Opiskeluhuollon merkitys korostuu poikkeustilanteessa – kotona ilmeneviin ongelmiin on vaikea pyytää apua

Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus Virpi Pietiläinen

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoituksena on turvata varhainen tuki sitä tarvitseville sekä ehkäistä ongelmien syntyminen. Poikkeusoloissa lisähaasteena on se, että osa palveluista voidaan toteuttaa etänä.

Tyttö opiskelee tietokoneella, ja äiti auttaa.

Opiskeluhuoltoa tulisi toteuttaa ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Se auttaa luomaan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta, osallisuutta sekä kouluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä edistävää toimintakulttuuria.

Karvi toteutti vuosina 2016–2017 arvioinnin oppilas- ja opiskeluhuoltolain toimeenpanosta ja sen mukanaan tuomista muutoksista. Opiskeluhuollon tilaa tarkasteltiin sekä opiskeluhuoltoryhmien että oppilaiden ja opiskelijoiden vastausten kautta.

Avun pyytäminen kotona oleviin ongelmiin koetaan vaikeaksi – tarvitaan lisää sähköisiä palveluita

Arviointitulosten mukaan koulujen ja oppilaitosten henkilöstö tunnistaa oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeen pääosin hyvin ja oppilaiden ja opiskelijoiden itse ilmaisemiin huoliin reagoidaan hyvin kaikilla kouluasteilla. Puolet kyselyyn vastanneista sekä perusopetuksen oppilaista että lukiolaisista oli sitä mieltä, että heidän koulussaan tai oppilaitoksessaan oppilaiden ja opiskelijoiden huoliin reagoidaan joko hyvin tai erittäin hyvin. Puolet vastaajista myös koki, että oppilaat ja opiskelijat saavat tukea mahdollisimman pian, kun huoli on ilmaantunut.

Yli puolet vastanneista koki avun pyytämisen erilaisiin huoliin joko helpoksi tai erittäin helpoksi. Vaikeimmaksi koettiin avun pyytäminen kotona ilmeneviin ongelmiin. Lähes neljännes vastanneista peruskoululaisista ja kolmannes lukiolaisista koki, että kotona oleviin ongelmiin on joko vaikea tai erittäin vaikea pyytää apua.

Poikkeusoloissa, joissa oppilaat ja opiskelijat viettävät suuren osan ajastaan kotioloissa, on erityisen tärkeää, että kynnys huolen ilmaisemiseen myös kotona olevista ongelmista pidetään mahdollisimman matalana. Yksi keino tähän on luoda nuorille helposti lähestyttäviä yhteydenottokanavia.

Nyt poikkeustilanteessa erityisesti sähköisten palveluiden merkitys korostuu. Sähköisten opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus oli arviointitulosten mukaan vielä vähäistä. Esimerkiksi joissain kouluissa ja oppilaitoksissa käytössä olevan huolinapin avulla on mahdollista nimettömänä ilmaista huoli esimerkiksi kaverista, jonka ongelmat painavat oppilaan mieltä. Perusopetuksen oppilaista lähes neljännes ilmoitti, että ottaisi herkemmin yhteyden oppilashuoltoon mieltä askarruttavissa asioissa, mikäli tarjolla olisi sähköisiä palveluita.

Yhteisöllisyyden ylläpitäminen tärkeää myös poikkeusoloissa

Yhteisöllisellä toiminnalla ja osallistavalla toimintakulttuurilla voidaan edesauttaa ongelmien ennaltaehkäisyä, tuen tarpeen varhaista tunnistamista sekä tarvittavan tuen järjestämistä. Tärkeää onkin koko opetushenkilöstön opiskeluhuollollisen osaamisen kehittäminen sekä heidän työpanoksensa vahvistaminen yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon näkyminen koulun ja oppilaitoksen arjessa on tärkeää, jotta oppilaat ja opiskelijat uskaltavat pyytää apua.

”Vilpitön halu auttaa oppilaita ja todella toimia heidän hyväkseen luo lämpimän ja tukevan hengen.” (perusopetuksen koulukohtainen oppilashuoltoryhmä)

Kouluihin ja oppilaitoksiin on tärkeää luoda välittävä ja yhteiseen hyvään tähtäävä ilmapiiri. Hyvinvoinnin edistäminen, kiusaamisen ehkäisy, koulussa viihtyminen ja kuulluksi tuleminen edistävät parhaimmillaan lasten ja nuorten omana itsenä olemista sekä hyväksytyksi tulemista. On hyvä muistaa, että lasten ja nuorten hyvinvointi on jokaisen koulussa ja oppilaitoksessa työskentelevän asia.

Poikkeusoloissa yhteydenpito oppilaisiin ja opiskelijoihin tapahtuu pääosin etänä, mutta samalla se voi mahdollistaa henkilökohtaisemman yhteydenpidon nuoriin. Onkin tärkeää, että oppilailla ja opiskelijoilla säilyy yhteys koulun ja oppilaitosten tuttuihin henkilöihin. Tämä myös omalta osaltaan helpottaa avun pyytämistä silloin, kun sille on tarvetta.

Työtaakka ei saa kuormittaa liikaa yksittäisiä työntekijöitä

Huolestuttava huomio Karvin toteuttamassa arvioinnissa oli, että tiukentuneiksi koetut salassapitosäännökset ja kirjaamisvelvoitteet voivat nostaa opettajien huolen ilmaisemisen kynnystä. Osa vastaajista nosti esiin myös koulun työntekijöiden kuormittumisen oppilasasioista. Erityisesti nykyisessä poikkeustilanteessa on tärkeää, ettei huolen havainnut opettaja jää opiskeluhuoltoasian kanssa yksin, vaan saa riittävästi kollegiaalista tukea sekä mahdollisuuden myös oman huoli- ja työtaakan keventämiseen. Myös henkilöstön yhteisöllisyyden ylläpitäminen poikkeusoloissa on ensiarvoisen tärkeää.

Karvin arviointitulosten mukaan erityisesti lastentarhanopettajien ja perusopetuksen opettajien, kuraattoreiden, psykologien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajien opiskeluhuollollinen työmäärä on lisääntynyt. Oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeiden ohella on tärkeää muistaa turvata opiskeluhuollon parissa työskentelevien jaksaminen myös näissä poikkeuksellisissa oloissa. On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että työtaakka ei kuormita liikaa yksittäisiä työntekijöitä.

Opiskeluhuollon painopisteen tulisi olla ennaltaehkäisevässä työssä korjaavien toimenpiteiden sijaan. Nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa on tärkeää pyrkiä jo nyt mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevään työhön, jotta korjaavilta toimenpiteiltä vältyttäisiin myöhemmin. Opiskeluhuollon selkeä johtaminen ja koordinointi, suunnitelmallinen työote sekä toimiva monialainen yhteistyö koulun henkilökunnan, opiskeluhuoltohenkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huoltajien kesken ovat avaimia onnistuneeseen lopputulokseen. Yhteiset toimintatavat ja käytänteet sekä toimivat toimintamallit tukevat yhteistyötä, arjen opiskeluhuoltoa sekä opiskeluhuollon seurantaa ja arviointia myös poikkeusoloissa.

Julkaisun nimi:

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa

Sulje