Julkaistavia koulutuksen arviointituloksia syksyllä 2021

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee useita ajankohtaisia arviointituloksia kaikilta koulutusasteilta syksyllä 2021. Arvioinnit koskevat muun muassa varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilaa, perusopetuksen oppimistuloksia ja erityistä tukea ammatillisessa koulutuksessa.

Tässä tiedotteessa on ennakkotietoa tulevista julkistamisista ajalla syys-marraskuu 2021. Koosteen tavoitteena on tukea arviointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä. Seuraava kooste tulevista arviointien julkistamisista julkaistaan loppusyksystä.

 

Koulutusasterajat ylittävät julkaisut

Laadunhallinta suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä

Suomalaisen koulutusjärjestelmän laadun varmistaminen ja kehittäminen pohjautuvat kehittävälle arvioinnille. Karvi julkaisee tiivistelmän, jossa kuvataan koulutusjärjestelmämme laadunvarmistuksen käytänteitä ja kehittämistä tarkemmin sekä avataan arvioinnin merkitystä laadunvarmistukselle.

Tiivistelmä julkaistaan syyskuussa 2021.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, puh. 029 533 5565 (korkeakoulutus)
 • arviointiasiantuntija Laura Lepola, laura.lepola(a)karvi.fi, puh. 029 533 5546 (yleissivistävä koulutus)
 • arviointiasiantuntija Tuomas Sarkkinen, tuomas.sarkkinen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5582 (varhaiskasvatus)
 • arviointineuvos Janniina Vlasov, janniina.vlasov(a)karvi.fi, puh. 029 533 5543 (varhaiskasvatus)
 • arviointiasiantuntija Anni Tuurnas, anni.tuurnas(a)karvi.fi, puh. 029 533 5593 (ammatillinen koulutus)
 • Karvin laadunhallinnan verkkosivut

 

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen ja korkeakoulutuksen arvioinnit – keskeiset tulokset ja kehittämissuositukset

Karvi on arvioinut sosiaali- ja terveysalan koulutuksia sekä ammatillisen koulutuksen että korkeakoulutuksen osalta. Valmistuvista arvioinneista tuotetaan yhteistiivistelmäjulkaisu, joka tarjoaa laaja-alaista tietoa sosiaali- ja terveysalan koulutusten nykytilasta Suomessa.

Tiivistelmäraportti julkaistaan lokakuussa 2021.

Lisätietoa:

 

——————

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet

Arviointihankkeessa tarkastellaan suomalaisen varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmiä ja johtamista. Arvioinnissa tuotetaan ensinnäkin tietoa siitä, miten varhaiskasvatuksen johtaminen on Suomen eri kunnissa organisoitu. Lisäksi kuvataan, ketä varhaiskasvatuksen johtamistehtävissä työskentelee ja millaista osaamista ja haasteita heidän työhönsä liittyy.

Arviointiraportti julkaistaan 18.11.2021.

Lisätietoja:

 

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi 2018–2021: Kolmas vaihe ja loppuraportti

Karvi on arvioinut maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun tavoitteiden toteutumista sen kahdessa ensimmäisessä vaiheessa ja jatkaa kokeilun laajentumisen myötä arviointia vuoden 2021 loppuun asti. Kokeilun kolmannen arviointivaiheen kautta saadaan kumuloituvaa seuranta-aineistoa varhaiskasvatukseen osallistumisesta ja kokeilun järjestämisestä. Hankkeen loppuraportissa tuotetaan tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi kolmen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluvaiheen tuottaman arviointitiedon pohjalta.

Arviointiraportti julkaistaan 18.11.2021.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Julia Kuusiholma-Linnamäki, julia.kuusiholma-linnamaki(a)karvi.fi, puh. 029 533 5551
 • hankkeen verkkosivut

 

——————

Yleissivistävä koulutus

 

Lärresultaten i den svenskspråkiga grundskolan 2010−2020

Karvi julkaisee katsauksen ruotsinkielisen perusopetuksen oppimistuloksista. Julkaisussa nostetaan esiin eri oppiaineiden arviointituloksia viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Vastaava teksti on aikaisemmin julkaistu omana kappaleenaan Opetushallituksen julkaisussa Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Finland (2021).

