Uusi julkaisu: Kirjoitan, siis ajattelen

Esi- ja perusopetus mikkoviitala

Perusopetuksessa on yhdeksän vuoden aikana tarkoitus paitsi opetella kirjoittamaan myös kehittyä yhä taitavammaksi ja monipuolisemmaksi kirjoittajaksi. Tavoite on kaikille oppilaille yhtäläinen, mutta tosiasiassa osa oppilaista kehittyy paremmiksi kirjoittajiksi kuin toiset. Pitäisikö kirjoittamisen opetuksen olla koulussa johdonmukaisempaa ja päämäärätietoisempaa kaikilla vuosiluokilla?

Opiskelijat pelaavat lautapeliä.

Opetussuunnitelma korostaa myös ymmärrystä ja itsereflektointia

POPS 2014 ei tähdennä vain taitoja ja tietoja vaan myös ajattelun ja toiminnan ymmärrystä ja arviointia. Karvin julkaisema uusi artikkelikokoelma onkin nimeltään Kirjoitan, siis ajattelen. Nimi kuvaa myös sitä, miten yhdeksäsluokkalaiset eivät vain ajattele vaan myös käyvät läpi erilaisia tunnetiloja tekstejä laatiessaan.

Artikkeleissa tulee esiin, miten oppilaat ovat pohtineet kouluvuosiensa aikana omaa kirjoittamistaan. Jotkut heistä ovat taitavampia pukemaan ajatuksiaan sanoiksi kuin toiset, mutta myös heikommilla kirjoittajilla on ajatuksia ja tunteita, joista heidän opettajillaan ei saata olla käsitystä.

Yhdeksännen luokan oppilaat saivat mahdollisuuden arvioida omaa kirjoittamistaan ja oppimistaan suomen kielen ja kirjallisuuden / svenska och litteratur -oppimäärän kansallisen arvioinnin tehtävässä keväällä 2019. Ensiksi oppilaat kirjoittivat mielipidetekstin, jossa he ottivat kantaa kotikuntansa asioihin kunnan nettisivuilla. Oppilaiden tuli kuvata käsittelemänsä asia taustoineen, esitellä ratkaisu kuvaamaansa ongelmaan ja yrittää vakuuttaa lukijat kannanotossaan. Toisessa tehtävässä oppilaat kirjoittivat pohtivan tekstin, jossa he arvioivat laatimaansa kantaa ottavaa tekstiä, sen kirjoittamisprosessia ja itseään kirjoittajana.

Arvioinnin tulokset osoittavat, että oppilaiden asenteet kirjoittamista kohtaan olivat vahvasti yhteydessä arvioinnin kokonaistulokseen. Tämä vahvistaa sen, että kirjoitustaidot kiinnittyvät laaja-alaisesti kielellisiin taitoihin ylipäänsä. Tekstien tuottamisen taidot pitävät sisällään sanomisen halun, taidon kehitellä ja muotoilla ajatuksiaan sekä keinot ilmaista sanallisesti ajatteluaan eri yhteyksissä.

Kirjoittaminen ja ajattelu kulkevat käsi kädessä

Kirjoittaminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, ja kirjoittamisen taidot ovat vahvasti ajattelun taitoja. Kirjoittaminen auttaa ajattelemaan, joten ajattelu on tekstin laatijan perustyötä. Kirjoittaminen sisältää myös tunteet ja kokemukset sanottavan sisältöä ja ylipäänsä kirjoittamista kohtaan. Kirjoittaminen auttaa hahmottamaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan.

Julkaisun artikkeleissa käsitellään oppilaiden argumentoinnin taitoja sekä heidän pohdintaansa omasta kirjoittamisestaan. Oppilaiden tekstit ja ajatukset herättävät monenlaisia kysymyksiä: Onko kaikkien oppilaiden mahdollista kehittyä koulussa kirjoittajina pitkäjänteisesti ja vaiheittain omien edellytystensä mukaisesti? Pitäisikö kirjoittamisen opetuksen lähtökohdaksi ottaa oppilaiden ajatukset ja tunteet kirjoittamista kohtaan? Miksi toisilla oppilailla on vahva itseluottamus ja motivaatio kirjoittamiseen ja toisilla taas ei? Miten ohjata sellaisten oppilaiden kirjoittamista, joilla on valtava suoritustarve? Entä miten ohjata oppilasta, jolla on heikot kielelliset taidot mutta joka pitää kirjoittamisesta? Miten auttaa oppilasta, joka ei ole motivoitunut kirjoittamaan ja jolla on vaikeuksia kielellisissä tehtävissä?

Julkaistu artikkelikokoelma on kaksikielinen, ja se sisältää yhteensä kuusi asiantuntija-artikkelia.

Lataa Kirjoitan, siis ajattelen: Näkökulmia kirjoittamisen opetukseen

Suomen kielen ja kirjallisuuden perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointiraportti julkaistiin 25.9.2020.

Lataa raportti täältä.Lisätietoja artikkelikokoelmasta ja arvioinnista:

Merja Kauppinen, merja.a.kauppinen(ät)jyu.fi

Jan Hellgren, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5531

 

Hellgren, J. & Kauppinen, M. (toim./red.) 2020. Kirjoitan, siis ajattelen. Näkökulmia kirjoittamisen opetukseen. Jag skriver, alltså tänker jag. Perspektiv på skrivpedagogik. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Osoitteessa https://karvi.fi/publication/suomen-kielen-ja-kirjallisuuden-oppimistulokset-perusopetuksen-paattovaiheessa-2019-artikkelikokoelma.

Sulje