Liikunnanohjauksen oppimistulokset arvioitu – osaaminen erittäin hyvää ja koulutus työelämälähtöistä

Ammatillinen koulutus Virpi Pietiläinen

Eri osaamisalueet hallittiin erittäin hyvin liikunnanohjauksen näytöissä. Enemmistö näytöistä tehtiin työelämässä, ja yhteistyö alan työpaikkojen kanssa on vakiintunutta. Liikunnanohjauksen koulutuksella on hyvät lähtökohdat vastata ammatillisen koulutuksen reformin haasteisiin.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut liikunnanohjauksen perustutkinnon oppimistuloksia. Arvioinnissa seurattiin syksyllä 2014 opinnot ammatillisena perustutkintona aloittaneita opiskelijoita kevääseen 2017 asti. Arviointiaineisto koottiin näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. Arvioinnissa oli mukana kaikkiaan 9 koulutuksen järjestäjää ja 267 opiskelijaa. 

Ammatillinen osaaminen erinomaista, naiset saivat miehiä parempia arvosanoja

Tulosten mukaan liikunnanohjauksen koulutuksen laatutaso on erinomainen näyttöjen arvosanoilla mitattuna. Enemmistö (57 %) opiskelijoista sai näytön arvosanaksi kiitettävän, 36 % hyvän ja 8 % tyydyttävän. Parhaimmat arvosanat opiskelijat saivat elinikäisen oppimisen avaintaidoista ja työprosessin hallinnasta. Hieman heikommat arvosanat opiskelijat saivat työn perustana olevan tiedon hallinnasta. Arvosanoissa oli eroja sukupuolten välillä, sillä naiset saivat miehiä parempia arvosanoja kaikilla osaamisalueilla. 

Alalla hyvät lähtökohdat vastata reformin tuomiin haasteisiin

Reformin mukainen toiminta edellyttää, että koulutuksen järjestäjillä on hyvät ja toimivat työelä­mäyhteydet, jotka mahdollistavat tavoitteiden mukaisen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen. Liikunnanohjauksen koulutuksella on hyvät edellytykset vastata reformin tuomiin haasteisiin, sillä jo nyt enemmistö näytöistä suoritetaan ja arvioidaan työpaikoilla.

– Arvioinnin mukaan myös tutkinnon tavoitteiden mukaisia työpaikkoja on hyvin saatavilla eri puolilla Suomea. Samoin yksilölliset opintopolut näyttävät toteutuvan hyvin jo nyt koulutuksessa, arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen kertoo.

Näyttötoiminnan laatu hyvää ja tasalaatuista järjestäjien kesken, työpaikkaohjaajien arviointiosaamiseen kiinnitettävä huomiota

Näyttötoiminnan kokonaislaatu on keskimäärin edistyneellä tasolla, ja valtaosa opiskelijoiden tekemistä näytöistä vastasi tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia.

Arvioinnin luotettavuuden kannalta on kuitenkin huolestuttavaa, että vain noin 16 prosenttia alan työpaikkaohjaajista oli koulutettuja. Työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen varmistaminen ja kehittäminen nousikin keskeisimmäksi alan kehittämistarpeeksi.

– Jatkossa työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen varmistamiseen ja kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, kun osaamisen hankkiminen ja osoittaminen siirtyvät yhä enemmän työpaikoille, Kilpeläinen toteaa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus järjestää 30.10.2018 liikunnanohjauksen oppimistuloksia käsittelevän webinaarin, jossa koulutuksen järjestäjillä ja työelämän edustajilla on mahdollisuus vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen.

Raportti:

Kilpeläinen, P. & Jalolahti, J. Ammatillinen osaaminen liikunnanohjauksen perustutkinnossa. Julkaisut 22:2018. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Lisätietoja:

arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, puh. 029 533 5557, paula.kilpelainen@karvi.fi

Sulje