Laatuleima Humanistiselle ammattikorkeakoululle – valmennuspedagogiikka ja kattava opetussuunnitelmaprosessi tutkintotavoitteisen koulutuksen perustana

Korkeakoulutus Suvi Skantz

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 18.6.2018 alkaen. Laatuleima osoittaa, että ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmä antaa kiitosta siitä, että Humakin avoin vuorovaikutus tukee hyvin suoraa palautteenantoa ja osallistavaa, vakiintunutta laatukulttuuria.

– Humanistisen ammattikorkeakoulun strategiaan kirjatut arvot – kunnioitamme toisiamme, olemme avoimia, onnistumme yhdessä sekä uudistumme ja uudistamme rohkeasti – on selkeästi tunnistettu laatukulttuurin arvopohjaksi. Henkilöstö on sitoutunut laatutyöhön, mikä edistää myös toiminnan strategista kehittämistä, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, Tampereen ammattikorkeakoulun vararehtori Päivi Karttunen.

Ammattikorkeakoulun perustehtävien laadunhallinta toimivaa

Humakin laatujärjestelmä kattaa kaikki korkeakoulun perustehtävät. Yhteisöllisyyttä ja työelämälähtöisyyttä korostava valmennuspedagogiikka toimii tutkintokoulutuksen viitekehyksenä, ja opetussuunnitelmaprosessi on kattava. Palautetiedon hyödyntäminen tutkinto-ohjelmien kehittämisessä on järjestelmällistä.

Verkostoammattikorkeakouluna toimivan Humakin kontaktipinta työelämään on laaja. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeet arvioidaan monipuolisesti strategian ja vahvuusalojen näkökulmasta yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet ja niitä koskevat mittarit on koottu Humakin toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Humakin valinnaisena auditointikohteena oli Oppiminen digikampuksella. Digikampuksen kehittämiseen on jo nyt olemassa menettelytapoja, mutta auditointiryhmän mukaan on jatkossa syytä kiinnittää huomiota sellaisiin keinoihin, joiden avulla sekä opiskelijat että henkilöstö sitoutuvat digikampuksen kehittämiseen. Palautejärjestelmää tulisi kehittää siten, että sen avulla saadaan palautetietoa mm. ohjauksen riittävyydestä ja siitä, miten valmennuspedagogiikan periaatteet toteutuvat koulutuksen verkkototeutuksissa.

Laatutyöstä tiedottamista opiskelijoille lisättävä

– Kehitettävää on opiskelijoille suunnattavassa laatutyöhön liittyvässä tiedottamisessa. Sitä on tarpeen terävöittää hyödyntäen opiskelijoiden mielekkäiksi ja toimiviksi kokemia kanavia. Opiskelijoita kiinnostaa, minkälaisia kehittämistoimia on tehty heidän antamansa palautteen perusteella. Opiskelijoille tulisi tarjota enemmän tietoa myös siitä, miten oppimistavoitteiden mukainen opiskelu toteutuu työelämään ja TKI-toimintaan yhdistetyssä koulutuksessa, puheenjohtaja Päivi Karttunen toteaa.

Auditointiryhmä toteaa, ettei Humakin laatujärjestelmän arvioinnille ja kehittämiselle ole vahvistettu yksiselitteistä menettelytapojen kokonaisuutta. Sellaisen muodostaminen jo olemassa olevien käytäntöjen pohjalta loisi entistä selkeämmän pohjan arvioida laatujärjestelmän kokonaisuutta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Humanistinen ammattikorkeakoulu toimii neljässä alueyksikössä, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Lisätietoja:

auditointiryhmän puheenjohtaja, vararehtori Päivi Karttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu, paivi.karttunen@tamk.fi, 050 568 5358

arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, kirsi.mustonen@karvi.fi, 029 533 5515

Raportti:

Humanistisen ammattikorkeakoulun auditointi 2018

Sulje