Logistiikan perustutkinnon opiskelijoiden osaaminen hyvällä tasolla, mutta koulutuksen järjestäjien väliset erot suuria

Ammatillinen koulutus suvialatalo
Kaksi työtakeissa olevaa opiskelijaa lyö kädet yhteen onnistumisen merkiksi.

Osaamisen vahvuudet logistiikan perustutkinnossa liittyvät ammatin perusosaamiseen ja digitaitoihin, mutta alan työtehtävissä tarvittavaa teoriatiedon hallintaa ja sen soveltamista käytännön työtehtävissä tulee vahvistaa. Koulutuksen järjestäjien välillä on myös huomattavia eroja. Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kohdalla kehittämistarpeet liittyvät opiskelijoiden monimuotoisuuteen ja alalla tapahtuviin muutoksiin.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut logistiikan perustutkinnon tuottamaa osaamista ja pedagogista toimintaa. Arviointiaineisto koostui arvosanoista sekä näyttöjen järjestämistä kuvaavista tiedoista, koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden itsearvioinneista, työpaikkaohjaajien haastatteluista sekä Amispalautteen aineistosta ja Tilastopalvelu Vipusen tilastoista. Arvioinnissa oli mukana kaikki 46 logistiikan perustutkintoa järjestävää koulutuksen järjestäjää, ja arvosanatietoja oli käytettävissä lähes 10 000 opiskelijan osalta. Arvioinnin tulokset julkaistiin 29.3.2021.

Opiskelijoiden vahvuutena ammatillinen osaaminen, mutta koulutuksen järjestäjien käytäntöjen yhtenäistämiselle ja tiedonjaolle tarvetta

Arvioinnissa koulutuksen järjestäjät ja työpaikkaohjaajat näkivät opiskelijoiden osaamisen vahvuuksina ammatin perusosaamisen, työturvallisuusosaamisen ja alan työmenetelmien hallinnan. Lisäksi digitaidot arvioitiin vahvuuksiksi etenkin nuoremmilla opiskelijoilla. Kehitettävää nähtiin olevan etenkin teoriatiedon soveltamisessa käytäntöön sekä työprosessin ymmärtämisessä ja johtamisessa kokonaisuutena. Lisäksi neljännes opiskelijoista koki, ettei koulutus antanut riittävästi valmiuksia yrittäjyyteen.

Arvosanoin tarkasteltuna opiskelijoiden ammatillinen osaaminen oli keskimäärin hyvällä tasolla logistiikan perustutkinnossa. Koulutuksen järjestäjien välillä arvosanoissa oli kuitenkin suuria eroja. Lisäksi arvosanat olivat heikompia miesopiskelijoilla ja muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvilla opiskelijoilla.

Myös pedagogisessa toiminnassa oli eroja koulutuksen järjestäjien välillä. Arvioinnin mukaan koulutuksen järjestäjien pedagoginen toiminta oli asteikolla puuttuva-alkava-kehittyvä-edistynyt keskimäärin tasolla kehittyvä.

– Oppilaitoksissa ja työpaikoilla on valtavasti sisäisesti tai erilaisissa verkostoissa kehitettyjä hyviä toimintatapoja, joita jakamalla voitaisiin kaventaa eroja pedagogisessa toiminnassa. Tällä hetkellä hyvien käytänteiden jakaminen saattaa jäädä pitkälti aktiivisten yksilöiden ja heidän henkilökohtaisten verkostojensa varaan. Kansallisille alakohtaisille, matalan kynnyksen foorumeille olisi varmasti tarvetta, pohtii arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman. 

Työpaikat laadukkaita oppimisympäristöjä, mutta opiskelijoita tulisi osallistaa enemmän

Oppimisympäristöjen laadun varmistaminen työpaikoilla toteutuu arvioinnin mukaan keskimäärin hyvin. Lisäksi opiskelijat arvioivat työpaikoilla saamansa ohjauksen keskimäärin laadukkaaksi ja riittäväksi sekä työtehtävien vastaavan todellisia työelämän tehtäviä. Työpaikoilla toteutettavien näyttöjen osuus oli kuitenkin kohtalaisen matala. Lisäksi työelämässä oppimisen tavoitteista ja sisällöistä, kuten työtehtävistä tulisi sopia tarkemmin yhdessä opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Osa opiskelijoista koki myös, ettei ollut saanut osallistua näytön suunnitteluun.

– Yhteinen suunnittelu tukee kaikkien osapuolten sitoutumista tavoitteiden saavuttamiseen ja varmistaa näin osaltaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua ja opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä, toteaa Hakamäki-Stylman.

Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista kehitettävä opiskelijoiden monimuotoisuudesta ja alan muutoksista

Logistiikka-alan opettajien osaamisen kehittämistarpeiden koettiin liittyvän paljolti opettajien työelämäosaamiseen ajokaluston ja järjestelmien uudistuessa. Myös digitaidot nähtiin opettajien osaamisen kehittämistarpeena. Lisäksi arvioinnissa nousi esiin erilaisiin oppijoihin liittyvän pedagogisen osaamisen kehittämistarve sekä opettajilla että työpaikkaohjaajilla. Kieli- ja kulttuuritietoisen sekä erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat huomioivan pedagogisen osaamisen kehittämiselle on tarvetta. Arvioinnin mukaan työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämistarpeet liittyivät myös tutkinnon perusteiden arviointikriteerien ja ammattitaitovaatimusten soveltamiseen käytännön työtehtäviin.

Logistiikan perustutkinnosta valmistuneet työskentelevät osaamisalasta riippuen kuljetus- ja varastoalan organisaatioissa, lentoasemilla, terminaaleissa tai itsenäisinä yrittäjinä. Vuosittain tutkinnosta valmistuu noin
2 000 opiskelijaa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus järjestää 31.3.2021 logistiikan perustutkinnon arviointia käsittelevän webinaarin, jossa koulutuksen järjestäjillä ja työelämän edustajilla on mahdollisuus vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Webinaarin tallenne katsottavissa täältä

 

Raportti:

Veera Hakamäki-Stylman. Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta logistiikan perustutkinnossa. Julkaisut 07:2021. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Lisätietoja:

Sulje