Karvi käynnistää arvioinnit kiusaamisen ehkäisemiseksi ja sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämiseksi

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus elää ilman pelkoa tulla kiusatuksi tai syrjityksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nyt laatinut toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Näissä toimenpiteissä myös Karvilla on tärkeä rooli. Viime aikoina kiusaamisesta ja väkivallasta kouluissa on saanut kuitenkin lukea yhä enenemissä määrin uutisista.

Arviointi kiusaamista ehkäisevistä sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavista menetelmistä

Karvi toteuttaa vuosina 2021–2022 arvioinnin kiusaamista ehkäisevistä sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavista menetelmistä. Arvioinnissa luodaan kriteerit ja arviointimenetelmät kiusaamista ehkäisevien menetelmien toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamistyöryhmän kehittämisehdotuksen mukaisesti perustetaan toimielin, joka arvioi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytössä olevia menetelmiä. Tavoitteena on saada varhaiskasvatusyksiköihin ja kouluihin käyttöön toimivimmat ja käyttökelpoisimmat menetelmät kiusaamisen ehkäisemiseksi sekä hyvinvoinnin ja työrauhan parantamiseksi.

Karvi luo asiantuntijaryhmän kanssa keväällä 2021 kriteerit sille, millaisia hankkeita arviointiin otetaan mukaan sekä millä perusteilla menetelmiä arvioidaan. Menetelmien arviointikriteerit sekä hakumenettelyt ja -ohjeet julkistetaan syksyllä 2021. Arviointiin mukaan otettavat menetelmät valitaan alkuvuodesta 2022. Tuloksia arviointiin valittujen kiusaamista ehkäisevien menetelmien toimivuudesta julkaistaan keväällä 2022.

Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on tukea oppilaita ja koulujen henkilökuntaa koulupudokkuuden ehkäisemisessä, koulunkäyntiin sitouttamisessa, poissaolojen vaikutusten korjaamisessa sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamisessa. Tämän saavuttamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää valtakunnallisen sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamallin kehittämisen. Karvi toteuttaa vuosina 2021–2022 siihen liittyvän arviointihankkeen, jossa arvioidaan sitouttavan kouluyhteisötyön erityisavustusta saavien pilottihankkeiden toteutusta ja vaikuttavuutta. Arvioinnin tehtävä on kehittävän arvioinnin menetelmillä tukea hankkeiden vaikuttavuutta ja tuottaa tietoa sitouttavan kouluyhteisötyön valtakunnallisen toimintamallin kehittämistyöhön. Lisäksi arviointihanke tuottaa ehdotuksen oppilaiden poissaolojen valtakunnallisen tilastoinnin ja seurannan vakiinnuttamisesta.

Lisätietoa:

Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi

Yksikön johtaja Hannele Seppälä, hannele.seppala(at)karvi.fi, puh. +358 29 533 5550

Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi

Arviointiasiantuntija Niina Rumpu, niina.rumpu(at)karvi.fi, puh. 358 29 533 5525

Sulje