Matkailualan oppimistulokset erinomaisia, osaaminen hankitaan ja arvioidaan yhä enemmän työpaikoilla

Ammatillinen koulutus Johanna Kiesi
Ihmisiä keskustelemassa.

Eri osaamisalueet hallittiin kiitettävästi matkailualan näytöissä. Enemmistö näytöistä tehtiin työelämässä. Matkailualalla on hyvät lähtökohdat vastata uudistuvan ammatillisen koulutuksen vaatimukseen työelämälähtöisyydestä. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamiseen tulee kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut matkailualan perustutkinnon oppimistuloksia. Arviointiaineisto koottiin näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. Arvioinnissa oli mukana kaikkiaan 25 koulutuksen järjestäjää ja 501 opiskelijaa.

Ammatillinen osaaminen erinomaista, elinikäisen oppimisen avaintaidot keskeisiä alalla

Tulosten mukaan matkailualan koulutuksen laatutaso on erinomainen näyttöjen arvosanoilla mitattuna. Kaksi kolmasosaa (65 %) opiskelijoista sai näytön arvosanaksi kiitettävän, 31 % hyvän ja 4 % tyydyttävän. Parhaimmat arvosanat opiskelijat saivat elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Hieman heikommin hallittiin työn perustana oleva tieto.

– Elinikäisen oppimisen avaintaidot, kuten uusien tilanteiden haltuunotto, ongelmanratkaisu ja yhteistyö, ovat tärkeitä matkailualan työtehtävissä. On hyvä, että nämä taidot korostuvat opiskelijoiden osaamisessa, arviointisuunnittelija Johanna Kiesi toteaa.

Koulutus toteutetaan tiiviisti työelämän kanssa, enemmistö näytöistä työpaikoilla

Matkailualan koulutuksen työelämälähtöisyys on hyvällä tasolla, sillä koulutus toteutetaan tiiviisti työelämän kanssa. Jo nyt opiskelijat hankkivat osaamista aidoissa työelämän tilanteissa ja enemmistö näytöistä suoritetaan työpaikoilla.

Alan työpaikkoja matkatoimistoista ohjelmapalveluyrityksiin ja matkailukeskuksista hotelleihin on melko hyvin saatavilla eri puolella Suomea.

– Työpaikkojen moninaisuuden vuoksi on tärkeää varmistaa, että työtehtävät vastaavat tutkinnon tavoitteita, Johanna Kiesi kertoo.

Arvioinnin mukaan myös yksilölliset opintopolut näyttävät toteutuvan koulutuksessa. Yhteisten tutkinnon osien, jotka liittyvät esimerkiksi viestinnälliseen ja matemaattiseen osaamiseen, yhdistämisessä näyttöön on kuitenkin käyttämättömiä mahdollisuuksia. Esimerkiksi englannin kielen osaamista voisi osoittaa ja arvioida matkailualan asiakaspalveluun liittyvien työtehtävien yhteydessä näytössä.

Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota

Näyttötoiminnan kokonaislaatu on keskimäärin kohtalaisen hyvällä tasolla. Kehittämiskohteena nousi esiin työpaikkaohjaajien kouluttaminen opiskelijoiden ohjaukseen ja näytön arviointiin. Työpaikkaohjaajista koulutettuja on keskimäärin vain kolmannes. Oman haasteensa asettaa matkailualan sesonkien kiire ja henkilöstön vaihtuvuus. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamiseen tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota, kun opiskelijat hankkivat ja osoittavat osaamista yhä enemmän työpaikoilla.

Matkailualalta valmistutaan vastaanottovirkailijoiksi, matka-asiantuntijoiksi ja matkailupalvelujen tuottajiksi. Ala on naisvaltainen. Matkailualalla toimitaan kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tarjotaan asiakkaille esimerkiksi elämyksiin ja luontoon liittyviä matkailupalveluja. Ajankohtaisia suuntauksia alalla ovat kestävä kehitys ja digitalisaatio.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus järjestää 27.11.2018 klo 9 matkailualan oppimistuloksia käsittelevän webinaarin, jossa koulutuksen järjestäjillä ja työelämän edustajilla on mahdollisuus vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Webinaariin voi ilmoittautua 20.11. saakka tämän linkin kautta.

Raportti:

Kiesi, J. Ammatillinen osaaminen matkailualan perustutkinnossa. Julkaisut 21:2018. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Lisätietoja:

arviointisuunnittelija Johanna Kiesi, puh. 029 533 5545, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje