Julkaistavia koulutuksen arviointituloksia loppukeväästä ja kesällä 2021

suvialatalo

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee useita ajankohtaisia arviointituloksia kaikilta koulutusasteilta loppukeväästä ja kesällä 2021. Arvioinnit koskevat muun muassa koronaepidemian vaikutuksia varhaiskasvatukseen, erityisestä tukea ammatillisessa koulutuksessa sekä sukupuolen sisäisten ja välisten oppimistuloserojen syitä ja taustoja.

Tässä tiedotteessa on ennakkotietoa tulevista julkistamisista ajalla touko-elokuu 2021. Koosteen tavoitteena on tukea arviointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä. Seuraava kooste tulevista arviointien julkistamisista julkaistaan alkusyksystä.

 

Koulutusasterajat ylittävät julkaisut  

Suomalaisen koulutusjärjestelmän laadun varmistaminen ja kehittäminen

Suomalaisen koulutusjärjestelmän laadun varmistaminen ja kehittäminen pohjautuvat kehittävälle arvioinnille. Karvi julkaisee tiivistelmän, jossa kuvataan koulutusjärjestelmämme laadunvarmistuksen käytänteitä ja kehittämistä tarkemmin sekä avataan arvioinnin merkitystä laadunvarmistukselle.

Tiivistelmä julkaistaan elokuussa 2021.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, puh. 029 533 5565 (korkeakoulutus)
 • arviointiasiantuntija Laura Lepola, laura.lepola(a)karvi.fi, puh. 029 533 5546 (yleissivistävä koulutus)
 • arviointiasiantuntija Tuomas Sarkkinen, tuomas.sarkkinen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5582 (varhaiskasvatus)
 • arviointineuvos Janniina Vlasov, janniina.vlasov(a)karvi.fi, puh. 029 533 5543 (varhaiskasvatus)
 • arviointiasiantuntija Anni Tuurnas, anni.tuurnas(a)karvi.fi, puh. 029 533 5593 (ammatillinen koulutus)
 • Karvin laadunhallinnan verkkosivut

 

Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen sosiaali- ja terveysalan arviointien yhteistiivistelmäjulkaisu

Karvi on arvioinut sosiaali- ja terveysalan koulutuksia sekä ammatillisen koulutuksen että korkeakoulutuksen osalta. Valmistuvista arvioinneista tuotetaan yhteistiivistelmäjulkaisu, joka tarjoaa laaja-alaista tietoa sosiaali- ja terveysalan koulutusten nykytilasta Suomessa.

Tiivistelmäraportti julkaistaan elokuussa 2021.

Lisätietoa:

 

——————

Varhaiskasvatus

Pedagogisia jatkumoita ja ilmaisun iloa! Viisivuotiaiden pedagogiikka ja taito- ja taidekasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa

Arvioinnissa selvitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona viisivuotiaiden pedagogiikkaa sekä taito- ja taidekasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Toimeksiannon tavoitteet olivat kaksitahoiset. Ensimmäisenä tavoitteena oli tuottaa nykytilanteen kuvaus ja siihen perustuvat kehittämissuositukset viisivuotiaiden lasten pedagogiikasta ja sen toteuttamisesta valtakunnallisesti Manner-Suomen osalta. Arvioinnin toisena tavoitteena oli taito- ja taidekasvatuksen nykytilanteen kartoittaminen varhaiskasvatuksessa. Toimeksianto sisälsi myös taito- ja taidekasvatuksen vahvistamista koskevat kehittämissuositukset.

Arviointiraportti julkaistiin 4.5.2021.

Lisätietoja:

 

Varhaiskasvatuksen laadun arviointityökalujen pilotointi

Karvi kehittää kansallista varhaiskasvatuksen arviointijärjestelmää ja siihen liittyviä arviointityökaluja syksyllä 2018 julkaistujen laatuindikaattoreiden pohjalta. Pilotointivaiheen tavoitteena on arvioida kehitettyjen arviointityökalujen ja niihin liittyvän pedagogisen arviointiprosessin toimivuutta käytännössä. Lisäksi pyritään hankkimaan tietoa siitä, miten arviointi tukee paikallista kehittämistä ja kuinka arviointivälineitä voidaan hyödyntää lapsiryhmän henkilöstö- ja yksilötason arvioinnissa.

Raportti julkaistaan kesäkuussa 2021.

Lisätietoja:

 • arviointineuvos Janniina Vlasov, janniina.vlasov(a)karvi.fi, puh. 029 533 5543
 • arviointiasiantuntija Sivi Harkoma, sivi.harkoma(a)karvi.fi, puh. 029 533 5556
 • hankkeen verkkosivut 

 

Koronapandemian vaikutukset varhaiskasvatukseen

Tiivistelmässä kuvataan kahden arvioinnin aineistojen pohjalta koronapandemian vaikutuksia varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan sekä varhaiskasvatuksen johtamiseen. Pandemia on vaikuttanut varhaiskasvatuksen arkeen monin tavoin: pandemia on tuonut sekä rajoituksia että synnyttänyt uusia toimintatapoja. Tiivistelmäjulkaisussa kuvataan keskeisimmät tulokset ja jaetaan hyviä käytäntöjä varhaiskasvatuksen toimijoille.

