Uusi koulutuksen arviointisuunnitelma hyväksytty – koulutuspoliittisten uudistusten vaikutuksia aletaan selvittää

Uusi lehti kääntyi koulutuksen arvioinnissa, kun opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi Karvin arviointisuunnitelman vuosille 2020–2023. Suunnitelma nostaa arvioitaviksi viimeaikaisten koulutuspoliittisten uudistusten vaikutuksia eri koulutusasteilla.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointisuunnitelmassa 2020–2023 määritellään kauden aikana toteutettavat arviointihankkeet.

Varhaiskasvatuslain vaikutukset ja maksuton varhaiskasvatuskokeilu arvioitavina

Varhaiskasvatuslaki uudistui vuonna 2018. Lain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi lakiuudistuksen vaikutuksia. Karvin uuteen arviointisuunnitelmaan sisältyykin varhaiskasvatuslain vaikutusten arviointi ja varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi.

Lisäksi Karvi jatkaa 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointia, joka alkoi edellisellä kaudella.

Perusopetuksen oppimistulosarvioinnit tuottavat tietoa osaamisesta ja tasa-arvosta

Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit tuottavat tietoa osaamisen tasosta sekä koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. 9.-luokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan oppimistuloksia arvioidaan myös tällä nelivuotiskaudella. Säännöllisillä arvioinneilla saadaan vertailutietoa osaamisen muutoksista.

Uuteen arviointisuunnitelmaan sisältyy myös muita perusopetuksen oppimistulosten arviointeja ja pitkittäisarviointeja, joissa samojen oppilaiden osaamisen kehittymistä seurataan eri luokka-asteilla.

Oppimistulosarviointien lisäksi Karvi arvioi myös eriyttämistä perusopetuksessa. Lisäksi edellisellä kaudella alkanut arviointi esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanosta jatkuu tämän vuoden loppuun.

Lukiokoulutuksen muutokset lisäävät tarvetta arviointiin

Lukiokoulutukseen on kohdistunut ja kohdistuu monia muutoksia, joita ovat esimerkiksi vuonna 2019 voimaan tullut lukiolaki ja -asetus sekä uudet opetussuunnitelman perusteet ja ylioppilastutkinnon uudistus. Muutosten vaikutusten arviointiin on siis tarvetta.

Lukion tilaa selvitetään arvioimalla muun muassa lukion tuntijakokokeilua sekä ylioppilastutkintouudistusten ja korkeakoulujen opiskelijavalintauudistusten vaikutuksia lukiokoulutukseen.

Ammatillisessa koulutuksessa selvitetään reformin vaikutuksia

Ammatillisessa koulutuksessa arvioidaan erityisesti sitä, millaisia vaikutuksia vuoden 2018 reformi toi ammatilliseen koulutukseen. Selvityksen alla ovat muun muassa työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö, yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen sekä ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kokonaisarviointi.

Lisäksi jatketaan oppimistulosten arviointeja ja toteutetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi.

Opiskelijat ja osaaminen keskiössä korkeakoulutuksen arvioinneissa

Korkeakoulutuksessa Karvi toteuttaa neljä laajaa koulutusala-arviointia. Niiden tarkoituksena on tuottaa kokonaiskuva eri alojen vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppimiseen.

Muita korkeakoulutuksen arviointeja tällä kaudella ovat korkeakoulupedagogiikan tilan ja uudistamisen arviointi, korkeakoulutuksen joustavien opintopolkujen arviointi sekä korkeakoulujen auditoinnit.

Koulutusjärjestelmän kyky vastata äkillisiin rakennemuutoksiin ja muita koulutusasteet läpileikkaavia arviointeja

Osa arviointihankkeista kohdistuu useille eri koulutussektoreille. Tarkasteltavina ovat esimerkiksi koulutusjärjestelmän kyky vastata äkillisiin rakennemuutoksiin, opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa sekä se, miten lukio ja ammatillinen koulutus onnistuvat kasvattamaan opiskelijoista aktiivisia ja kriittisiä kansalaisia.

Lisäksi Karvi arvioi maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutusta sekä maahanmuuttajien koulutuspolkuja.

Karvi tukee myös laadunhallintaa ja jatkuvaa kehittämistä eri koulutusasteilla.

Mikä arviointisuunnitelma?

Karvin toimintaa ohjaa koulutuksen arviointisuunnitelma, jossa kuvataan nelivuotiskauden arvioinnit aikatauluineen. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi uuden koulutuksen arviointisuunnitelman 23.1.2020.

Tämän arviointisuunnitelmakauden painopisteitä ovat oppimisen ja osaamisen kehittäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen ja jatkuvan kehittämisen tukeminen. Arviointitoiminnalla tuotetaan tietoa kansalliseen ja paikalliseen päätöksentekoon ja kehittämistoimintaan.

Tutustu tarkemmin arviointeihin ja niiden ajoittumiseen eri vuosille:

Koulutuksen arviointisuunnitelma 2020−2023

Lisätietoja:

  • Karvin johtaja Harri Peltoniemi, 029 533 5532, harri.peltoniemi @ karvi.fi
  • varajohtaja Hannele Seppälä, 029 533 5550, hannele.seppala @ karvi.fi
  • yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus: osaamisyksikön päällikkö Elina Harjunen, 029 533 5506, elina.harjunen @ karvi.fi
  • ammatillinen koulutus: osaamisyksikön päällikkö Kirsi Hiltunen, 029 533 5508, kirsi.hiltunen @ karvi.fi
  • korkeakoulutus ja vapaa sivistystyö: osaamisyksikön päällikkö (vs.) Marja-Liisa Saarilammi, marja-liisa.saarilammi @ karvi.fi, 029 533 5528

Sulje