Kolmas luokka aloitetaan tasaisin taidoin eri puolilla Suomea

Esi- ja perusopetus Virpi Pietiläinen

Oppilaiden matematiikan ja äidinkielen taidot ovat kolmannen luokan alussa samaa tasoa eri puolilla Suomea. Yksilöiden väliset osaamiserot ovat kuitenkin suuria.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi syksyllä 2020 kolmasluokkalaisten taitoja matematiikassa ja äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Arvioinnin tarkoituksena oli selvittää, mitä oppilaat osaavat kahden ensimmäisen peruskouluvuoden eli alkuopetuksen jälkeen.

Alueellinen vertailu paljasti, että oppilaiden osaaminen oli varsin tasaista eri puolilla Suomea. Eri AVI-alueiden oppilaiden saamat pistemäärät vaihtelivat vain vähän. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden osaaminen oli keskimäärin yhtä hyvää. Sen sijaan suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevien oppilaiden keskimääräiset tulokset olivat selvästi heikompia kuin muiden. Heidänkin taidoissaan vaihtelu oli kuitenkin suurta.

Tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot olivat pieniä. Sukupuoli selitti vain puoli prosenttia kokonaistuloksesta. Tyttöjen kokonaistulos oli hieman parempi kuin poikien, ja he osasivat äidinkielen tehtävät paremmin kuin pojat. Matematiikassa tyttöjen ja poikien taidot olivat keskimäärin samalla tasolla.

Oppilaiden osaamisessa oli paljon yksilöllistä vaihtelua kaikissa oppilasryhmissä.

– Taidoiltaan heikoimmat oppilaat osasivat esimerkiksi laskea yhteen luvuilla 1–5 ja yhdistää lyhyitä sanoja niitä vastaaviin kuviin. Toisaalta edistyneimmät oppilaat tunnistivat tekstityyppejä, osasivat tehdä tulkintoja ja päätelmiä erilaisista teksteistä, laskivat sujuvasti kolminumeroisillakin luvuilla ja ymmärsivät jotain myös todennäköisyyksistä, kertoo arviointiasiantuntija Annette Ukkola.

Osaamiserot eivät ole selvästi alueiden, erikielisten koulujen tai sukupuolten välisiä: erittäin taitavia ja heikosti osaavia oppilaita on eri puolilla Suomea niin kaupungeissa, taajamissa kuin maaseuduillakin. Oppilaat aloittavat kolmannen luokan varsin tasa-arvoisessa asemassa ympäri Suomen.

Samojen oppilaiden taitoja seurataan koko perusopetuksen ajan

Kolmasluokkalaisten arviointiin osallistui kansallisessa otoksessa 8077 oppilasta (13,5 % ikäluokasta) kattavasti eri puolilta Suomea. Oppilaat tekivät osaamista mittaavan tehtäväsarjan tietokoneilla tai tableteilla. Tehtäväsarjalla kartoitettiin oppilaiden osaamisskaalaa. Osa tehtävistä oli suunniteltu todella helpoiksi ja osa erittäin vaikeiksi kolmannen luokan aloittaville oppilaille.

Arviointi oli osa perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointia, jossa seurataan matematiikkaan ja äidinkieleen liittyvien taitojen kehittymistä.

– Samojen oppilaiden taitoja arvioitiin jo ensimmäisen luokan alussa. Seuraavaksi analysoimme, miten osaaminen on kehittynyt alkuopetuksen aikana, Ukkola kertoo.

Arvioinnin yhteydessä kerättiin taustatietoja oppilaiden rehtoreilta, opettajilta ja huoltajilta. Tarkoituksena on selvittää esimerkiksi koulun koon, työskentelytapojen ja oppilaan kotitaustan yhteyttä osaamiseen ja sen kehittymiseen. Oppilaiden osaamista seurataan myös kuudennella ja yhdeksännellä luokalla.

Lisätietoja:

arviointiasiantuntija Annette Ukkola, annette.ukkola@karvi.fi, puh. 029 533 5548

Raportti julkistetaan 30.8. klo 0.00 osoitteessa https://karvi.fi/esi-ja-perusopetus/oppimistulosten-arvioinnit/pitkittaisarviointi/

Pitkittäisarviointi-infograafi:

Sulje