Tiivistelmä julkaistaan elo-syyskuussa 2021.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Anna Siippainen, anna.siippainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5566

 

Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet -tilastograafi

Arvioinnissa tarkastellaan nimensä mukaisesti varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilaa. Arviointi kohdistuu varhaiskasvatuksen johtamisrakenteisiin sekä johtajien työnkuviin. Tavoitteena on tuoda esiin niin suomalaisen varhaiskasvatuksen johtamisen vahvuuksia kuin sen kehittämiskohteita. Varhaiskasvatuslain vaikutuksia tarkastellaan kohdentamalla arviointi varhaiskasvatuksen johtamisen ja johtamisjärjestelmän yhteydestä lapsen edun ensisijaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Näin saatava arviointitieto kytkeytyy osaksi lain vaikutusten arviointia ja seurantaa. Tiedot arviointiin on kerätty kaikista Manner-Suomen kunnista (n=293) kahdella kyselyllä: toinen kysely oli suunnattu varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranhaltijalle ja toinen päiväkotien johtajille ja perhepäivähoidon ohjaajille.

Arviointihanke toteutetaan kahdessa vaiheessa ja sen tulokset raportoidaan kolmessa vaiheessa.  Ensimmäiset tulokset julkaistaan kesäkuussa 2021 infograafin muodossa. Johtajuuden nykytilaan keskittyvä raportti julkaistaan joulukuussa 2021 ja pedagogista ja eettistä johtamista koskeva raportti loppuvuodesta 2023.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Anna Siippainen, anna.siippainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5566
 • hankkeen verkkosivut

 

——————

Yleissivistävä koulutus

NÄKÖKULMIA OPS-ARVIOINTIIN 2016−2020 – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi

Julkaisussa tarkastellaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden sekä koulutuksen ohjausjärjestelmän toimivuutta. Opetussuunnitelmauudistusta pohditaan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta, ja mielenkiinnon kohteena ovat esimerkiksi esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet. Huomiota kiinnitetään myös kehittämistoiminnan valtakunnalliseen ja paikalliseen tukeen.

OPS-arvioinnin kokoava pohdinta julkaistaan kesäkuussa 2021.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Jaana Saarinen, jaana.saarinen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5537
 • arviointiasiantuntija Salla Venäläinen, salla.venalainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5549
 • hankkeen verkkosivut

 

Selvitys sukupuolen sisäisten ja välisten oppimistuloserojen syistä ja taustoista

Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaiset tekijät edistävät tai estävät koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista sekä miten oppimistuloserojen taustalla olevien tekijöiden vaikutuksia voitaisiin tasoittaa. Näitä asioita tarkastellaan koulutuspolitiikan, sukupuolten tasa-arvopolitiikan ja työllisyyspolitiikan näkökulmista.

Selvityksen teoreettinen viitekehys rakentuu sukupuoli- ja tasa-arvokäsitteisiin. Tavoitteena on tarkastella, miten erilaiset sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvät ymmärrykset ja tulkinnat luovat osaltaan ja uusintavat osaltaan olemassa olevia rakenteita ja vahvistavat esimerkiksi sukupuoleen liittyviä stereotyyppisiä käsityksiä.

Raportti julkaistaan heinä-elokuussa 2021.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Jaana Saarinen, jaana.saarinen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5537
 • hankkeen verkkosivut

 

Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi (3. lk)

Pitkittäisarvioinnissa seurataan oppilaiden matematiikan ja äidinkielen taitoja koko perusopetuksen ajan. Samojen oppilaiden osaamista on arvioitu ensimmäisen luokan alussa vuonna 2018 ja kolmannen luokan alussa 2020. Syksyllä 2021 raportoidaan kolmasluokkalaisten kansallisesta osaamistasosta ja osaamisen kehittymisestä alkuopetuksen aikana. Myöhemmin on luvassa tietoa osaamiseen yhteydessä olevista taustatekijöistä.

Raportti julkaistaan elokuussa 2021.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Annette Ukkola, annette.ukkola@karvi.fi, puh. 029 533 5548
 • hankkeen verkkosivut

 

——————

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 2021−2022

Arvioinnilla tuotetaan tietoa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tilasta ja siitä, miten laadunhallintajärjestelmät ovat kehittyneet vuoden 2015 vastaavaan arviointiin nähden. Hankkeen avulla koulutuksen järjestäjiä tuetaan ja kannustetaan lisäksi oman laadunhallintansa jatkuvassa kehittämisessä.

