Uusia hankkeita arviointisuunnitelmaan

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointisuunnitelmassa 2020–2023 määritellään kauden aikana toteutettavat arviointihankkeet. Osa keväälle 2020 suunnitelluista arvioinneista jouduttiin siirtämään koronapandemian takia, minkä myötä arviointisuunnitelmaan on nyt tehty muitakin päivityksiä. Koulutuksen arviointisuunnitelmaan 2020–2023 on lisätty uusia arviointihankkeita, joissa selvitetään muun muassa koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Uusia arviointihankkeita ovat mm.:

  • Sitouttava kouluyhteisötyö -hanke (2021–2022): Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on tukea oppilaita ja koulujen henkilökuntaa koulupudokkuuden ehkäisemisessä, koulunkäyntiin sitouttamisessa, poissaolojen vaikutusten korjaamisessa sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamisessa. Arviointihankkeen tehtävä on mm. tuottaa tietoa sitouttavan kouluyhteisötyön valtakunnallisen toimintamallin kehittämistyöhön ja ehdotus oppilaiden poissaolojen valtakunnallisen tilastoinnin ja seurannan vakiinnuttamisesta.
  • Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi (2021–2022): Arvioinnissa luodaan kriteerit ja arviointimenetelmät kiusaamista ehkäisevien menetelmien toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamistyöryhmän kehittämisehdotuksen mukaisesti Karvi arvioi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytössä olevia menetelmiä. Tavoitteena on saada varhaiskasvatusyksiköihin ja kouluihin käyttöön toimivimmat ja käyttökelpoisimmat menetelmät kiusaamisen ehkäisemiseksi sekä hyvinvoinnin ja työrauhan parantamiseksi.
  • Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -tutkimushanke (2021–2024): Karvi osallistuu yhteistyössä Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksen kanssa Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -tutkimushankkeeseen, jossa kartoitetaan 5. luokan oppilaiden ja opettajien kokemuksia kiusaamisesta ja monikulttuurisuuteen liittyvistä ennakkoluuloista. Suoritettavissa kyselyissä mitataan myös oppilaiden matemaattista osaamista, lukutaitoa ja vuorovaikutustaitoja. Tutkimuksen tekevät Aalto-yliopiston ja Harvardin yliopiston tutkijat. Osana laajempaa tutkimushanketta tutkimusryhmä arvioi myös Walter ry:n järjestämiä ennakkoluuloja käsitteleviä työpajoja, joita tarjotaan osalle kouluista.
  • Luonnontieteellisen alan ja keskeisten biotalousalojen arviointi korkeakoulutuksessa (2021–2023): Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppimiseen. Arvioinnit tuottavat myös tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön. Vuosina 2021–2023 toteutetaan luonnontieteellisen alan sekä keskeisten biotalousalojen arvioinnit: maatalouden, metsätalouden, elintarvikkeiden valmistuksen ja ympäristöalan koulutusalat.

Lisäksi arviointisuunnitelmaan sisältyy 36 jo aiemmin suunniteltua hanketta varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi 11.2.2021 arviointineuvoston tekemät muutokset ja lisäykset Koulutuksen arviointisuunnitelmaan 2020–2023.

Mikä arviointisuunnitelma?

Karvin toimintaa ohjaa koulutuksen arviointisuunnitelma, jossa kuvataan nelivuotiskauden arvioinnit aikatauluineen.

Tämän arviointisuunnitelmakauden painopisteitä ovat oppimisen ja osaamisen kehittäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen ja jatkuvan kehittämisen tukeminen. Arviointitoiminnalla tuotetaan tietoa kansalliseen ja paikalliseen päätöksentekoon ja kehittämistoimintaan.

Tutustu tarkemmin arviointeihin ja niiden ajoittumiseen eri vuosille:

Koulutuksen arviointisuunnitelma 2020−2023

Lisätietoja:

  • Karvin johtaja Harri Peltoniemi, 029 533 5532, harri.peltoniemi @ karvi.fi
  • varajohtaja Hannele Seppälä, 029 533 5550, hannele.seppala @ karvi.fi
  • yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus: johtaja Elina Harjunen, 029 533 5506, elina.harjunen @ karvi.fi
  • ammatillinen koulutus: johtaja Kirsi Hiltunen, 029 533 5508, kirsi.hiltunen @ karvi.fi
  • korkeakoulutus ja vapaa sivistystyö: johtaja Helka Kekäläinen, 029 533 5513, helka.kekalainen @ karvi.fi

Sulje