Taideyliopisto sai laatuleiman – kehitys ollut vahvaa viime vuosina

Korkeakoulutus anusandvik

Taideyliopisto sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 20.9.2018 alkaen. Yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan laatutyö ja laatujärjestelmän kehittäminen on edennyt Taideyliopistossa hyvin kahtena auditointia edeltäneenä vuonna. Taideyliopistolla on kehittynyt kyky arvioida omaa toimintaansa ja Taideyliopiston arvot – taito, rohkeus, yhteisöllisyys – nousevat jokapäiväisestä toiminnasta.

Auditointiryhmän puheenjohtaja, vararehtori Minna Hiillos Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta kommentoi auditointiryhmän työtä seuraavasti:

”Auditointiryhmä kiinnitti huomiota siihen, että Taideyliopiston arvot näkyvät aidosti laatutyön pohjana. Arvot heijastuvat laatutyön prosesseihin, jotka ovat viime vuosina kehittyneet huomattavasti. Kehittämiskohteena tunnistimme tutkintokoulutuksen rakenteiden, käsitteiden ja aikataulujen yhdenmukaistamisen, mikä tukisi Taideyliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamista.”

Musiikkikasvatuksen koulutus nousi esiin erinomaisena esimerkkinä toimivasta laatutyöstä

Auditoinnissa tarkasteltiin tarkemmin kolmea koulutusta: Musiikkikasvatuksen koulutusta, ruotsinkielistä Näyttelijäntaiteen koulutusta ja Kuvataiteen tohtoriohjelmaa. Kaikissa kolmessa koulutuksessa sitoutuminen laatutyöhön oli hyvällä tasolla. Erityisesti Musiikkikasvatuksen koulutus on erinomainen esimerkki toimivasta laatutyöstä, jossa yhdistyvät pitkäaikainen itsearviointien hyödyntäminen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvä keskusteluyhteys. Taideyliopiston erityispiirteenä on monipuolinen ja onnistunut alumnien hyödyntäminen koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa, mikä tuli esille kaikissa esimerkkeinä olleissa koulutuksissa. Myös opiskelijoille tarjotut palvelut saivat kiitosta auditointiryhmältä.

Auditointiryhmä antoi Taideyliopistolle myös muita suosituksia laatujärjestelmän kehittämiseksi. Keskeisinä kehittämiskohteina nähdään yliopiston omien seurantamittareiden kehittäminen edelleen ja palautekanavien hallittu karsiminen. Suullisen palautteen dokumentointiin ja käsittelyyn suositellaan kehitettäviksi menettelyt.

Taideyliopiston valitsema valinnainen auditointikohde oli koulutustarjonnan strategisen suunnittelun laadunhallinta. Auditointiryhmä katsoi, että koulutustarjonnan strategisen suunnittelun yliopistotasoiselle kehittämiselle on olemassa hyvät perusteet Taideyliopiston akatemioiden pitkissä koulutussuunnittelutraditioissa. Auditointiraportissa todetaan myös, että Taideyliopistossa on laajalti jaettu tahtotila yliopistotasoisen akateemisen toimielimen perustamiselle, yhteisen opetustarjonnan suunnittelulle ja ristiinopiskelun mahdollistamiselle. Taideyliopiston yhteisten opintojen nykyisinä esteinä ovat esimerkiksi akatemioiden erilaiset koulutuksen järjestämisen aikataulut.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Raportti:

Hiillos, M., Halonen, P., Isotalo, J., Kuivalainen, M., Laakkonen, M. & Isoaho K. Taideyliopiston auditointi 2018. Julkaisut 23:2018. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Lisätietoja:

  • auditointiryhmän puheenjohtaja Minna Hiillos, puh. 050 583 9521
  • auditoinnin projektipäällikkö, arviointiasiantuntija Kati Isoaho, puh. 02 95335519, kati.isoaho(at)karvi.fi
  • raporttien tilaukset: assistentti Anu Lehikko, puh. 02953 35503, anu.lehikko(at)karvi.fi

Sulje