Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaaminen keskimäärin hyvää tai kiitettävää – koulutuksen järjestäjien väliset erot huomattavia

Suvi Skantz

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa opiskelijoiden osaaminen on arvosanoilla mitattuna keskimäärin hyvää tai kiitettävää. Koulutuksen järjestäjien välillä on kuitenkin suuria eroja arvosanoissa, työelämäläheisyydessä ja näyttötoiminnassa. Lisäksi työpaikkaohjaajien osaamista tulisi kehittää.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon oppimistuloksia. Arviointiaineisto koottiin näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta aineistosta. Arvioinnissa oli mukana noin 1 300 opiskelijaa ja kaikki 38 kyseistä tutkintoa tarjoavaa koulutuksen järjestäjää.

Arvosanoissa ja näyttöjen järjestämisen laadussa huomattavia eroja koulutuksen järjestäjien välillä

Näyttöjen arvosanojen valossa tarkasteltuna tieto- ja tietoliikennetekniikan osaaminen on keskimäärin hyvää tai kiitettävää. Kaikista arvosanoista kiitettäviä oli 44 %, hyviä 43 % ja tyydyttäviä 13 %. Arvosanoissa oli huomattavia eroja koulutuksen järjestäjien välillä, mutta eroja ei juurikaan ollut AVI-alueiden välillä. Työelämässä toteutetuista näytöistä saatiin parempia arvosanoja kuin oppilaitosnäytöistä. Arvosanojen lisäksi myös erot näyttöjen järjestämisen laadussa korostuivat koulutuksen järjestäjien välillä.

Työelämäläheisyys painottuu eri tavoin eri tutkinnoissa ­

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa ammatillisen koulutuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisessa työelämäläheisyydessä oli vielä kehitettävää arviointiaineiston perusteella. Vain reilu neljännes tieto- ja tietoliikennetekniikan näytöistä oli suoritettu työpaikoilla, ja työpaikkanäyttöjen osuuksissa oli suuria koulutuksen järjestäjäkohtaisia eroja. Lisäksi keskimäärin vain neljännes työpaikkaohjaajista oli saanut koulutusta ja perehdytystä näyttöjen ohjaukseen ja arviointiin.

– On kuitenkin huomioitava, että työelämäläheisyys painottuu usein eri tutkinnoissa eri tavoin. Arvioinnissa mukana olleiden asiantuntijaopettajien mukaan tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto on moneen muuhun tutkintoon verrattuna hyvin abstrakti ja vaatii paljon teoreettisen tiedon hallintaa, ennen kuin ammattiin liittyviä käytännön perustehtäviä voidaan mielekkäästi suorittaa, arviointisuunnittelija Veera Hakamäki-Stylman korostaa.

Osaamisperusteisuus toteutuu hyvin, näyttötoiminnan suunnittelussa kehitettävää

Osaamisperusteisuus toteutuu koulutuksen järjestäjien mukaan tutkinnossa keskimäärin hyvin, mikä tukee reformin mukaisen koulutuksen toteuttamista. Koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin perusteella näyttötoiminnan suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa ja kehittämisessä oli kuitenkin kehitettävää.

– Lisäämällä näyttötoiminnan suunnittelua ja kehittämistä yhdessä työelämän kanssa voitaisiin samalla kehittää työpaikkaohjaajien osaamista. Vaikka työpaikkojen koko vaikuttaa usein työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämisen resursseihin, potentiaalia työelämäyhteistyön lisäämiseen näyttää olevan, sillä osalla koulutuksen järjestäjistä työelämännäyttöjen osuus ja työelämän edustajien osallistuminen näyttöjen arvosanasta päättämiseen oli keskiarvoa huomattavasti korkeammalla tasolla, Hakamäki-Stylman kertoo.

Kehittyvä tekniikka tuo uusia työmahdollisuuksia

Tulevaisuudessa tieto- ja tietoliikennetekniikan osaaminen yhdistyy tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020.

Asiantuntijaopettajien mukaan tulevaisuudessa alan työt lisääntyvät muun muassa turvatekniikan, teollisuuden ja kassajärjestelmien huoltotehtävien saralla. Myös perinteiset elektroniikka-asentajan ja ICT-asentajan työt säilynevät etenkin vientiteollisuuden kone- ja laitevalmistajien palveluksessa. Lisääntyvä IoT (Internet of Things) -tekniikka tuonee myös uusia työpaikkoja elektroniikka- ja ICT-asentajille.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus järjesti 16.4.2019 tieto- ja tietoliikennetekniikan oppimistuloksia käsittelevän webinaarin, jossa koulutuksen järjestäjillä ja työelämän edustajilla oli mahdollisuus vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Webinaarin tallenne on katsottavissa Karvin Youtube-kanavalla ja webinaarin diaesitys on myös katsottavissa verkossa.

Raportti:

Hakamäki-Stylman, V. Ammatillinen osaaminen tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa. Julkaisut 11:2019. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Lisätietoja:

arviointisuunnittelija Veera Hakamäki-Stylman, puh. 029 533 5555, etunimi.sukunimi@karvi.fi
arviointineuvos Paula Kilpeläinen, puh. 029 533 5557, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje