Ekaluokkalaisten kielellisiä ja matemaattisia taitoja arvioidaan nyt ensimmäistä kertaa kansallisesti

Esi- ja perusopetus Virpi Pietiläinen

Mediatiedote

Noin 7000 ensiluokkalaista osallistuu kielellisten ja matemaattisten taitojen alkumittaukseen elokuussa heti koulutiensä alkajaisiksi. Samojen oppilaiden osaamisen kehittymistä seurataan koko peruskoulun ajan ja mahdollisesti vielä sen jälkeenkin. Huoltajakyselystä puolestaan saadaan tietoa varhaiskasvatuksen vaikutuksista osaamiseen. Arvioinnin tulokset julkaistaan vuodenvaihteessa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa 13.–24.8.2018 kouluissa arvioinnin, jolla selvitetään ensiluokkalaisten osaamistasoa erityisesti äidinkielessä ja kirjallisuudessa (suomi, ruotsi ja suomi toisena kielenä) sekä matematiikassa. Ensiluokkalaisten osaamista ei ole aiemmin arvioitu kansallisesti.

– Alkumittauksella pyritään saamaan selville, millainen hajonta osaamistasossa on koulun aloitusvaiheessa. Siksi osa tehtävistä on keskimääräiselle ekaluokkalaiselle tosi helppoja ja osa tosi vaikeita. Pitkittäisarvioinnilla selvitetään myös sitä, voiko peruskoulu tasata oppilaiden lähtökohtien eroja, projektipäällikkö Annette Ukkola Karvista kertoo.

Arviointiin on valittu kouluja kattavasti eri puolilta Suomea, ja näin voidaan seurata koulutuksen tasalaatuisuuden toteutumista valtakunnallisesti. Arviointituloksia voidaan hyödyntää myös opetuksen kehittämiseen ja oppimisedellytyksien parantamiseen.

Kyseessä on pitkittäisarviointi, jossa samojen oppilaiden äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan osaamisen kehittymistä mitataan myöhemmin 3. luokan alussa, 6. luokan lopulla ja 9. luokan lopulla. Mahdollisesti samojen oppilaiden kehityskaarta seurataan vielä perusopetuksen jälkeenkin toisen ja kolmannen asteen opinnoissa.

Oppilaan taustan vaikutus osaamiseen selvitetään

Osaamista mittaavien tehtävien lisäksi arvioinnissa toimitetaan taustakyselyt oppilaiden huoltajille, opettajille ja rehtoreille. Taustakysymyksillä selvitetään muun muassa oppilaan sukupuolen, kotikielten ja opetuskielten, huoltajien koulutustaustan, oppilaan asennoitumisen sekä opettajan toimien vaikutusta oppilaan osaamiseen. Huoltajien vastauksista saadaan tietoa myös varhaiskasvatuksen mahdollisista vaikutuksista osaamistasoon.

Osallistuvat koulut ja opetuksen järjestäjät saavat arvioinnin jälkeen palautteen, jossa koulun omia tuloksia on verrattu valtakunnallisiin tuloksiin. Ensimmäisen luokan arvioinnin tuloksista julkistetaan väliraportti vuodenvaihteessa. Yksittäisten koulujen tai oppilaiden tiedot eivät ole julkisia.

Arviointiaineisto kerätään sähköisellä järjestelmällä, joka on suunniteltu ensiluokkalaisten ehdoilla, jotta tieto- ja viestintäteknologian taidot eivät vaikuttaisi arvioinnin tuloksiin. Tehtävät on myös ääniohjeistettu, sillä pieniltä koululaisilta ei voida vielä vaatia lukutaitoa.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Annette Ukkola, annette.ukkola@karvi.fi, puh. 029 533 5548, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Sulje