Ammatillisen koulutuksen erityinen tuki arvioitu ensimmäistä kertaa – työnjaossa, osaamisessa ja resursoinnissa kehitettävää

Ammatillinen koulutus suvialatalo

Erityisen tuen tavoitteena on mahdollistaa ammattiin opiskelu niille opiskelijoille, joilla on tavanomaista enemmän haasteita opiskelussa ja oppimisessa. Opiskelijat arvostavat opettajien ja ohjaajien aitoa kiinnostusta ja kaipaavat heiltä enemmän henkilökohtaista tukea ja aikaa. Tukea toteutetaan erityisopettajien, opettajien ja ohjaajien yhteistyönä. Henkilöstön työnjaossa, yhteistyössä, osaamisessa ja tuen resurssoinnissa on kuitenkin kehitettävää. Myös moniammatillista yhteistyötä ja nivelvaiheen yhteistyötä tulee kehittää.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuosina 2020–2021 ammatillisen koulutuksen erityistä tukea. Arviointi tuotti tietoa tuen tarpeiden tunnistamisesta, tuen suunnittelusta, tuen ja ohjauksen muodoista sekä tuen saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

Arvioinnissa toteutettuihin kyselyihin vastasi 92 koulutuksen järjestäjää ja 2 379 opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajaa. Lisäksi arvioinnissa haastateltiin viittäkymmentä erityisen tuen opiskelijaa eri puolilta maata ja hyödynnettiin erityisen tuen opiskelijoihin liittyvää tilasto- ja rekisteritietoa.

Opiskelijoilla on erilaisia tuen tarpeita – hyvässä tuessa on tärkeää aito kiinnostus ja kohtaaminen

Haastatelluilla opiskelijoilla onnistumisen kokemukset liittyivät usein käytännön töissä onnistumiseen, esimerkiksi ammatilliset opinnot ja työsalitoiminta sujuivat hyvin. Haasteita oli useimmin opintojen teoriaosuuksissa, yhteisissä tutkinnon osissa ja kirjallisissa tehtävissä.

– Osa opiskelijoista kertoi mielenterveyden ongelmien, jaksamisen tai heikon motivaation vaikeuttavan opintoja. Osalla oli keskittymisen vaikeuksia, joita aiheuttivat muun muassa iso opiskelijaryhmä ja melu. Joillekin opiskelijoille opiskelutahti oli liian nopea, toteaa arviointineuvos Jani Goman.

Yleisimpiä tuen muotoja, joista opiskelijoilla oli kokemusta, olivat selkeät ohjeet ja oppimateriaalit, opetus- ja ohjaushenkilöstön antama tuki ja apu, erilaisissa pajoissa ja pienryhmissä opiskelu sekä lisäaika tehtävien tekemiseen. Opiskelijoiden mukaan heidän saamassaan tuessa on ollut hyvää yksilölliset järjestelyt ja se, että opettajat vastaavat heidän tuen tarpeisiinsa. Myönteisiä kokemuksia oli siitä, että opettajat ja ohjaajat ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijoista.

– Vaikka opiskelijat kokivat saaneensa apua, toivoivat he opettajilta kuitenkin enemmän henkilökohtaista tukea ja aikaa. Osa toivoi, että opettajat osaisivat paremmin huomioida erilaisia oppijoita ja tukea heitä eri tavoin. Jotkut opiskelijat kokivat, että heidän tuen tarpeensa olisi pitänyt tunnistaa aikaisemmin, kertoo arviointiasiantuntija Raisa Hievanen.

Henkilöstön työnjaossa, yhteistyössä ja osaamisessa kehitettävää

Ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opettajista varsin monet kokivat erityiseen tukeen liittyvät vastuut ja työnjaon epäselviksi. Erityisopettajien, muiden opettajien sekä ohjaajien roolia ja tehtäväalueita erityisessä tuessa tuleekin selkeyttää ja henkilöstölle suunnattuja erityiseen tukeen liittyviä ohjeistuksia tarkentaa. Myös henkilöstön osaamista erityisessä tuessa tulee vahvistaa. Nykyisellään osaamisen kehittäminen ei ole kovin suunnitelmallista. Erityisesti yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien opettajien valmiuksia erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen ja opiskelijoiden tukemiseen tulee vahvistaa.

Opiskelijoille suunniteltujen tukitoimien kirjaaminen opiskelijoiden henkilökohtaisiin osaamisen kehittämissuunnitelmiin (HOKS) sekä opiskelijoiden osallistaminen tukitoimista sopimiseen toteutuvat hyvin. Kehitettävää sen sijaan on tuen suunnittelussa tutkinnon osittain, toteutuneiden tukitoimien kirjaamisessa ja tuen vaikuttavuuden säännöllisessä arvioinnissa.

– Opiskelijaa opettavilla ja ohjaavilla tulee olla riittävästi tietoa opiskelijalle sovituista tukitoimista ja keinoista tuen toteuttamiseen. Henkilöstön välisessä tiedonkulussa ja yhteistyössä on tässä suhteessa selkeästi kehitettävää, arvioi Goman.

Henkilöstö kokee resurssien riittävyyden haasteeksi

Henkilöstö koki myös resurssien riittävyyden haasteelliseksi erityisen tuen toteutuksessa. Järjestäjien tuleekin varmistaa henkilöstöresurssien sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön ajan riittävyys erityisen tuen tehtäviin. Erityisopettajaresurssia tulee varata riittävästi tuen tarpeiden tunnistamiseen, tuen suunnitteluun, tuen toteutukseen ja seurantaan, moniammatilliseen yhteistyöhön, henkilöstön tukemiseen erityisen tuen asioissa sekä erityisen tuen kehittämiseen.

Järjestäjätasolla tulee tehdä näkyväksi erityisen tuen korotetun valtionosuuden kohdentuminen. Lisäksi on tärkeää kehittää kohdentumisen seurantaa, jotta resurssien riittävyyttä voidaan arvioida ja resursseja voidaan suunnata tarkoituksenmukaisella tavalla koulutusalojen, tutkintomuotojen ja toimipaikkojen kesken.

Moniammatillista ja nivelvaiheen yhteistyötä tulee kehittää

Osa opiskelijoista tarvitsee pedagogisten tukitoimien lisäksi myös muuta tukea. Moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön merkitys korostuu erityisen tuen järjestämisessä. Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten yhteistyö opiskeluterveydenhuollon ja kuraattoripalvelujen kesken toimii melko hyvin, mutta kehittämistarpeita on yhteistyössä psykologipalvelujen, nuorisopalvelujen sekä työ- ja elinkeinopalvelujen kanssa.

Myös perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheyhteistyötä opiskelijoiden ohjauksessa ja tiedonsiirrossa tulee edelleen kehittää, ja erityistä tukea koskevaa tiedottamista ammatillisesta koulutuksesta perusopetukseen vahvistaa.

– Nivelvaiheen yhteistyö perusopetuksen ja toisen asteen kanssa tulee aloittaa nykyistä aikaisemmin niiden opiskelijoiden osalta, joilla on perusopetuksessa oppimiseen liittyviä haasteita, toteaa

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan arvioinnin tuloksista!

Arvioinnin päätöswebinaari järjestetään torstaina 9.9.2021 klo 12.00–14.30.

Webinaari on maksuton eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Webinaarin ohjelman näet Karvin kotisivuilta.

Arviointiraportti ja kehittämissuositukset:

ERITYINEN TUKI VOIMAVARAKSI – Arviointi ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta.

Lisätietoja:

  • Arviointineuvos Jani Goman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5505
  • Arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5542

Sulje