Talotekniikan opiskelijoiden arvosanat hyviä – usein näytöt kuitenkin alittavat ammattitaitovaatimukset

Ammatillinen koulutus anusandvik

Talotekniikan perustutkinnon näyttöjen yleisin arvosana oli hyvä. Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteisiin on kuitenkin vielä matkaa, sillä vasta neljännes näytöistä toteutettiin työpaikoilla. Suuri osa tutkinnon näytöistä osoittautui liian helpoiksi suhteessa tutkinnon perusteisiin. Lisäksi näyttöjen toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä työpaikkojen kanssa arvioitiin vain kohtalaiselle tasolle.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut talotekniikan perustutkinnon oppimistuloksia. Arviointiaineisto koottiin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta aineistosta. Arvioinnissa oli mukana yli 900 opiskelijaa ja 40 koulutuksen järjestäjää. Arvioinnin tulokset julkaistaan 18.9.2018.

Ammatillinen osaaminen hyvää – elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta parempaa kuin työn perustana olevan tiedon hallinta

30 % opiskelijoista sai näytön arvosanaksi kiitettävän, 55 % hyvän ja 15 % tyydyttävän. Eniten kiitettäviä arvosanoja opiskelijat saivat elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Tyydyttäviä arvosanoja taas oli eniten työn perustana olevan tiedon hallinnassa. Näytön lopullisten arvosanojen keskiarvo oli 2,15 arviointiasteikolla 1–3.

Ala on miesvaltainen, sillä vain yksi prosentti aineiston näytöistä oli naisopiskelijoiden suorittamia. Miesten ja naisten suorittamien näyttöjen arvosanoissa ei ollut eroja. Sen sijaan arvosanoissa oli eroja koulutuksen järjestäjien välillä.

Myös erityisopiskelijoiden osaaminen oli hyvää. Lähes kaikki erityisopiskelijat saavuttavat aineiston perusteella ammattitaidon samoin kriteerein kuin muutkin opiskelijat ilman mukautettuja tavoitteita.

Reformin tavoitteet eivät toteudu: vain neljännes näytöistä työpaikoilla

Vuonna 2018 astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformi, jonka tarkoituksena on lisätä työelämälähtöisyyttä ja työpaikoilla oppimista. Talotekniikan perustutkinnossa ei ole päästy kaikkiin reformin tavoitteisiin: kaikista näytöistä 73 % toteutettiin oppilaitoksessa ja vain 25 % työpaikoilla, joten työelämälähtöisyydessä on vielä parannettavaa.

Lisäksi työelämälähtöisyydessä ilmeni huomattavia eroja koulutuksen järjestäjien välillä. Työelämälähtöisyyttä arvioitiin muun muassa sen perusteella, oliko näytöt integroitu työssäoppimiseen, osallistuivatko työelämän edustajat näytön arviointiin ja kuinka suuri osa ammattiopettajista oli osallistunut työelämäjaksoille.

Näyttöjen arvosanat riippuvat arvioijista, suuri osa näytöistä liian helppoja

Näyttöjen arvosanoissa oli eroja riippuen siitä, ketkä olivat olleet mukana arvioinnissa. Opiskelijat saivat parempia arvosanoja silloin, kun työelämän edustaja osallistui arviointiin tai kun näyttö suoritettiin työpaikalla, ei oppilaitoksessa.

Koulutuksen järjestäjät arvioivat, että tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi toteutuu kohtalaisen hyvin talotekniikan näytöissä. Näyttöjen sisällön analyysi kuitenkin osoitti, että noin 77 % kaikista näytöistä alitti tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, eli ne olivat liian helppoja arvosanaan nähden.

– Yhtenä syynä tähän voi olla se, että näyttöpaikkojen saatavuus koettiin haastavaksi. Lisäksi koulutuksen järjestäjät arvioivat näyttöjen toteuttamisen yhteistyössä työpaikkojen kanssa vain kohtalaiselle tasolle, mikä voi osaltaan vaikuttaa näyttöjen laatuun. Oppilaitosympäristön puitteet eivät myöskään välttämättä tue näyttöjen toteuttamista laajoina työelämän toimintakokonaisuuksina, arviointisuunnittelija Veera Stylman Karvista sanoo.

Talotekniikan koulutuksesta valmistuu ilmanvaihtoasentajia, putkiasentajia, lämmityslaiteasentajia, teknisiä eristäjiä, rakennuspeltiseppiä ja kylmäasentajia. Talotekniikan alan työllisyystilanne on hyvä, ja alalla on jatkuva työvoiman tarve. Talotekniikan perustutkinnon uudet tutkinnon perusteet otettiin käyttöön 1.8.2018 alkaen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus järjesti 19.9.2018 talotekniikan oppimistuloksia käsittelevän webinaarin, jossa koulutuksen järjestäjille ja työelämän edustajille tarjottiin mahdollisuus vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen.

Webinaarin diasarja:

Talotekniikka_webinaari_19.9.2018 (PDF)

Raportti:

Stylman, V. & Jalolahti, J. Ammatillinen osaaminen talotekniikan perustutkinnossa. Julkaisut 20:2018. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Lisätietoja:

arviointisuunnittelija Veera Stylman, puh. 029 533 5555, etunimi.sukunimi@karvi.fi
arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, puh. 029 533 5557, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje