Peruskoulujen lakkauttamisen vaikutuksia arvioidaan ensimmäistä kertaa kansallisesti

Esi- ja perusopetus suvialatalo

Jokaisen lapsen oikeus yhdenvertaiseen perusopetukseen on turvattu sekä perus- että ihmisoikeutena. Suomessa perusopetuksen lähtökohtana on ollut järjestää opetus mahdollisimman lähellä oppilasta sekä taata lyhyet ja turvalliset koulumatkat. Mutta millainen vaikutus lasten yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen opetukseen on peruskoulujen lakkautuksilla, kun Suomen peruskouluista jopa 55 prosenttia on lakkautettu vuosien 1990 ja 2020 välillä? Millaiset vaikutukset lakkautuksilla on terveeseen kasvuun ja hyvinvointiin, leikkiin ja vapaa-aikaan? Entä mitä kouluverkon harveneminen merkitsee alueiden taloudelliseen kehittymiseen ja vetovoimaan?

Maa- ja metsätalousministeriö ja lapsiasiavaltuutetun toimisto käynnistävät arviointitutkimuksen maaseutu- ja saaristoalueilla asuvien lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta peruskoululakkautuksissa sekä lakkautusten vaikutuksista alueiden elinvoimaan. Arvioinnissa selvitetään, millainen yhteys perusopetuksen keskittymisellä koulukeskuksiin ja yhtenäiskouluihin on lasten hyvinvointiin, opetuksen laatuun ja yhdenvertaisuuteen muun muassa koulumatkojen pidentyessä. Arviointi kohdistuu lapsiin ja lapsiperheiden tosiasiallisiin mahdollisuuksiin asua maaseudulla ja saaristossa niillä alueilla, joissa kouluverkostoa on harvennettu. Lisäksi arvioidaan yritysten kehittämisnäköaloja, kansalaistoimintaa ja yhteisöllisyyttä.

Arvioinnin käynnistymisessä ovat olleet aktiivisia maaseutupolitiikan neuvosto ja saaristoasiain neuvottelukunta. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toimii riippumattoman arvioinnin toteuttajana.

Karvi arvioinnin toteuttajana

Arviointi kohdistuu laajaan aiheeseen, josta ei ole aiemmin tehty kansallisen tason arviointia. Karvi valikoitui arvioinnin toteuttajaksi, sillä se on kansallinen koulutuksen arvioinnin vastuuviranomainen, jolla on myös vahvaa kokemusta koulutuksellisen yhdenvertaisuuden arvioinnista. Koulutuksellinen yhdenvertaisuus on yksi Karvin tämän arviointisuunnitelmakauden painopisteistä. Arviointi tullaan toteuttamaan kehittävän arvioinnin periaattein, eli arvioinnin vaiheet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne jo itsessään tuottaisivat oppimista, tiedon jakamista ja yhteisen ymmärryksen vahvistamista. Kehittävään arviointiin liittyy olennaisesti osallistavuus, pyrkimys vaikuttavuuteen sekä myönteinen ja osallistujia arvostava toimintatapa.

– Arvioinnin lähtökohtana ovat lasten omakohtaiset näkemykset lakkautusten merkityksestä sekä kokemukset vaikutusmahdollisuuksista ja tiedonsaannista. Arvioinnissa osallistetaan kattavasti myös keskeiset sidosryhmät ja päätöksentekijät monilta hallinnon aloilta. Alueiden elinvoimaisuuteen liittyvän tilastoanalyysin lisäksi syvennämme ymmärrystä paikallisilla arviointivierailuilla. Arvioinnin hyödyllisyyden varmistamiseksi päätöksenteon tukena tuloksia tarkastellaan kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, kuvaa Karvin projektipäällikkö Mari Räkköläinen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa.

Peruskoulujen lakkauttamisen vaikutusten arvioinnin tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2022.

Arviointi toteutetaan Karvin maksullisena arviointipalveluna. Lue lisää Karvin maksullisista arviointipalveluista.

Lisätietoja arvioinnista:

  • arviointineuvos Mari Räkköläinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5558
  • Maa- ja metsätalousministeriön, lapsiasiavaltuutetun, maaseutupolitiikan neuvoston ja saaristoasiain neuvottelukunnan tiedote arvioinnista

Sulje