Tiivistelmä julkaistaan Karvin verkkosivujen Resultat i svenskspråkiga skolor -osiossa syyskuussa 2021.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Chris Silverström, chris.silverstrom(a)karvi.fi, puh. 029 533 5563

 

Lukion tuntijakokokeilun arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 1.8.2016 lukion tuntijakokokeilun, jonka tavoitteena on ollut saada kokemuksia lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) 9 §:ssä säädettyä suuremman opiskelijakohtaisen valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen toimivuudesta.

Kokeilu koskee 1.8.2016 ja 1.8.2017 opintonsa aloittaneita lukiolaisia yhteensä 28 kokeiluun valitussa lukiossa. Kokeilussa mukana olevilla lukiolaisilla on oikeus päättää, opiskelevatko he lukion oppimäärän valtakunnallisen tuntijaon vai kokeilutuntijaon mukaisesti.

Arviointi tuottaa seuranta- ja arviointietoa kokeilun toimivuudesta ja vaikutuksista niin opiskelijoiden, henkilöstön kuin eri lukioryhmien näkökulmasta. Arvioinnissa tarkastellaan kokeilun vaikutuksia ainevalintoihin, ylioppilastutkinnon koevalintoihin, tutkintomenestykseen sekä jatko-opintopolkuihin. Lisäksi arviointiraportissa kuvataan kokeilussa mukana olleiden opiskelijoiden ja henkilöstön kokemuksia lukion ydintehtävien toteutumisesta laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistamisen, opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamisen sekä jatko-opintovalmiuksien tuottamisen näkökulmasta.

Arviointiraportti julkaistaan marraskuussa 2021.

Lisätietoja:

 

——————

Ammatillinen koulutus

ERITYINEN TUKI VOIMAVARAKSI – Arviointi ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta

Karvi arvioi vuosina 2020–2021 ammatillisen koulutuksen erityistä tukea. Arviointi tuotti tietoa tuen tarpeiden tunnistamisesta, tuen suunnittelusta, tuen ja ohjauksen muodoista sekä tuen saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen arviointi on osa laajempaa yksilöllisten opintopolkujen arviointikokonaisuutta, joka tuottaa tietoa henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä ohjauksien liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksien toteutumisesta.

Arviointiraportti julkistetaan 2.9.2021 ja päätöswebinaari järjestetään 9.9.2021.

Lisätietoja:

 • arviointineuvos Jani Goman, jani.goman(a)karvi.fi, puh. 029 533 5505
 • arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, raisa.hievanen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5542
 • hankkeen verkkosivut

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 2021−2022

Arvioinnilla tuotetaan tietoa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tilasta ja siitä, miten järjestelmät ovat kehittyneet vuoden 2015 vastaavaan arviointiin nähden. Hankkeella tuetaan ja kannustetaan myös koulutuksen järjestäjiä oman laadunhallintansa ja laadunhallintajärjestelmiensä jatkuvassa parantamisessa. Lisäksi arviointi tuottaa tietoa kansallisen ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteutumisesta (Kohti huippulaatua).

Arvioinnin ensimmäiset tulokset (määrällinen aineisto) julkaistaan alkusyksystä 2021 diasarjana. Arviointi jatkuu lokakuussa 2021 järjestettävillä kehittämisseminaareilla, joissa syvennetään itsearvioinnin tuloksia ja jaetaan koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan hyviä käytäntöjä. Arvioinnin loppuraportti julkaistaan vuoden 2022 keväällä, kun täydentävä tiedonkeruu ja tulosten analysointi on saatu valmiiksi.

Lisätietoja:

 

——————

Korkeakoulutus

Oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arviointi

Oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arviointi toteutetaan vuosina 2020–2021, ja se koskee yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen koulutustarjontaa. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva oikeustieteellisen alan koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Arviointi tuottaa tietoa alan tutkintojen tuottamasta osaamisesta ja työelämärelevanssista sekä jatkuvasta oppimisesta. Lisäksi arviointi tuottaa tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaansa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Arviointiraportin julkistustilaisuus järjestetään 3.11.2021 klo 13–15.

Arviointi on osa Karvin toteuttamia korkeakoulutuksen koulutusalakohtaisia arviointeja.

Lisätietoja:

Sulje