Arviointitoiminnan kehittämistä keskustellen ja ideoiden

Karville on tärkeää jatkuvasti kehittää toimintaansa. Yksi esimerkki viimeaikaisista matalan kynnyksen kehittämisideoista oli Karvin arviointineuvoston kokous 29.9.2021, jossa paikalla oli koko Karvin henkilöstö. Henkilökunnan toiveena tapaamiselle oli kuulla arviointineuvoston jäsenten ajatuksia suomalaisen koulutuksen tilasta, keskustella Karvin ja neuvoston toiminnasta vapaamuotoisessa hengessä ja pohtia yhdessä arviointitoiminnan roolia suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Tapaamisella haluttiin myös tehdä neuvoston jäseniä tutuksi koko henkilöstölle ja karvilaisia tutuksi neuvoston jäsenille.

Arviointineuvosto on Karville tärkeä tukea ja neuvoa antava toimielin, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa osallistua Karvin strategisen toiminnan suunnitteluun, päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista sekä laatia esitys koulutuksen arviointisuunnitelmasta. Arviointineuvostossa on yhteiskunnallisesti merkittävä edustus oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, koulutuspolitiikan parissa sekä yrityksissä ja työelämässä työskenteleviä henkilöitä.

Keskustelusta ideoita uusille yhteistyömuodoille

Arviointineuvoston vaikutus Karvin toimintaan on kiistaton. Karvilaiset kiittelivätkin neuvoston jäseniä paneutuneisuudesta arviointeihin, laajemmasta perspektiivin antamisesta, näkökulmien moninaisuudesta ja arviointitiedon tarkastelusta suhteessa yhteiskunnan muutokseen ja koulutuspoliittiseen keskusteluun. Arviointineuvosto sai kiitosta myös Karvin toiminnan sparraamisesta ja positiivisesta haastamisesta. Karvin toimintaa kiiteltiin niin ikään:

– Koulutusjärjestelmällä on aivan keskeinen merkitys luottamusyhteiskunnan ja koko suomalaisen yhteiskunnan menestystarinassa, niin sen rakentajana kuin hyvinvoinnin tuottajanakin. Koulutusjärjestelmästä on jatkuvasti pidettävä huolta, ja siinä Karvi toimii tiedon tuottajana päätöksen tekoon ja tekijöille. Tehtävä on iso ja merkittävä, painottaa Karvin arviointineuvoston puheenjohtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Saarikoski.

Tapaamisessa nousi voimakkaasti esiin, miten merkittävä vaikutus arviointineuvoston toiminnalla on ollut myös sen jäsenille. Lähes jokaisen jäsenen puheenvuorossa kiiteltiin sitä, kuinka arviointineuvosto antaa muita foorumeita laajemman kuvan suomalaisen koulutuksen tilasta. Neuvostossa ei pääse tutustumaan ainoastaan yhteen koulutusasteeseen, vaan se tarjoaa näkymän yli koulutusasterajojen. Neuvosto tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella koulutuksesta monialaisesti ja -asteisesti, ja myös yli sukupolvirajojen. Arviointien koettiin tarjoavan jäsenille valmiiksi pureskeltua tietoa myös omaan työhön koulutuksen parissa.

Monille jäsenille neuvostossa työskentely on antanut mahdollisen laajentaa ja vahvistaa omaa käsitystään koulutuksen ulkoisesta, riippumattomasta arvioinnista. Tapaamisessa koettiin tärkeäksi pohtia sitä, millä tavoin arviointien merkittävyys ja niiden tuoman tiedon hyödyt tehdään entistä näkyvämmäksi ja entistä laajemmalle sektorille, niin poliittisille toimijoille kuin koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilöstöllekin. Keskustelu poikikin konkreettisen idean seuraavaan arviointineuvoston ja Karvin koko henkilöstön tapaamiseen: vaikuttavuus ja neuvoston tuki sen edistämisessä. Niin ikään ideoitiin kokouksia, joissa keskityttäisiin kerrallaan yhteen isoon koulutuspoliittiseen teemaan tai arviointitiedon painopisteeseen.

– Arviointineuvostolla on ollut merkittävä rooli koko Karvin olemassaolon ajan. Esimerkiksi heti historian ensimmäisessä arviointineuvoston kokouksessa käynnistettiin Karvin ensimmäisen strategian valmistelu. On hienoa huomata, kuinka yhteistyö on vuosien varrella tuottanut tulosta ja että toimintaa voidaan edelleen kehittää. Saimme paljon uusia eväitä tulevaan tästä tapaamisesta, kiittelee Karvin johtaja Harri Peltoniemi.

Lisätietoja arviointineuvoston toiminnasta ja tämänhetkinen kokoonpano: https://karvi.fi/karvi/koulutuksen-arviointineuvosto/.

Sulje