Karvin oppimistulosten arviointien toteutuminen keväällä 2021

Koronatilanteeseen liittyvät rajoitukset ja suositukset vaikuttavat myös Karvin arviointitoimintaan. Keväälle 2021 sovitut tiedonkeruut ja oppimistulosten arvioinnit on lähtökohtaisesti tarkoitus toteuttaa ajankohtaa muuttamatta, mutta etänä siinä tapauksessa, että oppilaat ovat etäopetuksessa. Karvi on ollut arviointien yhteyshenkilöihin suoraan yhteydessä. Arvioinnit tuottavat tärkeää tietoa poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutuksista oppilaiden osaamiseen ja oppimiseen sekä toimivat vertailutietona normaalioloihin.

Karvissa on pohdittu mahdollisuutta siirtää arviointeja myöhempään ajankohtaan keväällä. Kuitenkin tilanteen epävarmuuden vuoksi on vaikea ennustaa etukäteen, millainen tilanne on myöhemmin. Arvioinnit on lähtökohtaisesti tarkoitus siis toteuttaa alkuperäisen ajankohdan mukaan, mutta etänä siinä tapauksessa, että oppilaat ovat etäopetuksessa. Arviointien siirtäminen myöhempään ajankohtaan keväällä heikentäisi tulosten hyödynnettävyyttä, ja vaihtoehtoisten, kaikille sopivien päivämäärien löytyminen aiheuttaa omat haasteensa, kuten myös opetuksen järjestäjät ovat todenneet. Osa Karvin kevään tiedonkeruista liittyy pitkittäisarviointeihin, joiden luonteen vuoksi niiden siirtäminen esimerkiksi seuraavaan kevääseen, kevääseen 2022, ei ole mahdollista. Tiedonkeruiden siirtäminen tarkoittaisi, ettei arvioinneissa tavoitettaisi enää samoja oppilaita, jotka osallistuivat arviointiin syksyllä 2018 yläkoulun alussa. Arvioinnit ovat osa kansalliseen arviointijärjestelmään kuuluvaa perusopetuksen oppimistulosten arviointeja, joista Karvi vastaa perusopetuslain 21§:n, Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän Kansallisen koulutuksen arviointisuunnitelman (2020-2023) perusteella.

Arvioinnit tuovat tietoa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutuksista

Karvi siirsi keväällä 2020 poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirryttäessä useita arviointeja ja niiden tiedonkeruita. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää tuottaa arviointitietoa poikkeusolojen keskelläkin. Nyt toteutettavissa arvioinneissa huomioidaan, miten tehtävien tekeminen kotona etäopetuksessa tulee vaikuttamaan tuloksiin. Arvioinneissa ollaan kiinnostuneita ennen kaikkea kansallisesta osaamistasosta, joka koronan myötä voi erota hyvinkin paljon normaalitilanteesta ja joka siten kuvastaisi poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutuksia oppilaiden osaamiseen ja oppimiseen. Poikkeusoloissa kerättyä arviointietoa ja -tuloksia voidaan siis verrata aiempien arviointien tuottamiin tuloksiin – kansallisia otosperusteisia oppimistulosten arviointeja on Suomessa toteutettu jo vuodesta 1998 lähtien.

Koulutuksen tukeminen ja arviointitiedolla kehittäminen poikkeustilanteessa on myös kansallisesti yhteinen asia. Poikkeusolojen vaikutuksista on tuotettava kattavaa arviointitietoa yhteistyössä, jotta ymmärrämme vaikutusten laajuuden ja suunnan. Karvi tekee yhteistyötä ja hyödyntää laajasti koulutusalan toimijoiden toteuttamia selvityksiä välttääkseen päällekkäiset tiedonkeruut sekä koulutuksen järjestäjien kuormituksen.

Arvioinnin järjestäminen etänä

Karvin oppimistulosten arvioinnit on mahdollista toteuttaa ennalta sovittuna ajankohtana myös etänä. Arvioinneissa mukana olevat koulut ovat saaneet tarkennettuja ohjeita hyvissä ajoin ennen arviointia. Opettajia on ohjeistettu järjestämään arviointi samalla tavalla, kuin he järjestävät normaalin koulukokeenkin etäopetuksen aikana. Tämä tarkoittaa muun muassa, että kaikki oppilaat tekevät tehtävät yhtä aikaa saman etäoppitunnin aikana, jolloin opettaja voi – ainakin osittain – valvoa, että oppilaat todella osallistuvat arviointiin. Karvi ei kuitenkaan voi esimerkiksi velvoittaa opettajaa varmistamaan, etteivät oppilaat lunttaa, vaan se on jokaisen oppilaan omalla vastuulla. On myös huomioitava, ettei Karvi voi vaikuttaa siihen, onko kaikilla oppilailla sopivat laitteet arvioinnin tekemiseen kotona.

Oppimistuloksia koskevan arviointitiedon lisäksi Karvin arvioinnit tuottavatkin arvokasta tietoa niistä taustatekijöistä, jotka ovat yhteydessä oppimistuloksiin. Digitaalisten arviointitehtävien lisäksi tietoja kerätään myös rehtorikyselyllä sekä oppilas- ja opettajakyselyillä. Arviointien avulla saadaan siis päätöksentekijöiden, koulutuksen kehittäjien ja opetuksen toteuttajien käyttöön arvokasta tietoa, johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia koulutuksellisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta. Opettajat saavat oppilaskohtaiset arviointitulokset käyttöönsä pian arvioinnin jälkeen ja voivat halutessaan hyödyntää niitä osana päättöarviointia.

Tukea opettajille matalalla kynnyksellä

Karvin asiantuntijat päivystävät arviointien aikana ja auttavat opettajia ja kouluja mahdollisissa pulmissa sekä ongelmatilanteissa. Teemme parhaamme, jotta arviointimme sujuvat mahdollisimman hyvin yhteistyössä koulujen kanssa ja että oppilaille, opettajille, kouluille ja opetuksen järjestäjille jäisi arvioinnistamme yhteiskunnallisen merkittävyyden lisäksi omaa työtä hyödyttävä ja kehittävä, ponnistuksen arvoinen kokemus.

Lisätietoja:

johtaja Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi(a)karvi.fi, 029 533 5532

Sulje