Karvi arvioi poikkeusolojen vaikutuksia koulutuksen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen

Roosa Käsmä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa arvioinnin, jossa selvitetään koronaepidemiaan liittyvien poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutuksia. Arviointi tuottaa tietoa poikkeusolojen vaikutuksista kansallisella tasolla. Lisäksi tuotetaan tietoa toimintamalleista ja hyvistä käytänteistä, joilla varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät sekä korkeakoulut voivat edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista poikkeustilan aikana sekä sen jälkeen.

Arvioinnissa tarkastellaan poikkeusolojen välittömiä ja pitkän aikavälin vaikutuksia

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa poikkeusolojen vaikutuksista koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen sekä koulutusjärjestelmän toimivuuteen. Arviointi kohdistuu esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen sekä korkeakoulutukseen. Arviointikohteina ovat reaaliaikainen toiminta ja välittömät vaikutukset sekä pidemmän aikavälin vaikutukset, joita seurataan myös osana kansallista arviointitoimintaa.

Arvioinnilla vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Millaisia vaikutuksia poikkeustilanteesta johtuvilla opetusjärjestelyillä on ollut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle?
  2. Mitkä tekijät ovat edistäneet tai estäneet varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä lukion, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen tavoitteiden saavuttamista?
    • Miten oppijoiden ja opiskelijoiden erilaiset tarpeet on huomioitu?
    • Miten oppimisen ja osaamisen arviointi on toteutettu poikkeusoloissa?
  3. Millaisia muutoksia poikkeustilanne on aiheuttanut opintojen etenemiseen sekä eri koulutusasteiden nivelvaiheissa?
  4. Millaisia vaikutuksia poikkeustilanteella on ollut lasten, oppilaiden, opiskelijoiden sekä opettajien hyvinvointiin? Miten hyvinvointia on tuettu?

Arvioinnin toteutus tapahtuu vaiheittain

Arviointi käynnistetään huhtikuussa 2020 ja toteutetaan vaiheittain, jotta poikkeustilanteen alkuvaihetta koskevat arviointitulokset ovat käytettävissä mahdollisimman pian.

Arviointiasetelmaa tarkennetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

Arvioinnin toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös muiden toimijoiden keräämää aineistoa, jotta vältetään tiedonkeruiden päällekkäisyys ja voidaan vähentää kuormittavuutta. Arvioinnin suunnittelussa on hyödynnetty selvitystä poikkeustilaa koskevista tiedonkeruista ja tutkimuksista Suomessa ja kansainvälisesti. Karvin arviointi toteutetaan siten, että tulokset ja aineistot ovat käytettävissä myös muissa tutkimuksissa.

Lisätietoja:

Johtaja Harri Peltoniemi, puh. 029 533 5532

Yksikön päällikkö, varajohtaja Hannele Seppälä, puh. 029 533 5550

Sulje