenä lähtökohtana auditoinneissa on korkeakoulujen autonomia, jonka mukaisesti kukin korkeakoulu kehittää laatujärjestelmänsä omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Korkeakoulujen autonomiaa ja strategista kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointikohde sekä vertaisoppimisen kohde.

Novia on valinnut Novian verkostot ja yhteistyö Pohjoismaissa valinnaiseksi arviointialueeksi. Novia toteuttaa vertaisoppimisen hankkeensa yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Vertaisoppimisen teema on Ammattikorkeakoulujen koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja uudistuminen Varsinais-Suomen alueella, case merialan koulutus ja TKI.

Auditointimallin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mirella Nordblad, arviointiasiantuntija, 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje