Julkaistavia koulutuksen arviointituloksia talvella 2021–2022

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee useita ajankohtaisia arviointituloksia ja muita julkaisuja talvella 2021–2022. Julkaisut koskevat muun muassa suomalaisen koulutusjärjestelmän yhdenvertaisuutta, matematiikan kansallisia oppimistuloksia ja niiden keskeisiä tasa-arvoon liittyviä tekijöitä, eri koulutusasteiden arvioinneissa esiin nousseita poikkeustilanteen vaikutuksia koskevia tuloksia sekä koulutusjärjestelmän kykyä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa.

Tässä tiedotteessa on ennakkotietoa tulevista julkistamisista ajalla joulukuu 2021–helmikuu 2022. Koosteen tavoitteena on tukea arviointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä. Seuraava kooste tulevista arviointien julkistamisista julkaistaan maaliskuussa.

 

Koulutusasterajat ylittävät julkaisut

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa – kansallisia arviointituloksia

Yhdenvertaisuuden edistäminen on koulutuksen arviointitoiminnan keskeisiä tavoitteita ja yksi Karvin meneillään olevan arviointisuunnitelmakauden (2020–2023) painopistealueista. Painopistekohtaisella tiedolla pyritään tukemaan päätöksentekoa ja kehittämistyötä yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän tasolta paikalliselle tasolle. Koulutuksen arviointitiedon avulla pyritään edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista hakemalla vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Millainen on koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tila Suomessa?
 • Mitkä tekijät edistävät tai estävät koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista?

Karvi on nyt koostanut koko arviointitoiminnan kattaman synteesijulkaisun koulutuksen yhdenvertaisuudesta. Julkaisu kokoaa yhteen Karvin vuosina 2019–2021 tuottamaa arviointitietoa koulutuksen tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta kaikilla koulutusasteilla. Lisäksi julkaisussa pyritään luomaan ymmärrystä koulutuspoliittisten keskustelujen lähtökohdaksi ja tunnistamaan kehittämisen kohteita.

Koonti julkaistaan 8.12.2021.

Lisätietoja:

 

Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhtenä tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Arvioinnissa on tuotettu tietoa siitä, miten toisen asteen koulutus vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamisvalmiuksien kehittymistä. Lisäksi arvioinnissa on tarkasteltu opiskelijakuntien roolia osana tätä prosessia.

Arviointitulokset julkaistaan 16.12.2021. Tammikuussa 2022 järjestetään kehittämisseminaari tulosten ja kehittämissuositusten hyödyntämisen tueksi.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, ammatillinen koulutus, veera.hakamaki-stylman(a)karvi.fi, puh. 029 533 5555
 • johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, ammatillinen koulutus, paula.kilpelainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5557
 • arviointiasiantuntija Niina Rumpu, yleissivistävä koulutus, niina.rumpu(a)karvi.fi, puh. 029 533 5525
 • arviointiasiantuntija Salla Venäläinen, yleissivistävä koulutus, salla.venalainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5549
 • hankkeen verkkosivut

 

Katsaus Karvin tuottamaan poikkeustilanteen vaikutuksia koskevaan arviointitietoon

Katsaukseen on koottu yhteenveto poikkeustilanteen vaikutuksia koskevasta Karvin tuottamasta arviointitiedosta vuosina 2020–2021. Julkaisussa esitetään tiivistetysti keväällä 2021 julkaistun Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri koulutusasteilla -arvioinnin loppuraportin tulokset ja suositukset sekä syksyllä 2021 julkaistuja eri koulutusasteiden arvioinneissa esiin nousseita poikkeustilanteen vaikutuksia koskevia tuloksia.

Karvi julkaisee joulukuussa 2021 myös erillisen katsauksen, jossa tarkastellaan COVID-19-pandemian tuomia oppimiseen liittyviä haasteita kolmesta näkökulmasta: yhtäältä oppimis- ja osaamisvajeen, toiseksi haavoittuvaisten oppijaryhmien ja kolmanneksi modernin oppimisfilosofian tuomien haasteiden näkökulmista.

Katsaus julkaistaan joulukuussa 2021.

Lisätietoja:

 • varajohtaja Hannele Seppälä, hannele.seppala(a)karvi.fi, puh. 029 533 5550

 

Koulutusjärjestelmän kyky vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa

Arvioinnissa tarkastellaan koulutusjärjestelmän kykyä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa. Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia asioita:

 • Miten koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen jatkuvan oppimisen palvelut/osaamisen kehittämisen palvelut toimivat äkillisissä rakennemuutostilanteissa?
 • Miten korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien jatkuvan oppimisen palvelut/osaamisen kehittämispalvelut vastaavat työikäisen väestön osaamisen kehittämisen tarpeisiin äkillisissä rakennemuutoksissa?
 • Mitkä tekijät edistävät ja estävät työ- ja elinkeinoelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaamista äkillisissä rakennemuutostilanteissa?
 • Mitkä ovat toimivan jatkuvan oppimisen koulutuksen/osaamisen kehittämispalvelun piirteet?

Arviointiraportti julkistetaan helmikuussa 2022 järjestettävässä julkaisuwebinaarissa.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Kati Isoaho, kati.isoaho(a)karvi.fi, puh. 029 533 5501
 • johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk, tarja.frisk(a)karvi.fi, puh. 029 533 5504
 • arviointiasiantuntija Risto Hietala, risto.hietala(a)karvi.fi, puh. 029 533 5507
 • hankkeen verkkosivut

——————

Yleissivistävä koulutus

Matematiikan 9.lk oppimistulosarviointi

Matematiikan oppimistulosarvioinnissa selvitetään, missä määrin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet on saavutettu perusopetuksen päättövaiheessa. Julkaisu on ensimmäinen arviointiin liittyvä julkaisu, ja se käsittää keskeiset tasa-arvoon liittyvät tulokset. Myöhemmissä julkaisuissa käsitellään tarkemmin erilaisia taustatekijöitä ja ilmiöitä matematiikan oppimisen ympärillä.

Raportti julkaistaan 9.12.2021.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen, jari.metsamuuronen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5516
 • arviointiasiantuntija Saara Nousiainen, saara.nousiainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5538
 • hankkeen verkkosivut

 

Näkökulmia OPS-arviointiin – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi toteutettiin Karvissa vuosina 2016–2020. Nelivuotisessa hankkeessa syvennyttiin esi- ja perusopetuksen järjestäjien, esiopetusyksiköiden ja koulujen näkemyksiin opetussuunnitelmista koulutuksen kehittämisen välineinä.

Tässä OPS-arvioinnin viimeisessä julkaisussa tarkastellaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden sekä koulutuksen ohjausjärjestelmän toimivuutta. Opetussuunnitelmauudistusta pohditaan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta, ja mielenkiinnon kohteena ovat esimerkiksi esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet.

Raportti julkaistaan 1.12.2021.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Salla Venäläinen, venalainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5549
 • johtava arviointiasiantuntija Jaana Saarinen, jaana.saarinen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5537
 • hankkeen verkkosivut

 

Lärresultat i A-finska i årskurs 9

Den kommande publikationen innehåller resultat som gäller finska i årskurs 9 i svenskspråkiga skolor. I utvärderingen ingår två olika lärokurser, A-finska och modersmålsinriktad finska. Elevernas kunskaper i förhållande till målen för förmågan att tolka texter och förmågan att producera texter granskas enligt region, kön och kommunens svenskhetsgrad. En tidigare utvärdering (i årskurs 6) har visat att kommunens svenskhetsgrad har ett starkt samband med resultatet.

Utvärderingen är samtidigt en longitudinell utvärdering där kunskapsutvecklingen granskas från slutet av årskurs 6 till årskurs 9. Kunskapsutvecklingen rapporteras i en annan rapport under våren 2022.

Målet är att rapporten blir klar i slutet av februari.

Ytterligare information:

 • utvärderingsexpert Carola Åkerlund, carola.akerlund(a)karvi.fi, tfn 029 533 5554
 • utvärderingsexpert Elina Peltola, elina.peltola(a)karvi.fi, tfn 029 533 5534
 • projektets webbplats

——————

Korkeakoulutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulun auditointi

Karvi toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMKin auditoinnin.

Auditoinnin tehtävänä on

 • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
 • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
 • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
 • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. SeAMK on valinnut Jatkuvan oppimisen suunnittelun, organisoinnin ja kehittämisen valinnaiseksi arviointialueekseen. Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä. SeAMKin vertaisoppimisen kumppani on Satakunnan ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohde on Jatkuvan oppimisen suunnittelu, organisointi ja kehittäminen.

Auditointiraportti julkaistaan 26.1.2022.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Hanna Väätäinen, hanna.vaatainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5568
 • hankkeen verkkosivut

 

Helsingin yliopiston auditointi

Karvi toteuttaa Helsingin yliopiston auditoinnin.

Auditoinnin tehtävänä on

 • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
 • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
 • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
 • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Helsingin yliopisto on valinnut Helsingin yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien konseptin valinnaiseksi arviointialueeksi. Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä. Helsingin yliopiston vertaisoppimisen kumppani on Edinburghin yliopisto ja vertaisoppimisen kohde on Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi.

Auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla 26.1.2022.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Mirella Nordblad, mirella.nordblad(a)karvi.fi), puh. 029 533 5541
 • hankkeen verkkosivut

 

Lapin yliopiston auditointi

Karvi toteuttaa Lapin yliopiston auditoinnin.

Auditoinnin tehtävänä on

 • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
 • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
 • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
 • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Lapin yliopisto on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi hanke- ja tutkimusyhteistyön nivomisen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan. Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä. Lapin yliopiston vertaisoppimisen kumppani on Helsingin yliopisto ja vertaisoppimisen kohde on opiskelijapalautejärjestelmä.

Auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla helmikuussa 2022.

Lisätietoja:

Sulje