Kesällä 2021 julkaistaan hankkeen välitulokset (määrällinen aineisto) diasarjan muodossa. Lopullinen raportti julkaistaan vuoden 2022 keväällä, kun täydentävä tiedonkeruu ja tulosten analysointi on saatu valmiiksi.

 

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Karvi toteuttaa ammatillisen koulutuksen erityisen tuen arvioinnin vuosina 2020–2021. Arviointi tuottaa tietoa erityisen tuen järjestelyistä ja niiden toimivuudesta, kuten tuen tarpeiden tunnistamisesta, tuen ja ohjauksen muodoista, tuen saatavuudesta ja saavutettavuudesta sekä arvioinnin mukauttamisen ja ammattitaitovaatimuksista poikkeamisen käytännöistä.

Toukokuun lopussa / kesäkuun alussa arviointiin osallistuneille koulutuksen järjestäjille tiedotetaan alustavista tuloksista. Loppuraportti ja tulokset julkistetaan syyskuussa 2021.

Lisätietoja:

 • arviointineuvos Jani Goman, jani.goman(a)karvi.fi, puh. 029 533 5505
 • arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, raisa.hievanen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5542
 • hankkeen verkkosivut

 

——————

Korkeakoulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMKin tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditointi

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on kansainväliseen EUR-ACE-laatuleimaan johtava tutkinto-ohjelmakohtainen arviointi. Akkreditoinnin tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä.

Akkreditoinnin tulokset julkaistaan 25.5.2021.

Lisätietoja:

 

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi tuottaa kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppimiseen. Arviointi tuottaa myös tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Arviointiraportti julkaistaan ti 15.6.2021. Arvioinnin julkaisutilaisuus järjestetään 15.6.2021 klo 9.00.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, puh. 029 533 5565
 • arviointiasiantuntija Hanna Väätäinen, hanna.vaatainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5568
 • hankkeen verkkosivut

 

Vaasan ammattikorkeakoulun auditointi

Karvi toteuttaa Vaasan ammattikorkeakoulun auditoinnin. Auditoinnin toteutuksesta vastaa kansainvälinen auditointiryhmä.

Auditoinnin tehtävänä on

 • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
 • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
 • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
 • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. VAMK on valinnut Työelämäyhteistyön valinnaiseksi arviointialueekseen. Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä. VAMKin vertaisoppimisen kumppani on Yrkeshögskolan Novia ja vertaisoppimisen kohde on Sujuva opinnäytetyöprosessi – valmiiksi määräajassa.

Auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla kesäkuussa 2021.

Lisätietoja:

 

LUT-yliopiston auditointi

Karvi toteuttaa LUT-yliopiston auditoinnin. Auditoinnin toteutuksesta vastaa kansainvälinen auditointiryhmä.

Auditoinnin tehtävänä on

 • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
 • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
 • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
 • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. LUT on valinnut Opetuksen ja oppimisen digitalisaatio –teeman valinnaiseksi arviointialueeksi. Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä. LUTin vertaisoppimisen kumppani on Polytechnic University of Milan ja vertaisoppimisen kohde Master’s thesis in engineering programmes at PoliMi.

Auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla kesäkuussa 2021.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Mirella Nordblad, mirella.nordblad(a)karvi.fi, puh. 029 533 5541
 • hankkeen verkkosivut

 

Karvin itsearviointiraportti 

Karvi osallistuu säännöllisesti toimintansa ulkoiseen arviointiin. Karvin korkeakoulutuksen arviointitoiminta arvioidaan seuraavan kerran 2021 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) -järjestön toimesta. Arvioinnin toteutuksesta vastaa kansainvälinen ENQAn nimeämä arviointiryhmä, joka tekee verkkovälitteisen vierailun Karviin syyskuussa 2021. Ulkoisen arvioinnin läpäisy on ehto ENQA:n täysjäsenyydelle sekä pääsylle luotettavien arviointitoimijoiden rekisteriin EQAR:iin.

Karvin ENQAn ulkoiseen arviointiin liittyvä itsearviointiraportti julkaistaan toukokuussa 2021.

Lisätietoja:

 

Grazin yliopiston auditointi  

Karvi toteuttaa itävaltalaisen Grazin yliopiston auditoinnin. Auditoinnin toteutuksesta vastaa kansainvälinen auditointiryhmä.

Auditoinnin tehtävänä on

 • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
 • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
 • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin.

Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Grazin yliopisto on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi Yhdenvertaisuus ja moninaisuus -teeman. Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä. Grazin yliopiston vertaisoppimisen kumppani on Leipzigin yliopisto.

Auditointiraportti julkaistaan Karvin verkkosivuilla elokuussa 2021.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Mirella Nordblad, mirella.nordblad(a)karvi.fi, puh. 029 533 5541
 • hankkeen verkkosivut

 

 

Sulje