Varhaiskasvatuksen vahvuutena turvallinen ja myönteinen ilmapiiri – laadussa silti puutteita, jotka näkyvät myös viisivuotiaiden osallistumisessa varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatus Virpi Pietiläinen

Karvi on arvioinut varhaiskasvatuksen laatua tarkastelemalla varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatukselle asetetut sisällölliset tavoitteet toteutuvat suuressa osassa päiväkoteja pääosin hyvin. Varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kuitenkin runsaasti, ja osassa päiväkoteja ja perhepäivähoitoryhmiä sisällölliset tavoitteet toteutuvat heikosti. Lisäksi Karvi on arvioinut viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuskokeilua. Maksuton varhaiskasvatuskokeilu nosti lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen. Vanhempien asenne vaikuttaa kuitenkin keskeisesti siihen, osallistuuko viisivuotias varhaiskasvatukseen vai ei.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee kaksi varhaiskasvatuksen laadun arviointia 6.9.2019: Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun toteutuminen.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista arvioitiin päiväkotien henkilöstön ja perhepäivähoitajien itsearviointien perusteella. Maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnissa puolestaan aineisto kerättiin kokeilu- ja vertailukuntien viranhaltijoilta ja lasten huoltajilta.

Vahvuutena myönteinen ilmapiiri

Suuressa osassa päiväkoteja varhaiskasvatukselle asetetut sisällölliset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin, mutta osassa päiväkoteja ja perhepäivähoitoryhmiä ne toteutuvat heikosti. Suomalaisen varhaiskasvatuksen sisällöllisiä vahvuuksia ovat muun muassa leikin vahva asema sekä myönteinen ja turvallinen ilmapiiri. Sen sijaan pedagogisen toiminnan sisältöjen toteutuksessa oli monin paikoin puutteita.

– Arvioinnin kokonaisuudesta piirtyi kuva, että varhaiskasvatuksen henkilöstö on sitoutunutta toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta. Kuitenkin vain puolet henkilöstöstä kertoi, että lapsille luetaan kirjallisuutta päivittäin. Myös kuvataiteen ja musiikin heikko asema osana jokaisen lapsen varhaiskasvatuspäivää herättää kysymyksiä, arviointineuvos Laura Repo pohtii.

Osallistuminen nousussa

Varhaiskasvatuksen laatukeskustelun voi liittää myös maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnin tuloksiin. Tulosten mukaan viisivuotiaiden lasten osallistuminen lisääntyi kokeilukunnissa vertailukuntia enemmän. Huoltajakyselyssä tuli kuitenkin esiin, että huoltajien asenne varhaiskasvatusta kohtaan oli yksi keskeisin tekijä sille, oliko viisivuotias lapsi varhaiskasvatuksessa vai ei.

– Mikäli osallistumisastetta halutaan nostaa, tulee pohtia myös laadun kysymyksiä. Vaikka keskustelu osallistumisasteen nostamisesta on tärkeä, niin huomiota olisi syytä kiinnittää myös varhaiskasvatuksen sisältöihin ja järjestämisen tapoihin kaikissa ikäryhmissä sekä siihen, millaisia taloudellisia panostuksia varhaiskasvatukseen ollaan valmiita tekemään, pohtii arviointiasiantuntija Anna Siippainen Karvista.

Arviointiraporttien tulokset julkaistaan 6.9.2019 kello 9–13 Kansallismuseossa.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi: arviointineuvos Laura Repo, puh. 029 533 5553, laura.repo@karvi.fi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi: arviointiasiantuntija Anna Siippainen, puh. 029 533 5566, anna.siippainen@karvi.fi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

www.karvi.fi/varhaiskasvatus

Raportit:

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun ensimmäisen vaiheen arviointi. Varhaiskasvatukseen osallistuminen ja kokeilun järjestäminen

Sulje