Kehittämistyö kantaa hedelmää: LAMK sai laatuleiman uusinta-auditoinnista

Korkeakoulutus Touko Apajalahti

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on antanut Lahden ammattikorkeakoululle (LAMK) laatuleiman uusinta-auditoinnin pohjalta. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta 23.8.2018 alkaen. LAMKin laatujärjestelmän täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Ammattikorkeakoulun varsinainen auditointi toteutettiin 2016, jolloin sen laatujärjestelmä ei täyttänyt kansallisia kriteereitä. Laatujärjestelmän kehittäminen edellytti korkeakoululta toimenpiteitä ja uusinta-auditointia, jossa tarkasteltiin kahta auditointikohdetta: laatujärjestelmän kytkeytymistä strategiseen johtamiseen sekä laatujärjestelmän kokonaisuutta.

Auditointiryhmän mukaan LAMK on kehittynyt huomattavasti varsinaisen auditoinnin jälkeen. Kehittämistyöllä on luotu yhtenäisempi koko korkeakoulua koskeva laatujärjestelmä, jossa ohjeet ovat yhteisiä ja tieto helposti saatavilla ja tietoa hyödynnetään jatkuvasti. Laatujärjestelmä kattaa keskeisiltä osin korkeakoulun perustehtävät ja tukee toiminnan kehittämistä.

– Varsinaisen auditoinnin jälkeinen kehitys on luonut positiivista ja osallistavaa laatukulttuuria. Laatutyön omalle työlle tuoma arvo nähdään, toteaa kansainvälisen auditointiryhmän puheenjohtaja Carolyn Campbell.

Auditointiryhmä nostaa raportissaan erityisinä kehittämistyön onnistumisina seuraavat:

  • Laatujärjestelmän tuottaman tiedon hyödynnettävyys ja hyödyntäminen ovat parantuneet huomattavasti läpi organisaation tietovarasto- ja intranet-järjestelmien tuella.
  • Opiskelijoiden viestintä- ja palautekanavat ovat selkeitä, opiskelijat käyttävät niitä enemmän ja palaute vaikuttaa.
  • Yhteiset ohjeet ja roolien ja vastuiden selkeyttäminen varmistavat toiminnan yhtenäisyyttä yli yksiköiden.

Lisätietoja:

Auditointiryhmän puheenjohtaja, Senior Consultant Carolyn Campbell, Observatory on Borderless Higher Education puh. +44 780 138 7053, carolyn.campbell(at)obhe.ac.uk

Arviointiasiantuntija Touko Apajalahti, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, touko.apajalahti@karvi.fi, 029 533 5502

Raportti:

Lahden ammattikorkeakoulun uusinta-auditointi 2018

Sulje